<<
>>

6. Економічна ефективність та її вимірювання

Економі?чна ефекти?вність — це вид ефективності, що характеризує результативність діяльності економічних систем (підприємств, територій, національної економіки). Основною особливістю таких систем є вартісний характер засобів (видатків, витрат) досягнення цілей (результатів), а в деяких випадках і самих цілей (зокрема, одержання прибутку).
Ефективність визначається відношенням результату (ефекту) до витрат, що забезпечили його отримання. Економічна ефективність=прибуток/витрати

Ефективність виробництва являє собою комплексне відбиття кінцевих результатів використання засобів виробництва і робочої сили за певний проміжок часу. Родовою ознакою ефективності (продуктивності) може слугувати необхідність досягнення мети виробничо-господарської діяльності підприємства з найменшими витратами суспільної праці або часу. У кінцевому підсумку змістовне тлумачення ефективності (продуктивності) як економічної категорії визначається об'єктивно діючим законом економії робочого часу, що є утворювальною субстанцією багатства і мірою витрат, необхідних для його нагромадження. Саме тому підвищення ефективності виробництва (продуктивності системи виробництва і обслуговування) можна вважати конкретною формою проявлення цього закону.

Ефективність суспільного виробництва — найважливіша узагальнююча характеристика його результативності, яка вимірюється відношенням величини створених товарів і послуг до сукупних затрат суспільної праці; у найбільш загальній формі виражається формулою Результат/Затрати. У масштабі народного господарства ефективність суспільного виробництва оцінюється відношенням розмірів створеного за певний період часу НД до затрат суспільної праці; у масштабах галузі, об'єднання, підприємства — відношенням величини чистої продукції до затрат суспільної праці у кожній з цих ланок народного господарства.

Ефективність суспільного виробництва — складна і багатопланова категорія. її окремі сторони вимірюють за допомогою конкретніших показників. Для цього отриманий результат (наприклад, НД) зіставляють з окремими чинниками процесу виробництва. Так, суспільна продуктивність праці — відношення НД до загальної кількості працівників, зайнятих у сфері матеріального виробництва. Продуктивність праці (flj - відношення продукту праці (П) до кількості зайнятих у його виробництві за певний проміжок часу (Р); визначається за формулою Пп =П/Р

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Політична економіка. 2011

Еще по теме 6. Економічна ефективність та її вимірювання:

 1. Ефективність зайнятості
 2. 48. ЛАБОРАНТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ВИМІРЮВАНЬ
 3. Показники вимірювання інфляції
 4. 19.1. Зайнятість: сутність, форми та ефективність
 5. 2.5. Управлінські рішення: їх розробка та ефективність
 6. 18.1. Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвестиції, їх роль в економічному зростанні
 7. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
 8. 1. Предмет, метод та функції політичної економії. Економічна теорія і економічна політика
 9. 7.1. Поняття економічного потенціалу та його роль для економічного розвитку регіону
 10. Диференціація економічних районів України за рівнем соціально-економічного розвитку. Депресивні території
 11. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС
 12. Сутність економічного циклу
 13. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
 14. 4.1. Власність як економічна категорія
 15. 13.1. Капітал як економічна категорія
 16. Зміст і типи економічного зростання