<<
>>

23. Заробітна плата, її форми, системи та рівень

Заробітна плата – це грошовий вираз вартості і ціни товару робоча сила та результативності функціонування робочої сили. Її речовим, матеріальним змістом є кількість життєвих благ, необхідних для відтворення робочої сили найманого робітника і членів його сім’ї.
Це життєвий фонд робітника, який в умовах товарного виробництва має і вартісний, і грошовий вираз.

Оскільки робоча сила є товаром, то її ціна, як і всіх інших товарів, регулюється також співвідношенням між попитом і пропозицією. Із зниженням попиту або збільшенням пропозиції ціна робочої сили, тобто заробітна плата, зменшуватиметься і навпаки. На розмір заробітної плати впливає дія законів зростання продуктивності праці й підвищення потреб населення, співвідношення сил між робітниками і роботодавцями, виступи трудящих тощо.

Заробітна плата існує у двох основних формах: почасовій і відрядній.

Почасова заробітна плата – це оплата вартості та ціни робочої сили за її функціонування протягом певного робочого часу. Для визначення рівня оплати робочої сили з’ясовують погодинну ставку заробітної плати, яку називають ціною праці (ціна робочої сили = денна вартість робочої сили / середня тривалість робочого дня). Погодинна оплата праці як різновид почасової використовується для подовження тривалості робочого дня. Під час економічної кризи підприємці скорочують робочий час з одночасним зниженням погодинної заробітної плати, що призводить до зниження заробітної плати нижче від вартості робочої сили.

Відрядна або поштучна заробітна плата – це оплата вартості й ціни товару робоча сила залежно від розмірів виробітку за одиницю часу. Вона є перетвореною формою погодинної заробітної плати. Витрати робочої сили за цієї форми заробітної плати вимірюються кількістю й якістю виробленої продукції. Відрядна заробітна плата використовується для підвищення інтенсивності праці, скорочення витрат на нагляд за робітниками, посилення конкуренції серед робітників.

У сучасній економічній системі застосовуються такі системи заробітної плати: тарифні, преміальні, колективні форми оплати.

Їх вибір залежить від трьох основних факторів:

? ступеня контролю робітником кількості й якості виробленої продукції;

? ретельності, з якою продукція може бути врахована;

? рівня витрат, пов’язаних із впровадженням тієї чи іншої системи оплати.

Розрізняють номінальну та реальну заробітну плату.

Номінальна заробітна плата – це грошова сума, яку отримує робітник за продаж роботодавцю своєї робочої сили. Її розміри не дають реального уявлення про життєвий рівень робітника, рівень його споживання. Водночас без показника номінальної заробітної плати не можна обчислити реальної заробітної плати.

Реальна заробітна плата – це кількість споживних вартостей (товарів і послуг), яку робітник може придбати за свій грошовий заробіток за певного рівня цін після сплати податків. Отже, рівень реальної заробітної плати залежить від:

1. номінальної заробітної плати;

2. рівня цін на предмети споживання та послуги (індекс вартості життя);

3. податків, які сплачують робітники до бюджету держави і фондів соціального страхування.

Для визначення реальної заробітної плати індекс номінальної заробітної плати ділиться на індекс вартості життя. Реальна заробітна плата прямо пропорційна змінам номінальної заробітної плати і обернено пропорційна змінам рівня цін

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Політична економіка. 2011

Еще по теме 23. Заробітна плата, її форми, системи та рівень:

 1. 13.4. Форми заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата
 2. Мінімальна заробітна плата
 3. Номінальна і реальна заробітна плата
 4. Заробітна плата: неокласичний підхід.
 5. Заробітна плата: марксистській підхід
 6. 13.3. Винагорода за працю в ринковій економіці: заробітна плата
 7. Продуктивність праці і заробітна плата
 8. 2.2. Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, форми та основні функції
 9. 1.3.2. Мікроекономічний рівень
 10. 3.7.2. Форми організації державної влади, способів її здійснення та форми державного устрою
 11. 1.3.3. Макроекономічний рівень
 12. 25.4. Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень інтернаціоналізації
 13. 1.3.4. Між- або наддержавний рівень
 14. Рівень монополізації виробництва в сучасних умовах
 15. Орендна плата