<<
>>

Формування агропромислового комплексу

Важливим напрямом аграрної реформи є створення ефективного агропромислового комплексу (АПК).

Агропромисловий комплекс — це сукупність галузей народного господарства, зайнятих виробництвом, переробкою, зберіганням та доведенням до споживача сільськогосподарської продукції.

До складу АПК входять такі основні сфери:

1) виробництво засобів виробництва для сільського господарства та його виробничого обслуговування;

2) власне сільське господарство;

3) зберігання, заготівля, переробка, транспортування сільськогосподарської продукції.

АПК — важлива складова частина народного господарства.

Його завдання — забезпечити населення продуктами харчування, а промисловість — сировиною. Це можливо за умови ефективної роботи всіх ланок, що входять до АПК.

В умовах переходу до ринкових відносин важливим і необхідним є державне регулювання. Щодо сільського господарства, то воно повинно охоплювати:

• постійне спостереження за рухом ринкових цін на продукцію АПК, за дохідністю галузей і формуванням витрат виробництва;

• відпрацювання механізму підтримання доходів сільськогосподарських товаровиробників шляхом регулювання мінімальних цін, фінансування і кредитування;

• погодження цінової і фінансово-кредитної політики на продовольчому та ресурсному ринках з іншими країнами;

• сприяння розвитку міжнародних зв’язків, насамперед у галузі техніки й технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, організації агропромислових формувань;

• максимально можливе стимулювання з боку держави збільшення виробництва та підвищення якості продукції харчування і сировини з урахуванням досвіду інших країн та цін на світовому ринку.

Оскільки в різних соціально-економічних системах питома вага, місце і роль різноманітних форм власності на землю та інші засоби виробництва в агропромисловому комплексі суттєво відрізняються, то аграрні відносини, притаманні тій чи іншій системі, характеризуватимуть у першу чергу відносини, зумовлені панівними формами власності на землю, основними з яких є приватна, державна, акціонерна чи кооперативна.

Аграрна реформа являє собою процес зміни економічних відносин і перш за все відносин власності в сільському господарстві. Оскільки складовою частиною економічних відносин є техніко-економічні відносини, то матеріальною основою аграрної реформи повинні бути насамперед зміни в технологічному способі виробництва: впровадження нової техніки, культури виробництва, нові форми організації праці тощо.

Перетворення відносин власності передбачає передусім зміну суб’єктів власності, тобто роздержавлення і приватизацію земельної власності, створення реального плюралізму форм власності, у тому числі відродження приватної власності.

В Україні мета аграрної реформи — усунення державної монополії на землю, формування дбайливого господаря, використання державної, колективної та приватної форм власності.

Аграрні реформи означають зміни в землеволодінні, землекористуванні й землерозпорядженні.

Під час проведення земельної реформи в Україні в цій сфері передбачається:

• визначення права власності на землю і майно кожного члена сільськогосподарського підприємства;

• можливість формування з розпайованих підприємств приватної власності на майно;

• утвердження права розпорядження землями, переданими в колективну власність, та надання земельних ділянок членам колективу, що побажають вийти з будь-якої правової форми колективного підприємства.

В Україні проблема власності на землю пов’язана з урахуванням інтересів усіх суб’єктів господарювання на землі: держави, колективих господарств і фермерів. Іншими словами, допускаються різноманітні форми власності на землю: приватна (для фермерів, і для тих, хто веде підсобне господарство), колективна (для колективних господарств), державна (для державних підприємств).

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Формування агропромислового комплексу:

 1. 4.5.1. Забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу
 2. 5.5.6.: Посилення інноваційної складової розвитку агропромислового комплексу
 3. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 4. Агропромисловий комплекс Ценртрального економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення
 5. Агропромисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура та проблеми розвитку
 6. Агропромисловий комплекс Придніпровського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення
 7. Агропромисловий комплекс подільського економічного району. Основні галузі та особливості їхнього розміщення
 8. Агропромисловий комплекс Причорноморського економічного району, основні галузі, особливості їхнього розміщення, проблеми та перспективи розвитку
 9. Агропромисловий комплекс Карпатського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення. Проблеми та перспективи р-ку
 10. Агропромисловий комплекс Східного економічного району, його галузева структура та особливості розміщення основних галузей
 11. Міжгалузеві комплекси, їхня суть, структура та об’єктивний характер формування
 12. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
 13. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування