<<
>>

Наймана праця і робоча сила як товар

Капітал підприємця є його приватною власністю. Але його власність не поширюється на інший фактор виробництва — робочу силу вільних робітників. Останніх він може залучити через механізм наймання.
Наявність найманої праці — обов’язковий соціально-економічний чинник функціонування в економічній системі суспільства категорії капітал.

Економічна теорія розглядає дві основні форми працевлаштування людей: пряму і побічну.

Пряме (безпосереднє) працевлаштування є характерним для дрібного товарного виробництва та сектору підприємств колективної власності. Пряме поєднання робочої сили і засобів виробництва можливе лише тоді, коли власник робочої сили водночас є власником (чи співвласником) підприємства, на якому він працює.

Але в ринковій економіці більшість підприємств є приватною власністю підприємців-капіталістів. Певна частина підприємств є державною власністю.

Наймана праця здійснюється за допомогою засобів виробництва, які не належать працівникові, тобто відчужені від нього; процесом праці керує власник засобів виробництва; результати виробництва присвоюються власником капіталу.

Наймання праці — це письмовий чи усний договір між власником підприємства або його представником і працездатною особою про використання робочої сили суб’єкта, що працевлаштовується, у виробничому процесі підприємства за відповідну грошову винагороду. Грошова винагорода має назву заробітна плата.

Розглядаючи суть наймання варто звернути увагу на таке. За капіталізму власник робочої сили є вільною особою і з точки зору буржуазного права може розпоряджатися своїми здібностями за власним вибором. Проте реалії життя такі, що робітник, будучи юридично вільним, позбавлений власності на засоби виробництва і засоби до життя. Заводи, фабрики, банки, торговельні центри належать капіталістам, які представляють меншість нації, але уособлюють у собі найбагатшу її верству. Як за цих умов люди праці можуть реалізувати свою здатність до життя? Вихід один: винести свою робочу силу на ринок праці і продати її наймачеві як товар.

Отже, юридична свобода робітника за відсутності в нього джерел до життя є тим економічним чинником, який перетворює його здатність до праці у товар. З виникненням капіталізму створюється особливий ринок — ринок праці.

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Наймана праця і робоча сила як товар:

 1. Властивості товару робоча сила
 2. Праця і робочий день
 3. КАПІТАЛ І НАЙМАНА ПРАЦЯ
 4. 22.4. Наймана праця і революція у трудових відносинах
 5. 4. Робоча сила, її вартість і властивості
 6. 19.1. ТРУД И РАБОЧАЯ СИЛА. ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ КАК ТОВАРА
 7. 1. Понятие найма, источники найма
 8. Если спрос на импортный товар QD = 30 - P, и предложение импортного товара QS = -10 + P, где P – цена товара (ден. ед.), то величина импорта составит …
 9. Если спрос на импортный товар QD = 30 - P и его предложение QS = -10 + Р, где Р - цена товара (ден. ед.), и в результате введения таможенной пошлины цена товара увеличилась на 5 (ден. ед), тогда размер пошлины составит...
 10. 13.2. Капітал і праця
 11. Платежи и сборы, взимаемые при пересечении товаром границы, увеличивающие стоимость ввозимого товара, кроме таможенной пошлины, называются …
 12. Разовое разрешение на импорт или экспорт товара с указанием количества товара, стоимости, страны происхождения, фирмы-экспортера, срока действия лицензии, называется…
 13. 10. ТОВАР И ЕГО СВОЙСТВА. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕОРИИ СВОЙСТВ ТОВАРА И СТОИМОСТИ
 14. В якому році побачила світ головна праця Кейса?
 15. Технология отбора и найма кандидатов
 16. 2. Общая схема найма персонала
 17. Определение результативности отбора и найма
 18. Договор найма жилого помещения