<<
>>

Номінальна і реальна заробітна плата

Визначення розміру зарплати має два підходи: з боку найманого персоналу і з боку роботодавця.

Роботодавець обчислює не тільки ту частину витрат, що визначається ставками заробітної плати, а й валові витрати на наймання працівників.

Найманий персонал під заробітною платою вважає той заробіток, який він одержує на руки в касі підприємства. На рис. 13.2 показано структуру заробітної плати з точки зору підприємця і працівників, яка є характерною для Німеччини.

Як видно з рисунка, на підприємствах Німеччини робітник одержує в касі підприємства лише 35% того, що витрачає роботодавець прямо чи опосередковано на використання найманої ним робочої сили (див.: Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / Под ред. Р. Марра, Г. Шмидта. — М.: Изд-во МГУ, 1997. — С. 254).

Номінальна заробітна плата — це сума грошей, яку одержує працівник за годину, день, тиждень, місяць у касі підприємства. Включає в себе відрахування на соціальне страхування і прибутко-вий податок. Вона характеризує рівень заробітної плати незалежно від зміни цін на товари і послуги, тому є одним з факторів підвищення добробуту і рівня життя трудящих. На одержану номінальну заробітну плату працівник має придбати продукти харчування, одяг, взуття, заплатити за комунальні послуги та інші товари, необхідні для існування його самого та його сім’ї. Суттєво знижують номінальну заробітну плату чисельні податки та платежі. До того ж ціни на товари та послуги не є постійними, вони, як правило, зростають. Тому розміри номінальної заробітної плати не дають реального уявлення про реальний життєвий рівень трудівника. На це вказує реальна заробітна плата.

Реальна заробітна плата — це та кількість товарів і послуг, яку працівник може придбати на свою номінальну заробітну плату, очищену від відрахувань на прибутковий податок.

Виділяють такі фактори, які визначають рівень заробітної плати: 1) розмір номінальної заробітної плати; 2) рівень цін на товари та послуги; 3) розмір сплачуваних податків. Рух реальної заробітної плати визначається за такою формулою:

Ірзп = Інзп / Іц,

де Ірзп — індекс реальної заробітної плати; Інзп — індекс номінальної заробітної плати; Іц — індекс цін на товари і послуги.

Ця формула показує, що номінальна і реальна заробітна плата необов’язково змінюються в одному й тому самому напрямі. Так, номінальна заробітна плата може зростати, а реальна заробітна плата знижуватись або залишатися незмінною. Бувають випадки, коли номінальна заробітна плата зростає меншими темпами, ніж знижуються ціни. У даному разі реальна заробітна плата зросте швидше номінальної заробітної плати

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Номінальна і реальна заробітна плата:

 1. 13.4. Форми заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата
 2. Мінімальна заробітна плата
 3. 23. Заробітна плата, її форми, системи та рівень
 4. Заробітна плата: марксистській підхід
 5. 13.3. Винагорода за працю в ринковій економіці: заробітна плата
 6. Заробітна плата: неокласичний підхід.
 7. Продуктивність праці і заробітна плата
 8. Если национальная валюта реально укрепляется, (реальный курс национальной валюты растет), то это стимулирует экспорт, и ограничивает импорт?
 9. 19.3. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ЕЕ ВИДЫ
 10. Орендна плата
 11. Низкая заработная плата
 12. § 6. Рынок труда. Заработная плата
 13. 41. Заработная плата как метод мотивации персонала
 14. 47.4. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: НЕДОСТАТКИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
 15. Номенклатурная новинка в эксплуатации: фактическая заработная плата
 16. 4. Реструктуризация в реальном секторе
 17. 1. РЕАЛЬНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ
 18. 20. НОМИНАЛЬНАЯ И РЕАЛЬНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКИ
 19. Реальный социализм - не капитализм
 20. 1.1. Понятие реального валютного курса