<<
>>

Оборот капіталу

Оборот капіталу — це кругообіг капіталу, узятий не як окремий акт, а як процес, що безперервно повторюється. Оскільки капітал проходить у своєму русі сферу виробництва і сферу обігу, то його час обороту складається з часу виробництва і часу обігу.

Час виробництва — це той час, протягом якого капітал перебуває у сфері виробництва. Його найважливішою частиною є робочий період, тобто кількість робочих днів, яка витрачається на виробництво готового продукту, коли предмети праці підлягають безпосередній обробці. Робочий період залежить від характеру галузі виробництва, рівня техніки на тому чи іншому підприємстві та інших умов. Наприклад, хлібокомбінату потрібно лише декілька годин, щоб перетворити певну кількість борошна в хліб, готового до продажу, а на літакобудівному підприємстві випуск кожного літака потребує витрат великої кількості трудових і матеріальних ресурсів упродовж багатьох місяців. Час виробництва звичайно триваліший ніж робочий період. Він включає також перерви в обробці, протягом яких предмет праці підлягає впливу певних природних процесів, як наприклад, бродіння вина, ріст зернових, дубління шкіри, охолодження металу тощо. З розвитком техніки строки багатьох подібних процесів скорочуються. Час виробництва включає в себе також організаційні перерви. Так, більшість підприємств працює лише в одну зміну та п’ять днів на тиждень. Поступово скорочується тривалість робочого дня, зростає кількість святкових днів. Багато підприємств значну частину річного фонду часу не працює.

На відміну від часу виробництва час обігу — це той час, протягом якого капітал перебуває у сфері обігу. Він включає в себе час купівлі засобів виробництва і робочої сили (перша стадія кругообігу) та час реалізації вироблених товарів (третя стадія кругообігу). Головні фактори, що визначають час обігу, такі: віддаленість ринків збуту від місця виробництва, місткість ринку, а також відстань підприємств від джерел сировини і палива. Ось чому важливим засобом скорочення часу обігу є розвиток транспорту і засобів зв’язку.

Прискорення обороту капіталу сприяє зниженню витрат виробництва і збільшенню маси та норми прибутку. Чим більше оборотів протягом року зробить капітал, тим більшу кількість продукції буде реалізовано на конкурентному ринку, більший валовий дохід і прибуток одержить підприємство. Річна маса економічного прибутку дорівнює масі прибутку, виробленого за один оборот капіталу, помноженій на число оборотів цього капіталу за рік, за умови, що обсяги капіталу за цей період не будуть зменшені чи збільшені

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Оборот капіталу:

 1. 12.3. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства
 2. Денежный оборот. Его содержание и структура. Особенности денежного оборота при разных моделях экономики
 3. Взаимосвязь денежного оборота с системой рыночных отношений. Понятие безналичного денежного оборота
 4. Понятие и структура денежного оборота. Закон денежного оборота
 5. Сутність позичкового капіталу
 6. Первісне нагромадження капіталу
 7. Суть торгового капіталу
 8. Історія етимології капіталу
 9. Сутність фінансово-монополістичного капіталу
 10. 26.3. Сутність і форми міжнародного руху капіталу
 11. 14.1. Аграрне виробництво — особлива сфера вкладення капіталу
 12. Міжнародний рух капіталу і його форми
 13. 25. Теорія капіталу і відсотка. Відсоткова ставка та фактори, що її обумовлюють
 14. 1.8. Потоки капіталу та міжнародна торгівля
 15. Закономірності виникнення монополій. Концентрація і централізація капіталу
 16. 1.4. Розвиток людського капіталу
 17. Світовий ринок позичкового капіталу і його структура
 18. 3.5. Конкуренція та проблеми концентрації капіталу в національній економіці