<<
>>

Ринок і його сутність

Ринок — економічна категорія, яка протягом останніх 300 років є центральною в економічній науці. У міру розвитку самого ринку як економічної форми суспільства уточнюються та наповнюються новим змістом також теоретичні його трактування та формулювання.
Різноманітні теорії і концепції, якими оперує економічна теорія сьогодні, акцентують увагу на окремих сторонах тлумачення ринку, що ускладнює сам процес опанування студентами всієї багатогранності прояву в реальній практиці цієї надзвичайно складної категорії. Кожний, хто прагне зрозуміти цікавий і постійно змінюваний світ економіки, повинен бути з самого початку готовим до сприйняття та самостійного критичного аналізу часто повторюваних протилежних поглядів на одне й те саме економічне явище. Це стосується і категорії «ринок».

Тезисний виклад сутності ринку та його складових не завжди дає позитивний результат для студента. Пригадується вислів А. Маршалла, що «…будь-який короткий виклад економічних питань сприяє помилкам». Мова йде про неможливість у стислій формі дати повну та достовірну характеристику відповідного економічного явища. Тому ми зупинимося лише на головному.

В економічній літературі наводиться безліч визначень категорії «ринок», що виражають ті чи інші сторони ринкових відносин. У підручнику «Економікс» ринок розглядається як «…інститут або механізм, який зводить покупців (представників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів та послуг» (див.: Кэмпбелл Р. Макконнелл, Брю С. Л. Экономикс. — М.: Республика, 1992. — Т.1. — С. 61). В іншому посібнику ринок визначається як «…обмін, який здійснюється за законами товарного виробництва і обігу» (див.: Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посібник.— К., 1998. — С. 157). Одні економісти вважають ринок механізмом, за допомогою якого «…покупці і продавці взаємодіють, щоб визначити ціну і кількість товару» (див.: Семюелсон П.

А., Нордгауз В. Мікроекономіка. — К., 1998. — С. 75), інші — що це «…набір взаємозв’язків або процес конкурентних торгів» (див.: Хейне Пол. Экономический образ мышления. — М.: Новости, 1991. — С. 204). Перелік визначень можна було б продовжити, але під час вивчення даної теми важливо зрозуміти складність і неоднозначність даної категорії, як і будь-якого економічного явища.

Тлумачення категорії «ринок» необхідно розмежовувати на різних рівнях. З погляду буденної свідомості, ринок — це місце, де можна придбати товар, тобто де зустрічаються покупець і продавець. Економічна наука розглядає ринок двояко, як сферу товарного обміну та як одну з форм економічної організації су- спільства. У вузькому розумінні слова ринок — це сфера товарно-грошового обміну, в якій реалізуються відносини купівлі-продажу та здійснюється конкретна господарська діяльність щодо просування товарів та послуг від їх виробників до споживачів. Такий підхід відображає мікроекономічний рівень розуміння ринку. Основні складові ринку індивідуальних товарів — попит, пропонування і ціна.

Найбільш типове і загальноприйняте визначення ринку таке: ринок — це обмін, що здійснюється відповідно до законів товарного виробництва і обміну. Сутнісну основу цього обміну становить ціна, що визначається співвідношенням попиту та пропонування

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Ринок і його сутність:

 1. 8.2. Ринок і його сутність. Попит і пропонування
 2. РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МОДЕЛІ
 3. Світовий ринок позичкового капіталу і його структура
 4. 20.1. Господарський механізм, його сутність та елементи
 5. 7.3. Прибуток, його сутність і структура. Норма прибутку
 6. 12.4. Сутність підприємництва, його роль у ринковій економіці
 7. Сутність прибутку і його структура
 8. Сутність підприємництва, його ознаки і функції
 9. Виникнення товарного виробництва і його сутність
 10. Сутність економічного відтворення та його основні елементи
 11. Сутність світового господарства та віхи його розвитку
 12. Сутність управління та його роль у суспільнополітичному житті
 13. 16.4. Національне багатство, його сутність, структура і проблеми розширеного відтворення
 14. 1.1 Сутність економічного району та об’єктивний комплексний характер його формування
 15. Ринок капіталів і ринок капітальних благ
 16. 22. Національний продукт та його форми. Національний дохід та його розподіл
 17. ГРОШОВИЙ РИНОК
 18. ГРОШОВИЙ РИНОК
 19. 9.3. Ринок капіталів