<<
>>

Додаток А

КОНСОЛІДОВАНА РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2006 рік Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»

Консолідований баланс за 2006 рік (тис. грн)

Рядок Найменування статті 2006 рік 2005 рік
АКТИВИ
1 Кошти в НБУ та готівкові кошти банку 3 046 677 3 062 808
2 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, і цінні папери, емітовані НБУ 21 361 50 672
3 Кошти в інших банках 1 936 132 2 411 250
4 Цінні папери в торговому портфелі 1 028 541 9
5 Цінні папери в портфелі на продаж 166 475 1 042 144
6 Кредити та заборгованість клієнтів 27 244 039 15 256 278
7 Цінні папери в портфелі до погашення 12 412 10 472
8 Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії - 59 078
9 Гудвіл при консолідації 50 607 -
10 Основні засоби та нематеріальні активи 1 406 624 1 160 221
11 Нараховані доходи до отримання 435 625 234 621
12 Відстрочений податковий актив 60 280 39 357
13 Інші активи 303 754 303 672
13.1 У тому числі активи небанківських установ 3 676 931
14 Довгострокові активи, призначені для продажу - -
15 Усього активів 35 712 527 23 630 582
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
16 Кошти банків 3 481 261 2 170 635
16.1 У тому числі кредити, які отримані від НБУ - -
17 Кошти клієнтів 26 356 806 18 090 224
18 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 3 435 3 653
18 Боргові цінні папери 919 988 343 099
20 Нараховані витрати до сплати 363 213 238 592
21 Відстроченні податкові зобов'язання 82 004 120 490
22 Інші зобов’язання 1 104 814 317 579
22.1 У тому числі зобов’язання небанківських установ 3 028 1 659
23 Усього зобов’язань 32 311 521 21 284 272
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЧАСТКА МЕНШОСТІ
24 Статутний капітал, у тому числі: 2 121 674 1 153 330
25 Капіталізовані дивіденди - -
26 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) - -
27 Емісійні різниці - -
28 Накопичені курсові різниці - -
29 Резерви та інші фонди 365 802 318 357
30 Резерви переоцінки, у тому числі: 362 429 344 599
30.1 Резерви переоцінки необоротних активів 362 429 354 302
30.2 Резерви переоцінки цінних паперів - (9 703)
31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 30 974 33 109
32 Прибуток/збиток за звітний рік 517 543 494 597
33 Частка меншості 2 584 2 318
34 Усього власного капіталу материнського банку 3 288 255 2 272 344
35 Усього власного капіталу 3 401 006 2 346 310
36 Усього пасивів та частка меншості 35 712 527 23 630 582
<< | >>
Источник: Контрольна работа. Банківська справа. 2014

Еще по теме Додаток А:

 1. 2.6. ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 2. Література
 3. E. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДНЯ ВИБОРІВ
 4. 3.2. Зміст і логіка розвитку управління
 5. Передумови виникнення офшорних зон та їх еволюція
 6. Український бізнес у системі офшорних юрисдикцій
 7. Економічна суть офшорів та їх класифікація
 8. 2.4.1. Поняття міжнародного контракту
 9. 16.1. Міжнародні валютно-кредитні установи та їх призначення
 10. 20.Особливості економічного розвитку країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи
 11. Правові режими функціонування офшорних зон