<<

Додаток Б

Консолідований звіт про фінансові результати за 2006 рік (тис. грн)

Рядок Найменування статті 2006 рік 2005 рік
1 Чистий процентний дохід 2 049 456 1 017 197
1.1 Процентний дохід 3 970 077 2 607 467
1.2 Процентні витрати (1 920 621) (1 590 270)
2 Чистий комісійний дохід 1 472 776 893 302
2.1 Комісійний дохід 1 592 493 957 186
2.2 Комісійні витрати (119 717) (63 884)
3 Торговельний дохід 371 705 315 950
4 Дохід у вигляді дивідендів 9 172 18 771
5 Дохід від участі в капіталі, у тому числі: 367 617
5.1 Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії - 617
5.2 Прибуток від інвестицій у дочірні компанії 367 -
6 Інший дохід 194 988 511 744
7 Фінансові результати від операційної діяльності небанківських установ 2 079 331
8 Усього доходів 4 100 543 2 757 912
9 Загальні адміністративні витрати (985 116) (706 414)
10 Витрати на персонал (828 227) (558 257)
11 Втрати від участі в капіталі, у тому числі: (53) -
11.1 Втрати від інвестицій в асоційовані компанії - -
11.2 Втрати від інвестицій в дочірні компанії (53) -
12 Інші витрати (285 395) (254 322)
13 Прибуток від операцій 2 001 752 1 238 919
14 Чисті витрати на формування резервів (1 444 404) (659 475)
15 Дохід/збиток від довгострокових активів, призначених для продажу - -
16 Прибуток до оподаткування 557 348 579 444
17 Витрати на податок на прибуток (37 221) (82 529)
18 Прибуток після оподаткування 520 127 496 915
19 Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу - -
20 Чистий прибуток/збиток 520 127 496 915
21 (Частка меншості) (2 584) (2 318)
22 Прибуток/збиток консолідованої групи 517 543 494 597
23 Чистий прибуток на одну просту акцію (грн) - -
24 Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн) - -

<< |
Источник: Контрольна работа. Банківська справа. 2014

Еще по теме Додаток Б:

 1. 2.6. ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 2. Література
 3. E. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДНЯ ВИБОРІВ
 4. 3.2. Зміст і логіка розвитку управління
 5. Передумови виникнення офшорних зон та їх еволюція
 6. Український бізнес у системі офшорних юрисдикцій
 7. Економічна суть офшорів та їх класифікація
 8. 2.4.1. Поняття міжнародного контракту
 9. 16.1. Міжнародні валютно-кредитні установи та їх призначення
 10. 20.Особливості економічного розвитку країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи
 11. Правові режими функціонування офшорних зон
 12. 6.5. Аналіз галузевої структури регіону
 13. Активізація міжнародного співробітництва у сфері координації офшорного бізнесу
 14. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання
 15. Множинність використання офшорних зон
 16. 2.1. Спеціалізація офшорних юрисдикцій та наслідки їх діяльності
 17. 4.2. Законодавчий захист економічної конкуренції в Україні
 18. Спроби реформування командно-адміністративної системи (1953-1964 рр.)