<<
>>

11.1. Форми, види та функції кредиту

У загальноприйнятому розумінні форма - це зовнішній, найбільш загальний вияв певного предмета чи явища, який хоч і пов'язаний внутрішньою їх сутністю, але не розкриває її. Найбільш загальним проявом кредиту, в якому не розкривається його сутність і внутрішня структура, є форма позиченої вартості, яка рухається між кредитором і позичальником.
Таких форм може бути дві - товарна (натурально-речова) та грошова. Тому й форм кредиту також може бути дві - товарна і грошова. Товарна і грошова форми кредиту є рівноправними і рівнозначними, по суті, двома проявами єдиної форми кредиту - вартісної. Вони між собою внутрішньо пов'язані і доповнюють одна одну: позички, надані в товарній формі, можуть погашатися в грошовій, і навпаки. Більше того, кредит у товарній формі нерідко обумовлює появу грошового кредиту, що надає кредитному руху вартості більшої гнучкості та ефективності.

У товарній формі кредит надається у разі продажу товарів з відстрочкою платежу (комерційний кредит), при оренді майна (лізинг), наданні речей чи приладів у прокат, погашенні міждержавних боргів поставками товарів тощо. У деяких із цих випадків погашення позичок здійснюється в грошовій формі, що дало підстави окремим дослідникам говорити про змішану (товарно-грошову) форму кредиту .

Як правило, у грошовій формі надають свої позички банки, міжнародні фінансово-кредитні установи, уряди та ін. Широко використовує грошову форму кредиту населення - при розміщенні заощаджень у банківські депозити, одержанні позичок у банках тощо. Як уже зазначалось, грошова форма має найширшу сферу застосування, що зумовлено переважно грошовою формою сучасної економіки та перерозподільним призначенням самого кредиту.

За терміном, на який кредитор передає вільну вартість у користування позичальнику, виділяються короткострокові (до одного року), середньострокові (до п'яти років) та довгострокові (понад п'яти років) кредити.

За організаційно-правовими ознаками та умовами надання позичок можна виділити такі види кредиту:

- забезпечений і незабезпечений;

- прямий і опосередкований;

- строковий і прострочений, пролонгований;

- реальний, сумнівний, безнадійний;

- платний, безплатний.

За ступенем ризику:

- стандартні;

- нестандартні;

- сумнівні;

- незабезпечені;

- безнадійні.

Межі кредиту визначаються таким рівнем розвитку кредитних відносин, в якому процес реалізації кредиту врівноважує попит і пропозицію на кредитні ресурси в умовах стабільної, помірної і доступної для переважної більшості нормально функціонуючих позичальників процентної ставки.

На мікроекономічному рівні межі кредиту визначаються:

- обсягами попиту на кредит з боку позичальників за номінальної ставки банківського кредиту і доступної ринкової ставки позичкового проценту;

- характером коливання потреб позичальника в основному й оборотному капіталі;

- станом забезпеченості позичальника власним капіталом й ефективності його використання;

- ефективністю і окупністю проектів, на реалізацію яких позичаються кошти.

Макроекономічний рівень меж кредиту охоплює об’єктивний обсяг кредитних вкладень в економіку в цілому.

Він формується під впливом обсягів і темпів зростання ВВП, структури і рівня розвитку фінансової системи, стану державних фінансів, цілей і методів реалізації державної грошово-кредитної політики, розвитку ринкових відносин
<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме 11.1. Форми, види та функції кредиту:

 1. Форми, види та функції кредиту
 2. 9.1. ФОРМИ, ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ
 3. ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ
 4. ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ
 5. ТЕМА 11. Форми, види і роль кредиту
 6. Кредит, його функції і форми
 7. Функції та форми кредиту
 8. Теорії кредиту. Необхідність, суть та функції кредиту
 9. Інфляція та її види і форми
 10. Форми і види підприємств
 11. 5.3. Основні функції організацій та їх види
 12. Сутність, функції і форми підприємства
 13. 13. Походження, сутність, функції та види грошей.
 14. Поняття, функції і види політичного маркетингу
 15. 2.2. Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, форми та основні функції
 16. 1.3.2. Форми, види та механізм реалізації політичної влади
 17. 3.12.2. Структура, види, типи, форми прояву політичної культури
 18. ТЕМА 10. Сутність і функції кредиту
 19. Види кредиту
 20. 3.7.2. Форми організації державної влади, способів її здійснення та форми державного устрою