<<
>>

ГРОШОВІ СИСТЕМИ

Розвиток товарного виробництва і посилення економі­чних взаємозв'язків у суспільстві привели до формування регіональних, а потім і загальнонаціональних ринків. Ці об'єктивні процеси вимагали й упорядкування грошового обігу для створення гнучкої системи, яка б сприяла роз­витку товарно-грошових відносин.

Створення такої сис­теми забезпечувала держава, що закріплювала відповід­ними законами об'єктивно сформовані елементи грошового обігу та їх взаємодію.

Процес формування грошових систем має довгу й ціка­ву історію. Спочатку це були грошові системи, що базува­лись на загальному еквіваленті, який мав товарну природу. В сучасних умовах грошові системи побудовані на базі загального еквівалента, що має кредитну природу.

Грошові системи в різних країнах мають певні загальні риси. В їх становленні й розвитку знаходять своє відображення певні об'єктивні закони й тенденції. Проте у кожної країни й свої особливості формування і функціонування грошової системи. Ці два моменти особливо важливо вра­ховувати тим країнам, які через певні обставини не мали власної грошової системи. Розбудовуючи свою грошову систему (а це передусім стосується нашої держави) необ­хідно не тільки виходити з загальних закономірностей, притаманних цим системам і процесу їх розвитку, але і враховувати національні особливості країни.

У сучасних умовах розвиток грошових систем по­лягає перш за все в подальшому посиленні їхнього впливу на розвиток усього суспільного виробництва. Саме грошова сфера зараз стає вирішальним важелем, за допомогою якого держава втручається в ринкову економіку з метою забезпечення її рівноваги та зрос­тання.


<< | >>
Источник: Щетинін А. І.. Гроші та кредит. 2008

Еще по теме ГРОШОВІ СИСТЕМИ:

 1. ГРОШОВІ СИСТЕМИ
 2. ГРОШОВІ СИСТЕМИ
 3. ТЕМА 4. Грошові системи
 4. ГРОШІ І ГРОШОВІ СИСТЕМИ
 5. ГРОШОВІ СИСТЕМИ
 6. Паперово-грошові системи
 7. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ
 8. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ
 9. ТЕМА 5. Інфляція та грошові реформи
 10. ТЕМА 2. Грошовий обіг і грошові потоки
 11. Інфляція в ринковій економіці: фіскальні та грошові аспекти
 12. Грошові агрегати М0, М1, М2, М3
 13. Грошові реформи
 14. ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ