<<
>>

ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВА МАСА

Реалізація суті і функцій грошей здійснюється в про­цесі їх постійного руху. В найбільш узагальненому ви­значенні цей рух грошей називають грошовим обігом.

Грошовий обіг здійснюється між усіма суб'єктами ринкової економіки і в цілому обслуговує реальний рух товарів та послуг.

Але сфера грошового обігу є відносно самостійною, тому в загальному обороті матеріальних благ, послуг і грошей рух грошей виступає як такий, що не пов'язаний з рухом реальних благ. Отже грошовий обіг— це складне і структуроване явище. У ньому як певні складові частини виділяють грошові потоки, що обслуговують як рух реальних благ, так і функціонування фінансово-кредитних відносин. Усі ці грошові потоки входять у єдину систему грошового обігу, тісно взаємопов'язані між собою, і порушення, які можуть виникнути в тому чи іншому грошовому потоці, як правило, відбиваються на інших потоках. Це гостро ставить проблему збалансованості грошових потоків, яку слід розглядати як з погляду оптимізації самої сфери грошового обігу, так і з погляду зв'язку грошового обігу з тими постійними змінами, що мають місце у суспільному виробництві.

Проблема грошового обігу тісно пов'язана зі струк­турою самої грошової маси. Вона неоднорідна і в міру вдосконалення товарно-грошових відносин постійно ускладнюється за рахунок тих нових фінансових інструментів, які з'являються в процесі розвитку грошо­вого обігу. Визначення структурних елементів грошо­вої маси та їх особливостей дає змогу точніше з'ясу­вати питання про кількість грошей, необхідних для обігу.

Грошовий обіг постійно змінюється як в загальних особливос­тях своєї організації, так і у своїх масштабах. Зростання виробництва й інші чинники безпосередньо впливають на загальну ма­су грошей, потребуючи її постійного поповнення. Цей механізм неоднозначний, характеризується великою складністю і вимагає вдосконалення самого процесу поповнення грошей в обігу.

<< | >>
Источник: Щетинін А. І.. Гроші та кредит. 2008

Еще по теме ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВА МАСА:

 1. МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ
 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА, ЩО ЙОГО ОБСЛУГОВУЄ
 3. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА, ЩО ЙОГО ОБСЛУГОВУЄ
 4. Грошова маса та її структура. Закон грошового обігу
 5. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА
 6. ТЕМА 2. Грошовий обіг і грошові потоки
 7. Грошовий обіг і його структура
 8. 19. Фінінси та грошовий обіг, кредит.
 9. Маса грошей в обороті. Грошові агрегати та грошова база
 10. 2.4. МАСА ГРОШЕЙ В ОБОРОТІ. ГРОШОВІ АГРЕГАТИ ТА ГРОШОВА БАЗА
 11. Грошова реформа як інструмент стабілізації грошового обігу
 12. Модель грошового обороту. Сутність грошових потоків
 13. 4.4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ І МІСЦЕ В НЬОМУ ФІСКАЛЬНО-БЮДЖЕТНОЇ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
 14. Державне регулювання грошового обороту та місце в ньому фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики
 15. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент