<<
>>

ГРОШОВИЙ РИНОК

Невід'ємною складовою частиною сучасних товар­но-грошових відносин є грошовий (фінансовий) ринок. В умовах розвитку соціально орієнтованої і регульова­ної ринкової економіки організація цього ринку і рі­вень ефективності його функціонування— це один з вирішальних важелів вирішення економічних і соціа­льних завдань, які ставить перед собою суспільство.

Сьогодні грошовий ринок має складну внутрішню структуру, що складається з низки взаємопов'язаних між собою елементів. їх взаємозв'язок і спосіб функціо­нування врешті-решт і формують механізм грошового ринку. Об'єктивні основи дії цього механізму, його осо­бливості і припустимі межі втручання держави в його роботу— усе це стає занадто значущим моментом не тільки для пізнання та формування певного світогляду, але й для практичних дій щодо забезпечення необхідно­го втручання держави в механізм ринкового саморегу­лювання. Останнє особливо важливо сьогодні з огляду на широке використання монетаризму як теоретичної підвалини організації й забезпечення ефективного сус­пільного відтворення та економічного зростання.

На грошовому ринку, як і на будь-якому іншому ринку, як базові виступають категорії попиту і пропо­зиції. Щодо цього розуміння суті цих категорій стає ключовим, визначальним для формування уявлення про механізм функціонування всього грошового ринку.

Визначення обсягу попиту на гроші, тенденцій його розвитку, вивчення мотивації суб'єктів господарювання і населення стосовно зберігання грошей— усе це має надзвичайно важливе значення для розуміння механізму реалізації попиту на гроші, а відтак, для розробки нау­ково обгрунтованої кредитно-грошової політики.

Величезне значення для забезпечення функціонування грошо­вого ринку має також з'ясування суті й особливостей механізму пропозиції грошей. Урахування дії банківського та кредитного мультиплікаторів і чітке визначення обсягів і динаміки пропози­ції грошей має надзвичайно виняткове значення для оптимізації роботи як грошового ринку, так і всієї економіки в цілому.

Грошовий ринок на даний момент знаходиться в стані певної рівноваги, але цей стан миттєвий і сама рівновага є наслідком по­стійного її порушення. У цьому сенсі надзвичайно важливим стає розуміння шляхів і методів забезпечення такої рівноваги на гро­шовому ринку, яка б дала змогу оптимізувати його функціону­вання і забезпечувала б економічне зростання в нашій державі.

<< | >>
Источник: Щетинін А. І.. Гроші та кредит. 2008

Еще по теме ГРОШОВИЙ РИНОК:

 1. ГРОШОВИЙ РИНОК
 2. ТЕМА 3. Грошовий ринок
 3. ГРОШОВИЙ РИНОК
 4. Ринок капіталів і ринок капітальних благ
 5. МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ
 6. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА, ЩО ЙОГО ОБСЛУГОВУЄ
 7. Грошова реформа як інструмент стабілізації грошового обігу
 8. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА, ЩО ЙОГО ОБСЛУГОВУЄ
 9. Модель грошового обороту. Сутність грошових потоків
 10. 4.4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ І МІСЦЕ В НЬОМУ ФІСКАЛЬНО-БЮДЖЕТНОЇ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
 11. Державне регулювання грошового обороту та місце в ньому фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики
 12. Грошова маса та її структура. Закон грошового обігу
 13. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА
 14. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВА МАСА
 15. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент