<<
>>

Інфляція в Україні та її особливості

Перші роки становлення незалежної суверенної України су­проводжувалися значними економічними труднощами. У головно­му вони пов'язані з переходом від тотально-планової системи орга­нізації виробництва до ринкової економіки. Саме еволюція соціально-економічного оновлення нашої Батьківщини і викликала до життя низку об'єктивних суперечностей, які, у свою чергу, при­звели до появи глобальних негативних явищ. Серед них — диспро­порції в економіці, спад виробництва, безробіття, різке погіршення матеріального становища основної частини населення — усе це ще не повний перелік тих явищ в економічному житті нашого суспіль­ства, які надовго стали ознакою розвитку України.

Серед них особ­ливе місце за своїм значенням і впливом на посилення економічної кризи в Україні зайняла інфляція.

Слід зазначити, що в умовах тоталітарної системи з її практи­чно повним контролем за цінами інфляція мала місце у вигляді прихованої. Остання, як відомо, виявляється в дефіциті товарів і послуг, який щодалі посилювався в СРСР, віддзеркалюючи велику розбалансованість товарної і грошової сфери.

Перші роки існування України як незалежної держави супро­воджувалися величезним збільшенням цін і характеризувалися високою динамікою їх зростання. Так у 1991 р. інфляція склала 390 % за рік, у 1992 р. — 2100 %, а в 1993 р. — 10 256 % за рік. Цей рік став піком інфляційного процесу. Надалі вона почала помітно падати і склала в 1994 р. — 501 %, у 1995 р. — 281,7 %, у 1996 p.— 139,7%, у 1997 p.— 110,1 %, у 1998 p.— 120%, у 1999 р. — 119,2 %, у 2000 р. — 125,8 %, у 2001 р. — 106,1 %, у 2002 р. — 99,4 %, у 2003 р. — 108,2 %, у 2004 р. — 112,3 %. 2005 р. - 110,3 % у 2006 р. - 111,6 %, у 2007 р. 116,6 %.

Інфляція в Україні, як і в інших країнах колишнього соціаліс­тичного табору, була викликана багатьма причинами. Серед них можна виділити такі:

—Україна в спадщину від СРСР одержала дуже деформовану економіку, в якій величезна роль належала військово-промисловому комплексу. У 1990 р. у промисловості України прибли­зно 40 % обсягів виробництва припадало на військове виробни­цтво. Це різко зменшувало можливості економіки щодо задово­лення потреб населення і спричиняло величезні непродуктивні витрати.

—Поряд із цим народне господарство України, як і інших країн СНД, характеризувалося високим рівнем монополізації економіки. Так, тільки серед 380 найбільших підприємств Украї­ни в 1990 р. більше половини являли собою одне єдине підприємство з виробництва відповідного товару. В умовах спаду виро­бництва ця обставина теж сприяла помітному зростанню цін.

—Важливою причиною, що обумовила наростання інфляції в перші роки існування незалежної України, стало й те, що уряд ви­діляв величезні кошти на підтримку неефективно працюючих під­приємств. До них належала більша частина колгоспів, окремі під­приємства промисловості і навіть цілі галузі, наприклад вугільна.

—Загальний стан економіки у поєднанні зі складнощами пере­хідного до ринку періоду призвів до значного скорочення обсягів як промислового, так і сільськогосподарського виробництва. За 1991—1999 рр. валовий внутрішній продукт країни зменшився в 2,5 раза.

—Розвитку інфляційних процесів сприяла й сформована за роки радянської влади в населення стійка психологія споживан­ня. У поєднанні з масовою безгосподарністю і марнотратством усіх видів ресурсів вона ставала причиною нераціонального використання наявного потенціалу і скорочувала товарну масу.

Це призводило до істотного тиску на споживчий ринок і порушува­ло співвідношення між грошовою і товарною масами.

—Суттєвою причиною, що обумовила розвиток інфляційної спіралі, стало підвищення цін на російські енергоносії. Досить сказати, що тільки за 1992 р. ціни на нафту, газ і нафтопродкти зросли в 300 разів (Урядовий кур'єр.— 1993. — №9—10.— С. 3) У зв'язку з цим Україна, яка не має великих запасів енерге­тичних ресурсів і насамперед нафти й газу, з її залежністю від одного постачальника, потрапила в надзвичайно скрутний стан, і це стало одним зі значних чинників гіперінфляції в нашій державі.

—Суттєвим чинником інфляції в Україні виявилося деформу­вання попиту. Ті групи населення, що почали отримувати великі доходи, стали пред'являти підвищений попит на іноземні товари і на вітчизняні товари підвищеної якості. Це призвело до посилення диспропорцій в економіці саме через зміну попиту.

—Усі ці явища в економіці України як у дзеркалі знайшли свій відбиток у величезному дефіциті державного бюджету, покриття якого значною мірою здійснювалось за рахунок емісії грошей. Так, за 1992 -1995 pp. частка кредитів уряду в загальному обсязі чистих внутрішніх вимог, куди, крім кредитів уряду, входять прямі кредити комерційним банкам і кредити цим банкам, що розміщувались через кредитні аукціони, склала біля 90 %. За розрахунками фахівців у 1993 р. за рахунок збільшення грошової маси інфляція забезпечувалася приблизно на 85 %. В останньому її приріст був наслідком перш за все зміни швидкості обігу грошової маси і падіння виробництва.

—Важливою причиною інфляції став і її прямий імпорт з Росії. У 1991 р. правлячі кола Росії, намагаючись закріпитись при владі, піш­ли на нечувану емісію грошей. Тільки за 1991 р. Центральний банк Росії випустив в обіг грошей на 32 % більше, ніж за попередні 30 ро­ків (1961—1990 pp.). Що ж стосується нашої держави, то емісія гро­шей в Україні за 1991 р. була на 40 % менше, ніж за всі попередні 30 років. Унаслідок цього грошова маса в Росії за весь 1991 р. зросла в 2,26 раза, а в Україні — тільки в 1,44 раза. За наявності прозорих ко­рдонів цей надлишок грошей з Росії хлинув в Україну, змітаючи з полиць наших крамниць товари і посилюючи дисбаланс між товар­ною і грошовою масами (Экономика и жизнь. —1992. — № 10, — С. 8.; Урядовий кур'єр. — 1992. — № 6. — С. 3.)

—Суттєвим чинником інфляції в країні стало й те, що Росія без будь-яких правових підстав оголосила себе правонаступником загаль­носоюзного майна багатьох державних інституцій. І серед них — активи Державного банку колишнього СРСР, що були представлені золотим і діамантовим фондами, валютними резервами, дорогоцінни­ми металами та камінням й іншими активами. Зрозуміло, що якби Україна й інші колишні республіки Радянського Союзу відстояли своє законне право на частину тільки цього спільного майна (не говорячи вже про правомірність поділу всіх флотів, а не тільки Чорноморсько­го), інфляція в цих республіках була б значно меншою.

Таким чином, можна констатувати, що в Україні інфляція ви­кликана цілою низкою причин, що в поєднанні з повною руйнацією господарчого механізму призвело до дуже тяжких наслідків. Цей важкий інфляційний період тривав практично до грошової реформи 1996 p., після якої інфляція значно зменшилась.

Особливі надії на вщухання інфляційних процесів Україна отримала після припинення фази депресії і початку пожвавлення в суспільному виробництві. Вже в 1999 р. спад ВВП був най­меншим за всі попередні роки і відносно невеликим, а в 2000 р. уперше ВВП зріс на 5,9 %. У наступному році він збільшився на 9,2 %, у 2002 р. — на 5,2 %, у 2003 р. — на 9,3 %, а у 2004 р. — на 12 %. Ці позитивні зміни в поєднанні з виваженою політикою монетаризму суттєво вплинули й на динаміку інфляції. Вона по­мітно вщухає і вже в 2001 р. становить 106,1 %, у 2002 р.— 99,4 %, але з 2003 р. знову зростає і сягає в 2007 р. - 116,6 %.

<< | >>
Источник: Щетинін А. І.. Гроші та кредит. 2008

Еще по теме Інфляція в Україні та її особливості:

 1. Особливості інфляції в україні
 2. 5.5. ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ
 3. Регіональні особливості демографічної ситуації в Україні
 4. Особливості проведення та результати грошової реформи в Україні
 5. 3.1.3. Особливості політичної участі в Україні
 6. 4.1.4. Особливості становлення політичної культури в Україні
 7. Особливості сучасного етапу природокористування в Україні
 8. Особливості проведення грошової реформи в україні
 9. 5.7. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ГРОШОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
 10. Особливості та етапи розвитку інфляційних процесів в Україні
 11. 2.3. Особливості інвестування високотехнологічних виробництв в Україні
 12. Регіональні особливості міграційних процесів в Україні
 13. Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні
 14. 12.9. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ
 15. 5.2. Сутність та види грошових реформ, особливості їх проведення в Україні
 16. 6.6. Організаційні особливості створення нового підприємства в Україні