<<
>>

КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

Теорії походження грошей, як зазначалося в пер­шому розділі, повною мірою розкривають внутрішню природу грошей і їх місце в системі суспільного виро­бництва. Але розвиток товарно-грошових відносин сприяв появі нових зв'язків між сферою обігу грошей і сферою виробництва.

Це посилювало і поглиблювало інтерес учених до природи грошей. Уже в XVI—XVII ст. з'являється металістична теорія грошей. Вона від­дзеркалює новий і в той же час глобальний процес пе­рвинного нагромадження капіталу. Цей процес суттєво посилює значення грошей як утілення вартості та уо­соблення багатства як такого.

У подальшому первинне нагромадження, виконав­ши свою історичну місію, відходить на другий план, поступаючись процесові розвитку товарного виробни­цтва. Саме цей процес, а не накопичення капіталу стає визначальним моментом у функціонуванні суспільного виробництва. Це розставляє нові акценти в підходах до грошового феномену. Водночас із розвитком капіталі­стичного виробництва виникає певна суперечність між динамікою зростання суспільного виробництва і наяв­ною грошовою масою, представленою золотом і сріб­лом. Ця причина, а також низька еластичність метале­вих і поява паперових грошей сприяли виникненню номіналістичної теорії грошей.

В умовах розвинутого товарного виробництва і трансформації товарної природи грошей у кредитну особливо важливим питанням стає взаємозв'язок гро­шової маси і цін. Це привертає увагу багатьох економіс­тів, і як наслідок їхніх зусиль, виникає кількісна теорія грошей, що в процесі свого розвитку проходить кілька етапів і в сучасних умовах являє собою найбільш фундаменталь­ну теоретичну підвалину, виходячи з якої вчені-економісти до­сліджують взаємозв'язок між рухом грошей і процесами, прита­манними сучасній ринковій економіці.

<< | >>
Источник: Щетинін А. І.. Гроші та кредит. 2008

Еще по теме КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ:

 1. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ
 2. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ
 3. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ
 4. Дж. Кейнс і його внесок у кількісну теорію грошей. Монетаризм як сучасний напрямок розвитку кількісної теорії
 5. Класична кількісна теорія грошей
 6. Класична кількісна теорія грошей
 7. Класична кількісна теорія грошей
 8. 7.1. КЛАСИЧНА КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ
 9. Неокласична кількісна теорія грошей
 10. 9.1. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати
 11. Монетаризм у системі неокласичних теорій
 12. Сучасний монетаризм