<<

ЛІТЕРАТУРА

Конституція України. Основний закон України.? К.: Преса України, 1997.? 80 с.

2. Господарський кодекс України: Офіційне видання. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.– 224 с.

3. Цивільний кодекс України: Офіційне видання.- К.: Атіка, 2003.– 416 с.

4. Закон України „Про банки і банківську діяльність”.

– http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

5. Закон України „Про Національний банк України”. – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

6. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» // УК-Орієнтир.? 2001.? 25 квіт. ? С. 11 ? 23.

7. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Затверджена Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368. – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

8. Банківські операції: Підручник. – 2-те вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; [За ред. докт. екон. наук, проф. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

9. Бажан А.І. Грошово-кредитна політика // Банківська справа. - 2002.-№1.

10. Белінська Я.В. Практичні аспекти управління валютними ризиками // Актуальні проблеми економіки, 2002. - №11 – С. 17-25

11. Береславбка О. вальвація гривні: вплив на інфляційні процеси в Україні та рівень доларизації економіки // Вісник НБУ. – 2006. - №6. –С.20-24.

12. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Підручник. – 2-ге вид., перероб. й доп. – К.: Тов. "Знання", КОО, 1999. – 308 с.

13. Гроші та кредит: Підручник [М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.]; /За заг. ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 604 с.

14. Демківський А. В. Гроші та кредит. Навчальний посібник. – К.: Дакор, 2005. – 528с.

15. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Е.

Ф. Жуков, Л. М. Максимова, А. В. Печникова и др.; Под ред. Проф., Е. Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 622 с.

16. Іванов В.М. Гроші та кредит. - К.: МАУП, 1999. - 230стр.

17. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальн. посіб. – 4-те вид., перероб. І доп. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – 199 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

18. Лига: ЗАКОН http://www.liga.kiev.ua

19. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Гроші та кредит” / Кол. авторів під кер. М.І. Мируна, К,: КНЕУ, 2002. – 124 с.

20. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. докт. екон. наук, проф. А. М. Мороза та канд. екон. наук., доц. М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.

21. Нормативные акты Украины http://www.nau.kiev.ua.

22. Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 529 с.

23. Рєзкіна Н. Можливість виникнення валютних ризиків в Україні в контексті руху фінансових потоків // Фінансовий ринок України, 2004. - №6,7 – С. 3-6

24. Савлук М. І. Грошово-кредитна політика Національного банку України та оцінка її ефективності // Вісник НБУ. - 1999.- №1.

25. Сервер Верховной Рады Украины http://www.rada.kiev.ua .

26. Співак Л., Каракулева І. Порівняльна характеристика банків та небанківських фінансових інститутів в Україні // Вісник НБУ. – 2006.- №7. – С. 46-48.

27. Хилинский Ю. Закон о ценных бумагах: перевоплощений // Законодательство. – 2006. - №41 (1195). – С.5-11.

28. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. К. КНЕУ, 2001, - 194с.

29. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. – К.: Генеза, 2001. – 301 с.

30. Щетинін А. І. Гроші та кредит: Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 432 с.

31. Яременко О. Р. Деньги и кредит. Конспект лекций. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002. – 64 с

<< |
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Література
 10. Література
 11. Використана та рекомендована література
 12. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 13. Література
 14. Література
 15. Література
 16. Література
 17. Література
 18. Література
 19. Література
 20. Література