<<
>>

Особливості проведення та результати грошової реформи в Україні

В літературі з питань грошових відносин найчастіше вітчизняними спеціалістами розглядається грошова реформа в Україні, яка проводилась з 2 по 16 вересня 1996 р. Але необхідно зазначити, що особливі умови проведення реформи в Україні визначили її тривалість і багатоетапність, а реформа 1996 р.

є тільки її окремим етапом.

Розпочалася реформа в січні 1992 р. випуском у готівковий обіг купоно-карбованця багаторазового використання, а закінчилася у вересні 1996 р. випуском в обіг гривні, тобто тривала майже 5 років. Якщо взяти до уваги вжиті за цей період заходи і досягнуті результати, то можна виділити три етапи реформи (табл. 5.3).

Україна першою з країн колишнього СРСР, почала будувати власну грошову систему, здатну забезпечувати емісію і регулювання обороту національних грошей. Без вирішення цих завдань не мало сенсу вести мову про політичну самостійність і економічну незалежність України. Україна з 1991 р. після виходу із складу СССР, опинилася без власного емісійного центру і без власної національної валюти, а рублі виявилися грошима неіснуючої держави, емісія яких перейшла Росії. Зрозуміло,

Історичні аспекти розвитку грошової реформи в Україні (з січня 1992- до вересня 1996р.)

Таблиця 3.

Етапи реформи Основні результати реформи
Перший етап

(січень-листопад 1992 р.)

В грошовий обіг з 10 січня 1992 р. було запро­ваджено купоно-карбованець і забезпечено його функціонування. В той час це було єдино можливим кроком забезпечення хоча б відносного збалансування грошового обігу та відповідного обслуговування товарного ринку На цьому етапі Уряд України розпочав формувати власний емі­сійний механізм і отримав можливість самостійно забезпечувати потреби обороту в грошовій масі
Другий етап

(листопад 1992 р.

- серпень 1996 р.)
7 листопада 1992 р. Президент України підписав Указ "Про реформу грошової системи України”, за яким з 12.11.1992 р. купоно-карбованець було впроваджено і у сферу безготівкового обігу. Функції рубля в грошовому обігу на території України припинилися. Український карбованець остаточно закріпився в обороті як єдина національна, хоч і тимчасова, валюта, а також були створені економічні і фінансові передумови для її стабільного функціонування, насамперед як засобу обігу та засобу платежу.
Третій етап

(2-16 вересня 1996 р.)

Успішно була проведена грошова реформа, в ре­зультаті якої була введена в оборот постійна гро­шова одиниця - гривня. Головним досягненням було дотримання стабільності грошового, спожив­чого й валютного ринків.

що за цих умов запровадження з 10 січня 1992 р. в обіг купонів багато­разового використання як доповнення до рубльової готівки було дуже своєчасним кроком. Передбачалося, що купоно-карбованець буде запроваджуватись в обігу поступово, заміняючи в обороті рубль, що забезпечить його достатню стабільність. При цьому уявлялось, що купон як тимчасова грошова одиниця використовуватиметься в обігу обме­жений термін часу, який не перевищить 4-6 місяців. Але враховуючи те, що грошова реформа почалася у винятково-складних умовах станов­лення національної економіки, ці сподівання стосовно даної валюти не виправдалися. Уже в квітні 1992 р. купоно-карбованець заповнив весь готівковий оборот, а рубль продовжував обслуговувати безготівковий оборот, що негативно впливало на стабільність готівкового купоно- карбованця і сприяло його швидкому знеціненню.

7 листопада 1992 р. указом Президента України "Про реформу грошової системи України" купоно-карбованець був запроваджений ще

ширше в оборот завдяки поширенню і на безготівковий оборот, тобто він став єдиним на території України офіційним засобом платежу. Але також необхідно було врахувати, що тимчасова грошова одиниця не може виконувати одну з найважливіших функцій ринкової економіки - функцію нагромадження, без реалізації якої не можна подолати спад виробництва, зупинити гіперінфляцію, відплив за кордон капіталу, а також підняти міжнародний престиж країни.

Структурна перебудова, стабілізація та зміцнення грошово-кредитної системи України є досить складним, тривалим процесом, який потребував негайного введення постійної, повноцінної національної валюти. Поліпшення макроекономічної ситуації в Україні, яке було досягнуто в 1995 р. більш послідовним і активним застосуванням інструментів ринкової економіки, створило належні умови для проведення у вересні 1996 р. завершального третього етапу грошової реформи.

Відповідно до Указу Президента України третій етап грошової реформи в Україні проводився з 2 по 16 вересня 1996 р. Початком реформи стало впровадження повноцінної національної валюти - гривні. При введені в обіг гривні була проведена деномінація за співвідношенням 1:100000 усіх готівкових і безготівкових запасів грошей, всіх поточних доходів (заробітної плати, пенсій, стипендій) для всіх категорій фізичних і юридичних осіб.

У цей період купоно-карбованець працював на поступове вилучення з обігу. В безготівковому обігу всі операції з перерахувань у нову грошову одиницю були проведені в перший же день реформи - 2 вересня 1996 р.

За період з 2 по 16 вересня 1996 р. банківською системою вилучено з обігу, кас банків у резервні фонди Національного банку готівки на загальну суму 327,9 трлн. Карбованців, або 97,3 % карбованців готівки, емітованої Національним банком України. Після закінчення реформи залишилися не вилученими 10,2 трлн. карбованців.

Поряд з обміном карбованців на гривні, вилучення карбованців з готівкового обігу здійснювалося також іншими шляхами: використанням їх населенням на купівлю товарів, оплату послуг та внесення на вклади в банки, гід підприємств зв'язку та інші надходження та платежі, в тому числі комунальні.

17 вересня 1996 р. закінчилася грошова реформа і функціонування у готівковому обігу карбованців було припинено, і єдиним засобом платежу на території України стала гривня та її розмінна монета - копійка.

За час проведення реформи Національний банк України випустив у готівковий оборот 3132,5 млн.

гривень.

Підводячи підсумок, необхідно зазначити що в Україні була проведена широкомасштабна грошова реформа, яка за своїм характером може бути віднесена до структурних реформ.

Головним досягненням було утримання стабільності грошового, споживчого й валового ринків, що сприяло цілеспрямованому розвитку економіки України.

!!! Грошова реформа (1992 - 1996рр.) в Україні, це надзвичайна подія для молодої, незалежної держави, в результаті якої створено власну національну валюту, як один із невід 'ємних атрибутів державності.

? Питання для роздуму, самоперевірки, повторення

У чому полягає суть інфляції? Яка різниця між відкритою і прихованою інфляцією?

Чи будь-яке зростання цін є інфляцією?

Чи існує певна циклічна закономірність у розвитку інфляції. Чи цей процес проходить стихійно?

Яким чином інфляція впливає на розвиток макроекономічних процесів?

Як класифікуються види інфляції відповідно до темпів та чинників інфляційного процесу?

Яким чином інфляція пов'язана з емісійнним процесом?

Назвіть основні чинники та особливості перебігу інфляції попиту та витрат?

Які зовнішні та внутрішні чинники лежать в основі розвитку інфляційного процесу?

Чи завжди інфляція впливає на економіку?

Розкрийте зміст бартерної (натуральної) сфери народно-господар­ського обороту. Які негативні наслідки сучасної бартеризації вітчиз­няної економіки?

Чому в Україні інфляція набула форми стагфляції?

Які особливості інфляційного процесу в Україні?

Назвіть основні показники вимірювання інфляції та дайте їм характеристику. Чим відрізняється індекс споживчих цін від дефлятора ВВП?

У чому полягає зміст грошових реформ, і реалізація яких функцій передбачена ними?

Які види грошових реформ Ви знаєте?

У чому полягає зміст і в яких випадках застосовуються реформи паралельного типу? Які їх недоліки і переваги?

Назвіть основні особливості грошової реформи в Україні (2-16 вересня 1996 р.).

Тестові питання для контролю знань студентів

Інфляція попиту виникає унаслідок впливу таких чинників:

а) дефіциту бюджету, та зростання державного боргу;

б) кредитної експансії банків,

в) спіралі «зарплата-ціни»;

г) високих непрямих податків,

д) припливу іноземної валюти у країну.

Інфляція витрат обумовлена:

а) зростанням споживчих витрат;

б) зростанням інвестиційних витрат;

в) зростанням собівартості продукції;

г) зростанням сукупних витрат.

Інфляційний податок - це:

а) втрата капіталу власниками грошових коштів унаслідок інфляції;

б) різниця між: дефлятором ВВП та індексом цін;

в) різниця між номінальним та реальним доходом;

г) усі відповіді правильні.

Як перекладається з латинської мови термін «інфляція»?

а) зростання цін; б) "роздуття "; в) безробіття.

На сьогодні за нормами ЄС рівень інфляції в розвинутих країнах повинен становити:

а)3%; 6)1,5%; в)0; г) 6%.

У розвитку інфляційного циклу виділяють три етапи. Розташуйте їх у правильному порядку:

а) темпи зростання цін значно випереджають темпи зростання грошової маси в обігу,

б) темпи зростання цін відстають від темпів збільшення грошової маси в обігу,

в) темпи зростання цін випереджають темпи зростання грошової маси, що стрибкоподібно відстають від них.

Залежно від типу економічної системи, інфляція поділяється на такі види:

а) прихована інфляція; б) інфляція попиту;

в) відкрита інфляція; г) інфляція витрат;

д) очікувана інфляція, с) неочікувана інфляція.

За чинниками, що сприяють інфляційному процесу, інфляція поділяється на такі види:

а) повзуча інфляція; б) інфляція витрат;

в) гіперінфляція; г) інфляція попиту;

д) галопуюча інфляція.

Повзуча інфляція характеризується:

а) надмірною емісією;

б) прискореним накопиченням грошової маси у кошиках обігу без помітного підвищення цін,

в) спостерігається випередження темпів зростання споживчого кошика порівняно з товарною пропозицією, що призводить до стрімкого зростання цін.

Виберіть із нижченаведених тверджень, яке характеризує моне- тизацію дефіциту бюджету:

а) фінансування дефіциту державного бюджету здійснюється на кредитній основі,

б) емісійне покриття державного бюджету;

в) усі види правильні.

Яке з наведених нижче визначень найбільш точно виражає суть дефляції?

а) процес призупинення або стримування темпів зростання грошової маси в обігу;

б) підвищення центральним банком дисконтного процента та норм обов 'язкових резервів комерційних банків;

в) процес знецінення грошей унаслідок надмірної емісії.

У якому році була проведена грошова реформа в незалежній Україні?

а) 1995 р.; б) 1993 р.;

в) 1996 р.; г) 1998 р.

Яке з наведених нижче тверджень характеризує різновид грошової реформи - деномінацію?

а) оголошення державного знецінення грошових знаків недійсними;

б) знецінення національної грошової одиниці порівняно з іноземною валютою;

в) обмін усіх старих грошових знаків на нові у певній пропорції з одночасним перерахунком у цій пропорції цін, заробітної плати, пенсій тощо.

Які основні негативні наслідки має девальвація для населення?

а) подорожчання експорту;

б) подорожчання імпортних товарів та зростання реального рівня цін на всі товари;

в) знецінення національної валюти та зростання реального рівня цін на всі товари.

Назвіть основні причини ревальвації:

а) хронічний дефіцит платіжного балансу;

б) велика валютна спекуляція;

в) значне фінансування у рамках допомоги з боку міжнародних валютно-кредитних організацій.

г) тривале активне сальдо платіжного балансу держави.

В Україні деномінацію було проведено в 1996 р. у співвідношенні 1 гривня до:

а) 100 000крб.; б) 1000 000крб.; в) 10000крб.

Унаслідок деномінації відбувається:

а) збільшення масштабу цін;

б) підвищення валютного курсу іноземних валют щодо національної валюти;

в) швидке зменшення грошової маси в обігу;

г) спрощуються і здешевлюються всі розрахунки.

У процесі проведення грошових реформ формального типу обмін старих купюр на нові здійснюється у співвідношенні: а) 1:2; б) 1:1; в) 1:4.

19.3а способом проведення грошові реформи поділяються на:

а) реформи паралельного типу;

б) реформи формального типу;

в) реформи примусового типу;

г) реформи конфіскаційного типу;

д) реформи регресивного типу.

20. Темп приросту інфляції (Тпр) розраховується за формулами:

image47

<< | >>
Источник: Михайловська І.М., Ларіонова К.Л.. Гроші та кредит. 2006

Еще по теме Особливості проведення та результати грошової реформи в Україні:

 1. Особливості проведення грошової реформи в україні
 2. 5.7. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ГРОШОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
 3. 5.2. Сутність та види грошових реформ, особливості їх проведення в Україні
 4. 36. Денежная реформа 1922-1924 гг.: второй этап - выпуск казначейских билетов.Результаты реформы
 5. Забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці та грошові реформи
 6. 6.5. Інфляція та забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці. Грошові реформи
 7. ДЕНЕЖНЫЕ РЕФОРМЫ: ВИДЫ, ПРИЧИНЫ ПРОВЕДЕНИЯ
 8. Реформа стратегии и ее результаты
 9. Либерально-демократические реформы и их результаты
 10. 38. Денежная реформа 1961 года, ее результаты
 11. 37. Денежная реформа 1947 года, ее результаты
 12. 4.2. Столыпинская аграрная реформа: причины, структура, результаты
 13. Інфляція в Україні та її особливості
 14. Особливості інфляції в україні