>>

Передмова

Проблема державного регулювання грошово-кредитної системи одна з найбільш актуальних у теорії та практиці вітчизняної економіки.

Актуальність даного питання висунула на передній план дослідження в галузі економічних наук, вивчення сутності та механізмів функціо­нування категорій "гроші" та "кредит".

На їх використанні грунтується сфера економічних взаємовідносин, де здійснюється купівля-продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів країни між сферами економіки. Економічна політика держави взагалі і грошово-кредитна політика цен­трального банку, зокрема, формується з урахуванням закономірностей функціонування грошей і грошового ринку, банків, банківської системи.

Наукове розуміння проблеми грошей, грошового обігу, кредитних відносин, банківської справи є необхідним компонентом становлення економічних знань студентів, слухачів шкіл бізнесу, керівників фірм та спеціалістів.

Навчальна література з курсу "Гроші та кредит" представлена сьо­годні численними роботами зарубіжних та вітчизняних авторів, серед яких Александрова М.М., Білінкіс В.М., Вознюк Г.Л., Гальчинський А.С., Данілов О.Д., Загородній А.Г., Івасів Б.С., Іванець І.В., Кейнс Дж., Коваленко М.А., Лагутін В.Д., Любунь О.С., Любунь B.C., Маслова CO., Маконнел К.Л., Міллер Р.Л., Мороз A.M., Савлук М.І., Смовженко Т.С., Сухомлін Л.Є., Тиркало Р.І., Ходаківська В.П., Ющенко В. А. роботи яких добре відомі українському читачеві.

Підручник з дисципліни "Гроші та кредит" підготовлено відповідно до галузевих стандартів вищої освіти та затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямами підготовки "Економіка і підприємництво" та "Менед­жмент".

Навчальний матеріал повністю відповідає програмі нормативного курсу "Гроші та кредит", висвітлюючи в доступній, зрозумілій формі такі важливі програмні питання: походження, суть та функції грошей; специфіка функціонування грошового ринку; види грошових систем та їх еволюція; інфляція та грошові реформи; валютний ринок і валютні системи; кількісна теорія грошей і сучасний монетарізм; кредит у ринковій економіці; сутність та функції фінансового посередництва; роль, значення та організація діяльності центральних банків; тенденції розвитку банківського ринку України; міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.

Головне завдання даного підручника - ознайомити студентів з теорією грошей та кредиту, закономірностями функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики й розвитку банківської системи.

Зміст підручника "Гроші та кредит" побудований на основі синтезу наукових надбань світової теоретичної думки з узагальненнями новітньої господарської практики країн заходу, а також процесів, що характе­ризують становлення ринкових структур, зокрема грошових, валютних і кредитних відносин в економіці України.

Підручник складається з дванадцяти тем, кожна з яких має відповідну кількість теоретичних питань, питань для самоконтролю, тестових питань для контролю знань студентів, додаткової літературу з теми. В кінці підручника надається термінологічний словник та список рекомендованої літератури.

Кожна тема підручника дає логічне-послідовне висвітлення матеріалу: від ключових понять та категорій через розкриття їх сутності, взаємо­зв'язків обробки статистичних даних, підкріплених практичними прикладами до питань для самоконтролю. Розгляд теоретичного мате­ріалу супроводжується значною кількістю таблиць, рисунків, діаграм, що робить підручник доступним для студента і сприяє оволодінню складними питаннями системи загальнотеоретичних і прикладних знань з грошових, кредитних, і валютно-фінансових відносин. Тестові завдання за темами можуть бути ефективно використані як студентами, так і викладачами у навчальному процесі.

У підручнику чітко, повно та кваліфіковано представлено базовий категоріальний апарат дисципліни "Гроші та кредит", враховані нові державні законодавчі матеріали, та інструктивні положення Націо­нального банку України. Це обумовлено тим, що сучасний фахівець повинен не просто знати нормативні документи та інструкції, а бачити за їх змістом реальні економічні і фінансові процеси, вміти впливати на їх хід, передбачати наслідки своїх дій.

Враховуючи надбання провідних науковців-економістів України та власний досвід викладання дисципліни "Гроші та кредит" у Хмель­ницькому національному університеті, автори мали на меті створити такий підручник, який би допомагав студентам у самостійному вивченні предмета, побуджував зацікавлення до широкого спектра питань, пов'язаних з розвитком сучасного монетарного та кредитного ринків.

Роль таких розробок особливо зростає у зв'язку з приєднанням України до Болонського процесу.

Сподіваємось, що запропоноване видання знайде своє місце серед фахової літератури даного напрямку на ринку навчальних матеріалів.

Автори будуть вдячні всім читачам підручника за відгуки, зауваження та пропозиції з приводу його змісту, структури та оформлення. Свої відгуки та зауваження просимо надсилати на адресу: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, кафедра фінансів та банківської справи, к.е.н., доценту Михайловській І.М., к.е.н., доценту Ларіоновій К.Л.

| >>
Источник: Михайловська І.М., Ларіонова К.Л.. Гроші та кредит. 2006

Еще по теме Передмова:

 1. ПЕРЕДМОВА
 2. Передмова
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. Еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави
 6. Цыганков П.А.. Международные отношения, 1996
 7. ПРЕДИСЛОВИЕ
 8. Глава.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 9. 1. Международные отношения в истории социально-политической мысли
 10. 2. Современные теории международных отношений
 11. 3. Французская социологическая школа