<<
>>

6.4. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання

Особливе місце в механізмі валютного регулювання займають платіжний баланс та золотовалютні резерви. Ця особливість полягає в тому, що саме через них реалізується внутрішній зв'язок стану валютного ринку країни зі станом її національної економіки та забезпечується суто економічне регулювання валютної сфери.

Платіжний баланс – це співвідношення між валютними платежами економічних суб?єктів даної держави і його економічними межами і валютними надходженнями з-поза економічних меж держави за певний період часу.

За формою платіжний баланс являє собою статистичний звіт про надходження валютних коштів у країну та про витрачання їх за певний період у розрізі окремих статей, країн, груп країн. За економічним змістом - це макроекономічна модель, що характеризує стан та динаміку зовнішньоекономічних відносин даної країни з зовнішнім світом.

Платіжний баланс відіграє важливу роль у розробці і реалізації валютної політики. У механізмі платіжного балансу важливе місце посідають золотовалютні резерви.

З теоретичного погляду, економічна роль платіжного балансу визначається тим, що відображені в ньому обороти безпосередньо впливають на попит і пропозицію на валютному ринку: надходження валюти створює передумови для формування пропозиції її, а платежі - для формування попиту на валюту. Цей зв'язок можна виразити кількісно у вигляді таких формул [13;14]:

, (6.1)

де ПрВ - пропозиція інвалюти протягом звітного періоду,

ЗВ1 - залишки інвалюти в суб'єктів ринку на початок періоду;

НВ - надходження інвалюти протягом звітного періоду по платіжному балансу;

ЗВ2 - залишки інвалюти в суб'єктів ринку на кінець періоду.

, (6.2)

де ПоВ - попит на інвалюту протягом звітного періоду;

БВ1 - боргові зобов'язання резидентів перед нерезидентами на початок періоду;

ПВ - валютні платежі протягом періоду по платіжному балансу;

БВ2 - боргові зобов'язання резидентів перед нерезидентами на кінець періоду.

З наведених формул можна зробити висновок, що попит (ПоВ) і пропозиція (ПрВ) на валютному ринку будуть урівноважуватися за умови збалансованості надходжень (НВ) та платежів (ПВ) платіжного балансу.

У механізмі платіжного балансу важливе місце займають офіційні золотовалютні резерви (ЗВР), що враховуються по статті "Резервні активи" і слугують офіційним механізмом урегулювання його сальдо.

Активне сальдо платіжного балансу сприяє зростанню золотовалютних резервів, а пасивне - їх зменшенню.

Золотовалютні резерви - це запаси іноземних фінансових активів та золота, які належать державі і перебувають у розпорядженні органів грошово-кредитного регулювання і можуть бути реально використані на регулятивні та інші потреби, що мають загальноекономічне значення. Ці потреби визначають цілі накопичення золотовалютних резервів. Основними з них є:

- забезпечення країни достатнім запасом міжнародних платіжних засобів, з тим щоб держава, її окремі структури та недержавні економічні агенти могли своєчасно розрахуватися за своїми зовнішніми зобов'язаннями. Це так зване трансакційне призначення золотовалютних резервів, спрямоване на обслуговування зв'язків національної економіки зі світовою;

- забезпечення державі можливості проводити інтервенції на валютному ринку та ринку грошей, з тим щоб підтримувати на потрібному рівні на них попит і пропозицію та обмінний курс національної валюти. Це так зване інтервенційне призначення резервів, спрямоване на підтримку зовнішньої та внутрішньої вартості національних грошей.

Джерела формування золотовалютних резервів наведені на рис.6.6

Під час здійснення валютних операцій слід розрізняти таке поняття як валютні цінності:

Іноземна валюта;

Чеки, векселі, акредитиви, акції, облігації і інші цінні папери в іноземній валюті;

Дорогоцінні метали: золото, срібло, платина, палладій, рутеній, осмій та ін. крім ювелірних виробів та їх лому;

Природні дорогоцінні камені в сирому і обробленому вигляді: алмази, рубіни, бріліанти, ізумруди, жемчуг.

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме 6.4. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання:

 1. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання
 2. 6.5. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ В МЕХАНІЗМІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 3. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання
 4. Платіжний баланс
 5. 1.1.3. Платіжний баланс: показник та фактор міжнародної економічної діяльності
 6. Валютне регулювання і валютний контроль як інструменти стабілізації валютної політики в Україні
 7. Валютне регулювання. Валютна політика НБУ
 8. 81. ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОЦЕНКА МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ, ВАЛЮТНАЯ СТРУКТУРА
 9. Торговый баланс и баланс текущих операций
 10. 19.3. Неповна зайнятість і безробіття в механізмі відтворення робочої сили
 11. 3.7. ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ В МЕХАНІЗМІ ГРОШОВОГО РИНКУ
 12. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку
 13. 1.3. Изменение официальных резервов иностранной валюты
 14. Структура грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів
 15. 2.3. СТРУКТУРА ГРОШОВОГО ОБОРОТУ ЗА ЕКОНОМІЧНИМ ЗМІСТОМ ТА ФОРМОЮ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ
 16. 46. Сущность и порядок формирования кадрового резерва
 17. Система кадрового резерва
 18. 55. Планирование и организация работы с резервом кадров