<<
>>

Походження кредитних грошей та їх форми

Кредитні гроші — це боргові зобов 'язання, що набувають функції засобу платежу і засобу обігу.

Виникнення кредитних грошей пов'язано з функцією грошей як засобу платежу. Остання, як відомо, реалізується в тому, що рух грошей відбувається після руху товару.

Кредитні відносини, що виникають у цьому випадку між позичальником і кредитором, оформляються певним документом, що спочатку має форму бор­гової розписки. Вона і є початковою формою кредитних грошей.

Поява боргової розписки обумовлена розвитком товарного обміну і необхідністю прискорення реалізації товарів. Вона виникає насамперед у відносинах між безпосередніми товаровиро­бниками або продавцями товару і пов'язана з його рухом.

Боргові розписки спочатку були засобом переказу грошей, а вже в XII ст. в Італії стали використовуватись як засіб платежу. Ці боргові розписки отримали назву «вексель» (від німецького слова Wechsel — заміна, розмін) і широко використовувались у середовищі купців як платіжний засіб, за що їх називали купець­кими грошима.

У царській Росії, до складу якої входила Україна, поширення векселя почалося з XVIII століття. У 1729 р. було прийнято перший вексельний статут Росії. З розвитком капіталістичних виро­бничих відносин вексельний обіг постійно розвивався аж до ре­волюції 1917 року, коли його було припинено і відновлено тільки в 1921 р. з початком непу, але після кредитної реформи 1930— 1932 pp. комерційний кредит було ліквідовано, а з ним відійшов у небуття і вексель. Подальші роки існування СРСР характеризу­валися використанням (з 1937 року) векселя тільки в зовнішньо­торговельних розрахунках з капіталістичними країнами. В Укра­їні вексель здобув право громадянства в 1991 р. із прийняттям закону «Про цінні папери і фондову біржу».

Наступною формою кредитних грошей стала банкнота. її по­ява була наслідком розвитку товарного виробництва. Це відбувалось так.

Розвиток товарного обміну спричиняв усе ширше вико­ристання золота як засобу платежу й обігу. При цьому однією з важливих форм його руху стало збереження золота. Цим спочат­ку займалися золотих справ майстри і торговці грошима. Вони брали на збереження золото, видаючи під нього розписки. Ці своєрідні векселі з'являються в середньовіччі й відрізняються від товарних векселів відсутністю вказівки щодо терміну їх можли­вого обміну на повноцінні гроші (золото і срібло). Золото за та­кими записками видавалося після їх пред'явлення. Уже в цій фо­рмі дані боргові зобов'язання використовуються як платіжний засіб, хоча їх обіг у такій якості був обмежений.

Поступово до вексельного обігу залучаються банки, які вида­ють замість товарного векселя свій. Останній був векселем на банкіра і одержав назву банкноти. Банкноти включаються в обіг товарів як платіжний засіб і виступають другою формою кредитних грошей. Банкноти обмінювалися на золото і срібло за пред'явленням і користувалися більшою довірою, ніж товарні векселі. Вони мали більш високу надійність порівняно з товар­ними векселями, тому що банкнота видавалася замість товарного векселя і одержувала, по суті, подвійне забезпечення: товаром і золотом банку. Ця якість банкнот і потреби товарного обміну, що розвивався, привели до їх широкого використання як платіжного засобу і як засобу переміщення грошового капіталу з однієї краї­ни в іншу. Випуском кредитних грошей спочатку займаються комерційні банки, а згодом цю функцію перебирають на себе центральні банки.

У зв 'язку із функцією грошей як засобу платежу й обігу вини­кає ще одна форма кредитних грошей — чек. Чек — це письмо­вий наказ банку про виплату пред'явнику чека або зазначеній у ньому особі тієї суми, на яку він виписаний. Чеки з'явились тоді, коли банки були вже досить розгалуженою мережею кредитних установ і відігравали значну роль у суспільному виробництві.

Чек спочатку виникає в Англії і в Голландії у XVI—XVII ст. В Англії він з'явився у вигляді спеціальної книжки з наказними бланками, а в Голландії у вигляді квитанцій на пред'явника. У країнах із високорозвиненою ринковою економікою чеки нині дуже поширені і є важливим інструментом у сфері грошового обігу.

<< | >>
Источник: Щетинін А. І.. Гроші та кредит. 2008

Еще по теме Походження кредитних грошей та їх форми:

 1. Походження грошей. роль держави у творенні грошей
 2. 1.1. ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ТВОРЕННІ ГРОШЕЙ
 3. ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
 4. Походження грошей
 5. Походження грошей
 6. Економічна сутність грошей та концепції їх походження
 7. 13. Походження, сутність, функції та види грошей.
 8. 6.3. Сучасні функціональні форми грошей
 9. Функціональні форми грошей і грошовий агрегат
 10. 1.3. Форми грошей та їх еволюція
 11. Форми грошей та їх еволюція
 12. 1.3. ФОРМИ ГРОШЕЙ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ
 13. Історичні аспекти зміни форми грошей та їх характеристика
 14. ТЕМА 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика