<<
>>

Роль кредитної системи в розвитку економіки

Кредитна система, виступаючи неодмінним атрибутом рин­кової економіки, у свою чергу, сприяє розвитку товарно-грошових відносин і підвищенню ефективності суспільного виробництва.

У сучасних умовах роль кредиту у функціонуванні суспільно­го виробництва надзвичайно велика. Без достатньо розвинутої кредитної системи ринкова економіка не здатна ефективно роз­виватися. Ця роль кредиту реалізується за такими основними на­прямками.

Кредит сприяє акумуляції тимчасово вільних коштів підпри­ємств, населення і держави та перетворенню їх на кредитний ре­сурс, доступний для господарюючих суб'єктів і населення. Це стає важливою умовою інтенсифікації інвестиційного процесу і розвитку суспільного виробництва.

З метою стимулювання населення до нагромадження своїх коштів на банківських рахунках і для забезпечення захисту вкла­дників в Україні було спочатку видано Указ Президента, а в 2001 р. ухвалено Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб». Цей закон гарантує повернення вкладів фізичних осіб, включаючи відсоток уже в сумі 50000 грн. І хоча ця сума помітно зросла порівняно з 1998 р., коли було видано відповід­ний Указ Президента, але вона ще невелика. Для порівняння мо­жна сказати, що в країнах Європейського союзу сума відшкоду­вання на кожного вкладника дорівнює 20 тис. евро. Проте в кредитній системі нашої держави вже створено основу для захис­ту інтересів вкладників — фізичних осіб.

Кредитна система виступає конкретною формою трансформа­ції різних видів капіталу (промислового, торгового, грошового) з однієї форми в іншу, що є важливою умовою переливу капіталу. Такий перелив, у свою чергу, є передумовою структурних змін в економіці, що диктуються зміною ринкової кон'юнктури і зага­льними тенденціями розвитку ринку.

Роль кредиту полягає і в тому, що він допомагає подолати про­тиріччя між необхідністю вільного переміщення капіталу з однієї сфери в іншу, і його існуванням у певній натуральній формі.

Кредит сприяє процесові капіталізації прибутку і зростанню рів­ня концентрації виробництва. Він також прискорює процес реаліза­ції продукції та забезпечує безперервність кругообігу капіталу.

Концентрація виробництва, у свою чергу, в певних межах служить важливою умовою розвитку економіки. Кредит, сприя­ючи такій концентрації, сприяє процесові розвитку економіки й підвищенню ефективності всього суспільного виробництва.

У цілому кредитна система, реалізуючі кредитні відносини, за­безпечує завершальний перерозподіл національного доходу і ВВП. Вона сприяє адекватному переміщенню ресурсів між галузями, між виробничою і невиробничою сферою, а також між підприємствами. Це, у свою чергу, призводить до структурних змін в економіці і до вирівнювання різних норм прибутку до середнього.

Управління процесом переміщення ресурсів здійснюється за­вдяки тому, що кредитна система виступає винятково важливою сферою, через яку відбувається державне регулювання економі­ки, і насамперед, за такими найважливішими напрямками, як ре­гулювання грошового обігу, удосконалення системи розрахунків, регулювання фінансового ринку.

Надзвичайно велику роль покликана зіграти кредитна система в стимулюванні, а головне, у запровадженні досягнень науки і техні­ки в суспільне виробництво. Посилення цієї ролі кредиту можна досягти, зробивши кредити доступними для господарюючих суб'єктів. Якщо в економіці створені сприятливі умови для розвит­ку довгострокового кредитування, то це означає створення можли­востей для оновлення техніки і технології, або, іншими словами, Для використання у виробництві досягнень науки і техніки.

Інноваційна складова кредиту особливо успішно реалізується там, де суспільство чітко визначилося з пріоритетами і саме на реалізацію таких пріоритетних напрямків розвитку економіки спрямовує ресурси, у тому числі за рахунок функціонування кредитної системи. У нашій державі серед найважливіших пріорите­тних напрямків, які відповідають стратегічним завданням у галу­зі структурної перебудови суспільного виробництва, слід назвати космічну галузь, літакобудування, машинобудування і зокрема транспортне, розвиток сільського господарства.

Зосередивши за допомогою кредитної системи значні ресурси на цих напрямках, можна в достатньо короткий термін вирішити ці питання, бо Україна має потужний ресурсний і людський потенціал для цього.

Особливо велике значення повинна відіграти кредитна система для формування потужного внутрішнього ринку, а також для сти­мулювання експорту. Так, у розвинених країнах з потужним агро­промисловим потенціалом для підтримки власного товаровиробни­ка і забезпечення стабільності на внутрішньому ринку сільськогосподарських продуктів існують системи кредитування сільськогосподарського виробника за рахунок застави продукції, і перш за все зерна. На жаль, у нашій державі при двох урожайних роках (2001—2002) через малопродуктивні дії уряду, а то й через пряму корумпованість чиновників вищого рангу (про що говорить арешт колишнього віце-прем'єра Козаченка і звинувачення з при­воду його махінацій на вітчизняному ринку зерна) ми так і не спромоглися захистити власного селянина від втрат через сезонне падіння цін. Це тим більше прикро, тому що ідею кредиту під за­ставу вже закріплено у відповідному правовому акті, а реалізувати­ся вона має через державну акціонерну компанію «Хліб України».

Розвинута кредитна система, і на це неодноразово вказували ві­тчизняні науковці, повинна стати важливим чинником становлення й розвитку малого та середнього бізнесу. Саме підтримка цього бі­знесу кредитними ресурсами дає можливість, як показує досвід ба­гатьох країн, досягти помітних успіхів на цьому стратегічно важли­вому напрямку розвитку сучасної ринкової економіки.

Розвиток кредитних відносин і системи, за допомогою якої вони реалізуються й удосконалюються, як правило, сприяє опти-мізації експортних та імпортних операцій. Справа в тому, що просування на зовнішні ринки вимагає потужних фінансових ін'єкцій з боку держави і приватного сектору. Залучити їх і спря­мувати на досягнення мети без розвинутої кредитної системи практично неможливо. Аналогічну роль відіграє кредитна систе­ма і в напрямку оптимізації імпортних потоків.

Створюючи умо­ви для вітчизняного товаровиробника через доступність для ньо­го кредитів, держава тим самим може суттєво вплинути на розвиток внутрішнього ринку і на посилення економічної безпе­ки країни. В умовах високого рівня відкритості української еко­номіки це завдання є архіважливим.

У сучасних умовах однією з провідних і стійких тенденцій в економічному житті є процес інтернаціоналізації господарської діяльності. Він потребує від кожної країни пошуку свого місця в системі світового господарства і вмілого та вдалого використан­ня власних конкурентних переваг. Для України, яка вже стала членом Світової організації торгівлі, це питання особливо актуа­льне. Використання конкурентних переваг нашої держави (гео­графічне положення в центрі Європи, високий рівень інтелектуа­льного потенціалу нації, наявність великих запасів різних корисних копалин, родючі землі тощо) вимагає концентрації ре­сурсів, чого не можна досягти без розвиненої кредитної системи.

У сполученні із системою державного регулювання економіки кредитна система здатна стати важливим напрямком вирішення гострих соціальних проблем. Особливе значення це має для таких країн, як наша, з її успадкованими від минулого великими негатив­ними соціальними проблемами. Так, в Україні дуже гостро стоїть проблема забезпечення громадян житлом. І хоча запровадження в цій сфері хай не дуже досконалих, але все ж таки ринкових умов певною мірою зняло цю проблему, але вона залишилась надзви­чайно гострою для молоді і людей з низькими доходами. Кредит дає змогу істотно просунутися в цьому напрямку, бо в розвинених країнах основним інвестиційним джерелом виступають власні кош­ти громадян. Саме за рахунок акумульованих кредитною сферою заощаджень і здійснюється житлове будівництво.

В Україні теж є певні успіхи в організації кредитування жит­лового будівництва. Так, досвід «Київміськбуду», діяльність яко­го підтримує банк «Аркада», показує, що це кардинальне для будь-якої людини питання значною мірою можна вирішити за допомогою кредитної системи.

А якщо паралельно буде вирішу­ватись проблема підвищення доходів населення, то житлову проблему вже через кілька років можна буде зняти з порядку денного.

Важко переоцінити роль кредиту і кредитної системи у вирі­шенні проблем, пов'язаних з підготовкою кадрів. Кредит дає змогу акумулювати значні кошти і надати їх у користування перш за все молодим людям для отримання сучасної освіти. Цей потенці­ал у будь-якій державі є найважливішим, і тому значення креди­тної системи у вирішенні питань, пов'язаних з розширеним від­творенням робочої сили, дуже велике.

Розвиток кредитної системи в Україні ще має цілу низку не­доліків. Вони лежать як у царині загальної економічної ситуації, так і в становищі самої кредитної системи. Наприклад, у банків­ській системі ще досить слабко вирішено питання про забезпечення банків надійною інформацією про позичальників. Хоча згідно з Положенням НБУ «Про єдину інформаційну систему «Реєстр позичальників» (2001 р.) банки і можуть давати дані про неплатоспроможних позичальників, але ці відомості надаються добровільно, і тому відповідні угоди про участь у реєстрі на 2002 р. уклали всього 40 % банківських установ. У той же час у світовій практиці подання відомостей про платоспроможність позичальників до відповідної картотеки є обов'язковою.

Існують і інші можливості виявлення надійності отримувача позики. У багатьох країнах діють так звані кредитні бюро, які на­копичують інформацію і ведуть кредитну історію своїх клієнтів, збираючи дані від різних кредиторів. У таких бюро зацікавлені боржники, бо кредит є нормою життя. Достатньо сказати що за відсутності такої інформації роботодавці часто навіть не беруть на роботу, не говорячи вже про укладання угоди про страхування або отримання кредиту. Чим вищий у людини рейтинг, який ви­ставляє йому кредитне бюро, тим нижчий зазвичай відсоток за кредит. У роботі таких бюро зацікавлені й кредитні установи, бо це дає їм змогу з меншим ризиком розмістити свої активи і зни­зити витрати на збирання інформації про надійність позичальни­ка. Отже, цей досвід можна активно використовувати в Україні і тим самим сприяти підвищенню ролі й значення кредиту і всієї кредитної системи в суспільному виробництві.

Назріло й питання прийняття Закону України про кредиту­вання, який би забезпечив захист інтересів кредитора і чітко визначив обов'язки суб'єктів кредитування стосовно виконання угоди. Вирішення цих та інших проблем і поступове піднесення економіки вселяють надії на подальше вдосконалення всієї кредитної системи, подолання існуючих перешкод і побудову суспільства, в якому кожна людина буде мати гідні умови існування.

<< | >>
Источник: Щетинін А. І.. Гроші та кредит. 2008

Еще по теме Роль кредитної системи в розвитку економіки:

 1. 8.2. Роль та призначення грошей в економіки країни з вирішення завдання стабілізації економіки та забезпечення її сталого розвитку
 2. Роль кредиту в розвитку економіки
 3. 9.5. РОЛЬ КРЕДИТУ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
 4. Роль грошей у розвитку економіки
 5. 1.7. РОЛЬ ГРОШЕЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
 6. Роль кредиту в умовах розвитку національної економіки та його межі
 7. 10.2. Необхідність та сутність кредит. Роль кредиту в розвитку економіки
 8. Поняття кредитної системи та її побудова
 9. Розвиток кредитної системи України
 10. Поняття і структура фінансово-кредитної системи
 11. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 12. ЗАКОНОМІРНОСІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК
 13. 3.1. Сценарії розвитку економіки України
 14. Загальний економічний закон розвитку економіки
 15. 3.2.4. Технополіси в стратегії розвитку відкритої економіки