<<
>>

Роль кредиту в умовах розвитку національної економіки та його межі

Банківська система України шляхом надання кредитів виступає організатором руху капіталів, забезпечує їх залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери виробництва та обігу, де виникає дефіцит капіталу.

Балансовий капітал банківської системи України за станом на 1 січня 2004 року становив 13051 млн. грн., що на 30,7% чи на 3069 млн. грн. більше, ніж рік тому. Треба відзначити, що це сталося за рахунок збільшення статутного капіталу і фінансового результату. За минулий рік банки отримали прибуток в сумі 968 млн. грн. (у 2002 році - 685 млн. грн.).

Фінансова і монетарна стабільність створила умови для реального зростання кредитування економіки України.

Протягом 2003 року облікова ставка Національного банку України становила 7 відсотків, а кредитні ставки банків у національній валюті зменшились з 19,5% до 17,9% річних.

За 2003 рік сума кредитів, наданих суб'єктам господарювання, зросла на 51,8%, а фізичним особам-у 2,5 раза.

Збільшилась якість кредитного портфеля. Частка проблемних кре­дитів у кредитному портфелі скоротилась за рік з 4,5% до 3,4%.

Значна роль кредиту в розширенні виробництва. За даними Держав­ного комітету статистики України, у 2003 році було зареєстровано 189 суб'єктів господарювання з основним видом діяльності за КВЕД 65.21.0 "фінансовий лізинг". Привабливість лізингових операцій для банків пояснюється наявністю реального матеріального забезпечення (заставою стає сам предмет лізингу). Крім того, розвиток лізингового бізнесу дає банкам можливість розширювати коло своїх операцій, застосовувати нові взаємовигідні партнерські відносини.

Починаючи з 1998 року вимоги банків щодо вкладення у фінансовий лізинг капіталів зросли з 16 млн. грн. до 65 млн. грн. (за станом на кінець 2003 року). Однак їх питома вага у загальному обсязі вимог за кредитами, скерованими в економіку, залишається незначною і становить 0,12%.

У 2003 році фінансовий лізинг здійснювали 38 банків, з яких, залежно від об'ємів наданих послуг, доцільно виділити такі, як: "Брокбізнесбанк", "Кримкомуналбанк", "Енергобанк", "Порто-франко", "Західбудгазбанк", "Приватбанк", "Демарк", "Київ", "Укргазпромбанк", "Український кредитний банк", "Мегабанк", "Мрія", "Капітал", "Укргазбанк", "Укрсоцбанк" та інші.

Розвиток економіки мав позитивний вплив на добробут населення України, що відразу позначилось на попиті на житло, перш за все на комфортабельні квартири.

Згідно з даними Української національної іпотечної асоціації, станом на 1 грудня 2003 року загальна сума кредитів, котрі забезпечені іпотекою або видані на фінансування будівництва, становили 4,4 млрд. грн., а саме з початку 2002 року виросла в 3,1 раза, або на 2,9 млрд. грн. Частка іпотечних кредитів, виданих фізичним особам на 1 грудня 2003 року, становила 30% (на 1 січня 2002 року - 32%).

В цілому за останні два роки заборгованість за іпотечними кредитами зросла на 207%, що відповідає середньому щомісячному зростанню в розмірі 5,1%.

Темпи зростання іпотечного кредитування свідчать про спробу українських комерційних банків не тільки мінімізувати вплив кредитного ризику, але й диверсифікувати активи за термінами у бік їх збільшення, навіть за зменшення їх дохідності. Яскравим підтвердженням цього може бути збільшення частки довготермінових іпотечних кредитів (до 10 років) і зменшення частки короткострокових і середньострокових кредитів у портфелі банку (до 5 років). Таким чином, іпотечні кредити, котрі видаються вітчизняними банками, за своїми параметрами все більше наближаються до світових вимог. Також позитивним впливом є те, що ці зміни відбуваються не внаслідок введення нормативних обмежень або вимог до кредиту, а поступово, у результаті створення здорового законодавчого поля та позитивних ринкових перетворень.

Протягом 2002 року можна було спостерігати суттєві зміни в умовах кредитування стосовно плати за користування: в іноземній валюті - з 18% до 12-14%; в національній валюті - із 27% до 20-21 %, так і термінів кредитування: з 3-5 років до 7-15 років. У 2003 році умови кредитування майже не змінились.

На кінець 2003 року житлові іпотечні кредити, надані в іноземній валюті, становили еквівалент на 795,3 млн. грн. (на кінець 2002 року- 325 млн. грн.), а обсяг таких кредитів у національній валюті становив 445,2 млн. грн. (на кінець 2002 року - 344,0 млн. грн.).

За станом на 1 грудня 2003 року в Україні на ринку іпотечного кредитування працює лише 35 банків.

Протягом останніх двох років можна відзначити декілька найбільш активних банків, які займають провідні позиції ринку іпотечного кредитування в Україні, а саме: "Сбербанк", "Укрексімбанк", "Надра", "Аркада", "Правекс-банк", "Аваль", "Промінвестбанк", "Приватбанк", "Укрсоцбанк", "Укрсиббанк", "Брокбізнесбанк", "Фінанси і кредит" та "Райффайзенбанк".

З точки зору банківського бізнесу, можна назвати низку факторів, які визначають перспективність розвитку ринку житлового кредитування в Україні. Сьогодні банки суттєво збільшили свою капіталізацію та стикнулись з проблемою розміщення коштів у ефективні та надійні активні операції. Саме відсутність достатніх за обсягом надійних довгострокових фінансових інструментів спонукає банки до пошуку нових форм активних операцій, а це призводить до підвищення рівня зацікавленості сферою житлового кредитування. Останнім часом помітна постійна тенденція до зростання обсягів депозитів населення в банках, а також спостерігається деяке збільшення терміну вкладів (на 1.01.2004 р. депозити фізичних осіб становили 32,5 млрд. грн., у тому числі в національній валюті 18,8 млрд. грн., а юридичних осіб - 27,5 млрд. грн.). Для розміщення цих коштів банки активно розвивають роздрібне кредитування, перш за все кредитування фізичних осіб на придбання автомобілів, оргтехніки, холодильників і т.

ін.

Збільшення і розвиток акціонерного капіталу викликало розширення в Україні кредитних операцій з цінними паперами й особливо креди­тування під заставу цінних паперів.

Лідером організованого фондового ринку України в 2003 році залишилась "Перша Фондова Торгова Система" (далі ПФТ С). Загальний обсяг торгів ПФТС у 2003 році - 3,22 млрд. грн., що становить 91,2% загального обсягу торгів організованого фондового ринку України.

Обсяг торгів цінними паперами на ПФТС у 2003 році.

Корпоративні облігації -обсяг торгів корпоративними облігаціями

2038,11 млн. грн. (63,37% загального обсягу торгів). Лідерами за обсягом торгів корпоративними облігаціями є такі банки, як "НРБ- Україна", "Укрсиббанк", "Аркада", "Перший Український Міжнародний банк", "Аваль".

Опціони - обсяг торгів опціонами ОАО "Укртелеком" і ООО "ТТК"

97,34 млн. грн. (3,03% загального обсягу торгів). Лідерами за обсягом торгів опціонами: ООО "Міжрегіональна фінансова компанія", ООО

"Лайн Сек'юритиз", ЗАО "Фундація Індустріального Розвитку" та ООО "ФК "Рубін".

Акції- обсяг торгів акціями 547 млн. грн. (17% загального обсягу торгів). Лідери за обсягом торгів акціями стали: ООО "Драгон Капітал", ЗАО "IK "CIHKOM", ЗАО "Альфа-Банк", ООО "ФК "Клірінгів дім", "Он-лайн капітал".

Галузі - лідери за обсягом торгів:

>енергетика (17,75% обсягу торгів акціями на вторинному ринку);

хімічна і нафтохімічна промисловість (134,07%);

відпочинок і туризм (10,15%);

будівництво (9,58%);

паливна промисловість (8,14%).

Державні і муніципальні цінні папери - обсяг торгів процентними облігаціями внутрішнього державного займу (ПОВДЗ) - 521 млн. грн. (16,2% загального обсягу торгів).

Обсяг торгів муніципальними облігаціями Києва -13,2 млн. грн. (0,4% загального обсягу торгів). Лідери за обсягом торгів державними і муніципальними паперами - такі банки як "Перший Український Міжна­родний Банк", "Укрексімбанк", "Аваль", "Укрсоцбанк", "Укрсиббанк".

Таким чином, можна визначити основні напрямки, в яких зростає роль кредиту:

перерозподіл матеріальних ресурсів в інтересах виробництва і реалізації продукції за допомогою надання позик та залучення коштів юридичних і фізичних осіб;

вплив на безперервність процесів відтворення через надання кредитів;

участь у розширенні виробництва через видачу позикових коштів на поповнення основного капіталу та лізинговий кредит;

економічне використання позичальниками власних і позичених коштів;

прискорення споживачами отримання житла, товарів, послуг за рахунок використання позикових коштів;

регулювання випуску в обіг та вилучення з нього готівкових грошей на основі кредитних відносин і забезпечення безготівкового грошового обороту платіжними засобами.

Економічні межі кредитування - це межі існування та поширення кредиту, межі, в яких кредитні відносини мають об'єктивну природу і зберігають свої сутнісні риси, що відрізняють їх від фінансових відносин.

У разі порушення економічних меж кредитування процес перетво­рюється в процес фінансування.

Об'єктивними і обмеженнями зростання грошової маси виступають:

вимоги до банків дотримуватися у своїй діяльності принципу ліквідності, тобто необхідності скорочення розмірів позичок, що видаються за рахунок збереження частини одержуваних депозитів як ліквідних резервів;

рівень вилучення депозитних коштів у готівку, тобто схиль­ність су б єктів економічно підтримувати певний рівень коштів у вигляді готівки.

Суб'єктивні обмеження: грошово-кредитна політика уряду, одним з інструментів якої є розмір обов'язкових резервів, необхідних для дотри­мання ліквідності банківської системи і розміру облікової процентної ставки.

?? Питання для роздуму, самоперевірки, повторення

Поясніть суть натуралістичної концепції теорії кредиту.

Поясніть суть капіталоутворюючої концепції теорії кредиту.

Дайте визначення поняття "кредит".

Розкрийте суть складових кредитних відносин.

Назвіть складові прибутку, одержаного від позичкового капіталу.

Назвіть суб'єктів кредитної угоди.

Охарактеризуйте перерозподільну функцію кредиту.

Охарактеризуйте емісійну функцію кредиту.

Поясніть значення стимулюючої та контрольної функцій кредиту.

Назвіть види кредиту.

Дайте визначення та поясніть особливості комерційного кредиту.

Поясніть сутність дебіторської та кредиторської заборгованостей. 13.Охарактеризуйте особливості банківського кредиту.

Назвіть види банківського кредиту.

Поясніть особливості контокорентного кредиту.

Поясніть особливості овердрафту.

Дайте визначення та охарактеризуйте види державного кредиті

Поясніть суть споживчого кредиту.

На які цілі можна отримати споживчий кредит?

Що таке іпотека?

Назвіть суб'єктів лізингу.

Охарактеризуйте види лізингових операцій.

Охарактеризуйте суть та види міжнародного кредиту.

Охарактеризуйте стадії кредитного процесу.

Поясніть суть та види процентних ставок.

Назвіть чинники впливу на розмір процентних ставок за кредит, що діють на макрорівні.

Назвіть чинники впливу на розмір процентних ставок за кредит, що діють на мікрорівні.

Принципи кредитної політики комерційних банків.

Охарактеризуйте основні тенденції розвитку процесів кредитування в Україні.

Поясніть роль кредитних відносин в економіці країни.

Практичні завдання

Задача 1.

Знайдіть первісну вартість вкладу за простим процентом, якщо через 4 роки вкладник отримає 5000 грн. (щоквартальна ставка відсотка - 4,5%).

Задача 2.

Знайдіть реальну майбутню вартість вкладу, якщо початкова сума вкладу 1500 грн., ставка складного процента -12 % річних, термін угоди - 5 років, індекс інфляції -1,15.

Задача 3.

Визначити нарощену суму грошей та суму нарахованих відсотків за простим та складним процентом через 8 років, якщо первісна вартість грошей - 39 тис. грн., щоквартальна проста процентна ставка - 7 %, річна складна процентна ставка - 14 %.

Задача 4.

Кредит у сумі 100 тис. грн. було отримано 10.07.2005 року, термін дії кредитної угоди - 2 роки, ставка відсотка за користування кредитом - 25%. Яку суму відсотків сплатить клієнт?

Задача 5.

Кредит у сумі 20 тис.грн. було надано 10 травня поточного року під 23% річних. Через 50 днів відсоткову ставку було знижено на 1%, а через 6 місяців збільшено на 2%. Визначте, яку суму має сплатити

позичальник під час погашення кредиту 10.07 2006 року

Задача 6.

Кредит у сумі 200 тис грн було надано 1 04 2005 року, термін пога­шення -1 04 2006 року, ставка відсотка - 21% Обчисліть суму відсотків, яку сплатить клієнт, якщо погашення основної суми кредиту відбувається щоквартально рівними частинами

Задача 7.

Кредит у сумі 200 тис грн було надано 1 04 2005 року, термін погашення - 1 04 2006 року, ставка відсотка - 21% обчисліть суму відсотків, яку сплатить клієнт, якщо погашення основної суми кредиту відбувається щоквартально рівними частинами?

Тестові питання для контролю знань студентів

Які з нижченаведених положень теорії кредиту належать до капіталоутворюючої концепції ?

а) банки-не посередники вони відіграють роль у створенні кредиту та капіталу,

б) відсутня роль кредиту у сприянні розширеному відтворенню,

в) кредит може створювати багатства і капітал,

г) об єкт кредиту - натуральні блага а не гроші

У процесі кредитних відносин кредитором виступає

а) особа яка одержує позику,

б) особа яка надає позику і має право вимагати від боржника сплати боргує

в) юридична особа що займається господарською діяльністю

г) особа що здає рухоме або нерухоме майно в оренду

Що з нижченаведеного належить до особливих принципів кредитування?

а) забезпеченість,

б) відповідність ринковим відносинам,

в) строковість

г) цільова спрямованість

4 Що являє собою сукупність наданих банком кредитів на певну дату?

а) кредиторська заборгованість

б) дебіторська заборгованість

в) кредитний портфель

г) позичковий капітал

За схемою надання виділяють такі види банківського кредиту.

а) субстандартный,

б) кредитна лінія,

в) консорціумний

г) револьверний

д) контокорентний, є) овердрафт

Кредит зі ступенем ризику 5% має назву.

а) стандартний,

б) субстандартний

в) під контролем,

г) сумнівний

д) безнадійний

Відповідно до порядку оформлення кредитних відносин державний кредит має такі види:

а) безвідсотковий,

б) облігаційний

в) централізований,

г) безоблігаційний,

д) виграшна позика

Назвіть об'єкти іпотечного кредитування

а) житлові будинки

б) автомобілі,

в) оборотні кошти підприємств,

г) земельні ділянки

Яке з визначень відповідає суті фінансового лізингу7

а) договір лізингу, який укладається на термін, менший за період амортизації орендованого майна,

б) договір лізингу, який укладається на тривалий термін передбачає виплату протягом точно встановленого періоду сум достатніх для повної амортизації вкладень лізингодавця і здатних забезпечити йому певний прибуток

в) договір лізингу що укладається між орендарем зарубіжної компанії та постачальником і лізинговою компанією, які перебувають в одній країні

г) договір лізингу всі учасники якого перебувають у різних країнах

Назвіть форми, в яких можуть надаватись міжнародні кредити

а) товарна, б) оформлення у цінні папери,

в) валютна, г) майнова

Що може слугувати заставою для отримання позики?

а) майно;

б) гарантія третьої особи;

в) фінансова документація;

г) страховий поліс.

Назвіть об'єктивні обмеження зростання грошової маси:

а) грошово-кредитна політика уряду;

б) вимоги до банків дотримуватись у своїй діяльності принципу ліквідності;

в) рівень вилучення депозитних коштів у готівку;

г) рівень інфляції.

<< | >>
Источник: Михайловська І.М., Ларіонова К.Л.. Гроші та кредит. 2006

Еще по теме Роль кредиту в умовах розвитку національної економіки та його межі:

 1. 10.2. Необхідність та сутність кредит. Роль кредиту в розвитку економіки
 2. Роль кредиту в розвитку економіки
 3. 9.5. РОЛЬ КРЕДИТУ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
 4. 8.2. Роль та призначення грошей в економіки країни з вирішення завдання стабілізації економіки та забезпечення її сталого розвитку
 5. Роль грошей у розвитку економіки
 6. 1.7. РОЛЬ ГРОШЕЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
 7. Державний сектор економіки і його роль
 8. Роль кредитної системи в розвитку економіки
 9. Економічні межі кредиту. Взаємозв'язок кредиту і грошей
 10. 9.3. ЕКОНОМІЧНІ МЕЖІ КРЕДИТУ
 11. 22.3. Монополії та олігополії в умовах капіталістичної змішаної економіки
 12. 7.1. Поняття економічного потенціалу та його роль для економічного розвитку регіону
 13. 8.2. Стійкість фінансових ринків в умовах відкритої економіки
 14. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
 15. 4.1.5. Радянський період розвитку національної спеціалізації та міжнародної торгівлі
 16. 7.1. Пріоритетні моделі розвитку туризму в умовах глобалізаційних викликів
 17. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 18. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ