<<
>>

Становлення та розвиток грошової системи України

Становлення України як незалежної, суверенної держави обумовило необхідність створення власної національної грошової системи.

* Національна грошова система - це встановлена державою форма організації грошового обороту в країні, включаючи порядок емісії національних грошових знаків.

Вона регулюється законами держави та іншими юридичними актами.

Національна грошова система України складалася поступово: за характером регулювання вона є перехідною від паперово-грошової, якою була в чистому вигляді протягом 1991-1993 pp., до системи кредитного обігу, від неринкової до ринкової, від закритої до відкритої. За короткий строк, що минув після проголошення незалежності України, досягнуто помітних успіхів у просуванні вказаним шляхом.

Кредитно ринковий характер сучасної грошової системи України формувався поступово в процесі ринкової трансформації її економіки, розвитку грошового ринку та його інфраструктури.

Організаційно-правові засади створення грошової системи України були закладені в Законі України "Про банки і банківську діяльність" від 20 березня 1991 року. Цей закон надавав монопольне право Націо­нальному банку України здійснювати емісію грошей на території України та організовувати їх обіг, забезпечувати стабільність грошей, проводити єдину грошово-кредитну політику.

Однак було б помилковим вважати, що з прийняттям цього закону почала функціонувати власна грошова система. Оскільки до кінця 1991 року Україна входила до складу СРСР, не мала власного емісійного центру, можливостей впливати на сталість грошей, на перелив грошових ресурсів через кордон, використовувала гроші, що емітувалися союзним Держбанком.

Тому першим практичним кроком щодо створення власної грошової системи можна вважати вихід України зі складу СРСР, коли 10 січня 1992 року були запроваджені українські купоно-карбованці багато­разового користування як доповнення до карбованцевої грошової маси.

Таким чином в січні 1992року розпочалася грошова реформа в Україні, яка закінчилася у вересні 1996р. введенням в обіг гривні, тобто реформа тривала майже 5 років. Історичні аспекти розвитку грошової реформи в Україні і створення власної національної грошової системи розкриті у темі 5 "Інфляція та грошові реформи".

Головним досягненням проведення реформи було те, що вдалося утримати стабільність на грошовому, споживчому та валютному ринках.

Проведення реформи прискорило рух грошей і сприяло поліпшенню стану грошово-кредитного ринку України. За рахунок збільшення строкових депозитів суб'єктів господарювання та населення зросла ліквідність комерційних банків. Накреслилась тенденція до зростання обсягів довгострокового кредитування. Поліпшилась структура грошової маси. Прискореними темпами відбувалось залучення коштів населення на депозити в комерційних банках. Ця тенденція зберігалась під час реформи і після її закінчення.

За період, що минув, досягнуто значних успіхів у плані формування грошової системи. Сьогодні українська держава в особі Національного банку України досить успішно регулює пропозицію грошей з метою забезпечення її стабільності. Проте процес формування ефективного механізму грошової системи України ще не закінчився.

? Питання для роздуму, самоперевірки, повторення

Що таке грошова система?

Перелічіть та охарактеризуйте структурні елементи грошової системи.

Охарактеризуйте структуру грошової системи.

Дайте характеристику безготівковому обігу і безготівковим розра­хункам. У чому переваги безготівкового обігу порівняно з готівковим?

У чому особливості бачення безготівкових розрахунків як цілісної економічної системи? Чи є внутрішній зв'язок між структурними компонентами системи безготівкових розрахунків?

Визначіть та охарактеризуйте основні підходи до класифікації безготівкових розрахунків.

Визначте принципи організації безготівкових розрахунків.

Назвіть основні форми безготівкових розрахунків. Чим пояснюється різноманітність конкретних форм розрахунків, що використовуються у господарському обороті?

Як здійснюється контроль за станом безготівкових розрахунків у народному господарстві України?

Що таке готівковий грошовий обіг і готівкові розрахунки?

Охарактеризуйте структуру системи готівкових розрахунків.

Визначте основні принципи організації готівково-грошового обігу в Україні.

Охарактеризуйте емісійно-касову діяльність НБУ.

Назвіть та охарактеризуйте основні норми щодо організації та регулювання обігу готівки в Україні.

Що таке валютна система, її особливості?

Як поділяються грошові системи залежно від форми функціо­нування грошей?

Які Ви знаєте види металевих грошових систем?

Що таке біметалізм, його різновиди?

Назвіть стадії розвитку золотого монометалізму. Дайте коротку характеристику кожній з них.

Що означає та на яких засадах функціонує паперово-грошова система?

Дайте характеристику системи кредитних грошей. Чим вона відрізняється від системи паперових грошей?

Які особливості становлення грошової системи України?

*** Тестові питання для контролю знань студентів

1. Яке з наведених нижче визначень найбільш точно виражає суть грошової системи?

а) це форма організації грошового обігу, що історично склалася у країні й закріплена в національному законодавстві,

б) мережа спеціальних інститутів, що забезпечують взаємодію попиту та пропозиції на гроші як специфічний товар,

в) встановлена державою форма організації грошового обігу та емісії національних грошових знаків

2. У складі грошової системи можна виділити кілька окремих структурних елементів:

а) грошова одиниця,

б) масштаб цін,

в) облікова ставка,

г) види грошових знаків,

є) валютний курс

Який фінансовий інститут користується монопольним правом випуску банківських білетів?

а) центральний банк,

б) міністерство фінансів,

в) комерційні банки

Який фінансовий інститут випускає казначейські білети?

а) комерційні банки;

б) центральний банк;

в) міністерство фінансів.

Емісія казначейських білетів використовується безпосередньо для:

а) кредитування центральним банком комерційних банків та урядових структур;

б) покриття бюджетних витрат;

в) кредитування суб'єктів господарювання.

Грошова система України складається з таких основних підсистем:

а) валютної системи;

б) бюджетної системи;

в) системи готівкового обігу;

г) кредитної системи;

д) системи безготівкових розрахунків.

Безготівкові розрахунки за продукцію та послуги здійснюються у двох основних формах:

а) акредитивній;

б) акцептноінкасовій;

в) вексельній.

Яке з наведених нижче визначень найбільш точно виражає суть біметалізму?

а) це грошова система, за якої роль загального еквівалента закріплено лише за одним валютним металом;

б) це грошова система, в якій державою законодавчо закріплена роль загального еквівалента за двома металами (золотом і сріблом);

в) це грошова система, за якої держава бере на себе зобов'язання щодо забезпечення сталості емітованих від її імені грошових знаків.

У яких роках XX століття перестали існувати всі форми золотого монометалізму і розпочалася епоха регульованих грошових систем?

а) 30-хроках; б) 40-х роках; в) 20-х роках.

<< | >>
Источник: Михайловська І.М., Ларіонова К.Л.. Гроші та кредит. 2006

Еще по теме Становлення та розвиток грошової системи України:

 1. Створення і розвиток грошової системи україни
 2. 4.3. СТВОРЕННЯ І РОЗВИТОК ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 3. Створення грошової системи України
 4. ГОСПОДАРСТВО В ДОБУ СЕРЕДНЬОВIЧЧЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФЕОДАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ГОСПАДУРЮВАННЯ
 5. Розвиток кредитної системи України
 6. Проблема становлення політичної системи України
 7. 2.5.4. Етапи становлення і розвитку партійної системи України
 8. РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
 9. 1.2.3. Становлення та розвиток німецької школи в політичній науці
 10. 1.3. Розвиток єврорегіонального співробітництва України
 11. Структура грошової системи
 12. 4.1. Сутність, призначення та структура грошової системи
 13. 4.1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ
 14. Сутність, призначення та структура грошової системи
 15. Господарський розвиток України в період боротьби за державну незалежність (1917-1921 рр.)
 16. Модернізація та розвиток залізничного транспорту, впровадження на залізницях України швидкісного руху пасажирських поїздів
 17. Демографічний і трудовий потенціал регіонів України, їхній вплив на розвиток і розміщення виробництва