<<
>>

Тести для перевірки знань

1. Термін довгострокового кредиту складає:

А) до одного року;

Б) до п’яти років;

В) понад п’ять років;

Г) до трьох років.

2.

Комерційний кредит можна охарактеризувати як:

А) кредит, надаваний у товарній формі продавцями покупцям у вигляді відстрочення платежу за продані товари;

Б) кредит, що надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України, на придбання споживчих товарів

тривалого користування й послуг;

В) кредит, наданий під заставу нерухомого майна;

Г) це коли позичальником є держава, а кредиторами – юридичні та фізичні особини.

3. Межі кредиту визначаються таким рівнем розвитку кредитних відносин, в якому процес реалізації кредиту:

А) врівноважує попит і пропозицію.

Б) робить пропозицію вищім за попит;

В) робить попит та пропозицію рівним нулю;

Г) робить попит вищім за пропозицію;

4. Лізинговий кредит - це:

А) кредитні відносини між юридичними особами, які виникають у випадку оренди майна;

Б) кредит, наданий під заставу нерухомого майна;

В) кредит, що надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України, на придбання споживчих товарів тривалого користування й послуг;

Г) коли позичальником є держава, а кредиторами – юридичні та фізичні особини.

5. Об’єктом банківського кредиту виступає:

А) грошовий капітал;

Б) споживчі товари тривалого користування та послуги;

В) рухоме та нерухоме майно, що може бути віднесено до основних фондів: машини, устаткування, транспортні засоби;

Г) земельні ділянки, підприємства, будинки, дачі.

6.

Оперативний лізинг - це:

А) лізинг майна з повною виплатою вартості майна;

Б) лізинг, в якому лізингові платежі не покривають вартість майна;

В) лізинг, що укладається організаціями різних країн;

Г) лізинг з багатоканальним фінансуванням і використовується для реалізації дорогих пректів.

7. Відсоток за кредит - це:

А) плата, що одержує кредитор від позичальника за користування позичковими коштами;

Б) ціна грошової позики, що визначається як відношення річного доходу, отриманого на позичковий капітал, до суми позики без урахування зміни рівня цін під тиском інфляційного процесу;

В) різниці між процентною ставкою за наданий банком кредит і ставкою, яку сплачує банк за куплені ресурси;

Г) порівняння між собою товарних еквівалентів з урахуванням інфляційного впливу.

8. Процентні ставки, які протягом тривалого періоду не змінюються - це:

А) плаваючі процентні ставки;

Б) номінальні процентні ставки;

В) реальні процентні ставки;

Г) фіксовані процентні ставки.

9. Наслідком державного кредиту є:

А) зростання державний борг;

Б) стабільне економічне становище;

В) незмінність економічного становища;

Г) зменшення державної скарбниці.

10. Дві форми кредиту:

А) простата повна;

Б) відкрита та закрита;

В) товарна та грошова;

Г) ринкова та неринкова.

11. Різниця між процентною ставкою за наданий банком кредит і ставкою, яку сплачує банк за куплені ресурси називається:

А) маржа;

Б) депозитна відсоткова ставка;

В) норма відсотку;

Г) облікова відсоткова ставка.

12. Овердрафт - це:

А) спосіб, при якому роздрібний торговець може просто одержати товарно-матеріальні цінності без зобов'язання;

Б) договір оренди машин і встаткування;

В) короткостроковий кредит, що перевищує залишок коштів на поточному рахунку клієнта в межах застереженого заздалегідь ліміту;

Г) один зі способів забезпечення зобов'язання нерухомим майном.

13.

Вид кредиту, у якому держава виступає позчальником, а кредиторами - фізичні та юридичні особи називається:

А) споживчий;

Б) державний;

В) комерційний;

Г) міжнародний.

14. Форма кредиту, за якою надаються позики банкими, міжнародними фінансово-кредитними установами, розміщуються заощаджень у банківські депозити та інше називається:

А) товарна;

Б) грошова.

15. Функція кредиту, яка полягає у можливості створення за рахунок кредиту додаткових засобів платежу, в наслідок вмілого використання кредиту у рамках цієї функції, уряд отримує ефективний інструмент регулювання економіки.

А)емісійна; Б) контрольна;

В) перерозподільча

<< | >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме Тести для перевірки знань:

 1. Тести для перевірки знань
 2. Тести для перевірки знань
 3. Тести для перевірки знань
 4. Тести для перевірки знань
 5. Тести для перевірки знань
 6. Тести для перевірки знань
 7. Тести для перевірки знань
 8. Тести для перевірки знань
 9. Тести для перевірки знань
 10. Тести для перевірки знань
 11. Тести для перевірки знань
 12. Тести для перевірки знань
 13. Тести для перевірки знань
 14. Завдання для перевірки знань
 15. Завдання для перевірки знань
 16. Завдання для перевірки знань
 17. Завдання для перевірки знань