<<
>>

ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

Розвиток міжнародних економічних відносин, що ви­ступає наслідком подальшого поглиблення міжнародно­го поділу праці і викликаної цим явищем інтернаціоналі­зації виробництва, спричиняє посилення і ускладнення міжнародних валютних відносин.

Ці відносини є не­від'ємною складовою міжнародних економічних відно­син і формуються на основі постійно зростаючого між­народного обміну. Останній вимагає визначення вартості товарів, які надходять в обмін, і розрахунків за обмінни­ми операціями. В умовах, коли кожна держава має влас­ну валюту, складно визначати співвідношення окремих валют і забезпечити еквівалентний обмін товарів та по­слуг на світовому ринку.

У період існування золотомонетного стандарту фор­мування валютних відносин мало свою основу і не ви­магало якихось спеціальних механізмів. Кожна валюта мала золоте визначення, паперові гроші вільно обміню­вались на золото, а останнє, у свою чергу, вільно пере­міщувалося з однієї країни в іншу. За цих обставин то­вар, який виходив на світовий ринок і ставав об'єктом обміну, маючи вираження своєї вартості в національній грошовій одиниці, мав і інтернаціональну оцінку в золо­ті. Отже, саме золото ставало основою визначення спів­відношення валют, або валютного курсу. Він установ­лювався на основі золотого паритету, а це забезпечувало досить чітке визначення вартості однієї валюти щодо іншої, а зміну курсу робило прогнозованою.

З крахом золотого стандарту у визначенні валютно­го курсу і загалом в організації і здійсненні міжнарод­ного товарного обміну виникли великі труднощі. З розвитком міжнародних економічних відносин вони посилювались і вимагали пошуку шляхів вирішення.

Розв'язання складних питань, які ставило життя, врешті-решт призвело до формування регіональних та міжнародних валютних систем і становлення світового валютного ринку. Саме ці явища допомагають у розвитку економічних стосунків між державами і вирішенні проблем посилення взаємовигідних економічних від­носин між ними.

Проте об'єктивна закономірність розвитку міжнародних еко­номічних відносин не знімає з порядку денного ті суперечності, які виникають між країнами в процесі товарного обміну. Вони реалізуються через валютні відносини, і за певних обставин саме валютні відносини дають змогу перерозподіляти частину націо­нального багатства однієї країни на користь іншої. Це свідчить про велике теоретичне і практичне значення аналізу та вирішен­ня проблем, які виникають на валютному ринку.

Для України становлення й розвиток валютних відносин з ін­шими країнами набуває особливого значення. Воно пов'язане з новизною цих відносин для молодої незалежної держави, з величезною відкритістю нашої економіки, а також дуже сильною залежністю нашої держави від поставок енергоносіїв із сусідніх країн.

<< | >>
Источник: Щетинін А. І.. Гроші та кредит. 2008

Еще по теме ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ:

 1. ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ
 2. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ
 3. ТЕМА 6. Валютний ринок і валютні системи
 4. ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ
 5. Валютний ринок та валютні операції
 6. 6.3. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України
 7. 6.4. ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ ТА ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 8. 6.2. ВАЛЮТНИЙ РИНОК. ВИДИ ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
 9. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку
 10. 6.2. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку
 11. Валютні системи та валютнаполітика. Особливості формування валютної системи україни
 12. 6.5. Світова та міжнародні валютні системи
 13. Світова та міжнародна валютні системи
 14. 6.6. СВІТОВА ТА МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ