<<
>>

Висновки

1. Грошова система - це форма організації грошового обороту, визначена загальнодержавними законами. Має нормативно-правовий характер і призначена забезпечити рівність усіх суб'єктів грошового обороту, однакову доступність їх до грошового ринку, єдність вимог щодо правил поведінки суб'єктів грошового обороту.

2. Як явище нормативно-правове грошова система містить ряд елементів: назву і величину грошової одиниці; види грошових знаків і види платіжних засобів; механізми регулювання готівкового і безготівкового секторів обороту, валютного ринку; інститути, що регулюють грошовий оборот. 3. Грошові системи видозмінювалися і розвивалися в міру розвитку грошей - від систем, побудованих на принципі саморегулювання обороту грошей, до систем, за яких регулювання пропозиції грошей здійснюється державою. 4. Із проголошенням у 1991 р. України самостійною державою виникла необхідність сформувати власну грошову систему. За період, що минув, досягнуті значні успіхи у вирішенні цього завдання. Сьогодні українська держава в особі НБУ досить успішно регулює пропозицію грошей з метою забезпечення її стабільності. Проте процес формування ефективного механізму грошової системи України ще не закінчився. 5. Державне регулювання грошового обороту займає важливе місце в системі державного управління економікою, оскільки дає можливість впливати на всі процеси на макро- та мікроекономічних рівнях. Методи регулювання грошового обороту поділяються на прямі та опосередковані. За прямих методів законодавчо встановлюються норми і правила, що безпосередньо регламентують поведінку суб'єктів грошового обороту. За опосередкованих методів здійснюється вплив центрального банку на певні грошові індикатори, зміна яких впливає на поведінку суб'єктів грошового обороту, насамперед на їх попит на товарних ринках. Головним методом опосередкованого регулювання є грошово-кредитна політика НБУ. 6. Грошово-кредитна політика - це сукупність взаємозв'язаних, скоординованих на досягнення заздалегідь визначених суспільних цілей, заходів щодо регулювання грошового обороту, які здійснює держава через свій центральний банк. Основними стратегічними цілями грошово-кредитної політики є загальноекономічні цілі держави: економічне зростання, забезпечення високої зайнятості, стабілізація цін, збалансування платіжного балансу. 7. Основними інструментами грошово-кредитної політики, які застосовує НБУ, є: операції відкритого ринку, регулювання норми обов'язкового резервування, процентна політика, рефінансування комерційних банків, регулювання курсу національної валюти. Вибір того чи іншого інструмента визначається залежно від конкретного стану ситуації на грошовому ринку. 8. Пропозиція грошей здійснюється банківською системою через емісію грошей центральним банком та кредитну мультиплікацію депозитів комерційними банками. Внутрішньосистемна замкнутість та кредитний характер цього процесу забезпечують високу його ефективність, що проявляється у автоматичному збалансуванні попиту і пропозиції на грошовому ринку. Проте є один фактор, що постійно загрожує деформувати дію цього механізму - необхідність монетизації бюджетного дефіциту. Якщо уряд не в змозі профінансувати бюджетний дефіцит за рахунок розміщення своїх зобов'язань на вторинному ринку, то він примушуватиме центральний банк купувати ці зобов'язання, що призведе до збільшення пропозиції грошей і порушення рівноваги на товарних ринках. Такі ж наслідки може мати систематична і широкомасштабна купівля центробанком державних цінних паперів на вторинному ринку, якщо він надто переповнений цими паперами, що загрожує втратою ліквідності комерційним банкам.
9. Показник монетизації ВВП не є альтернативою до показника зрівноваженості попиту і пропозиції на грошовому ринку. Кожний з них характеризує окремий аспект зв'язку грошового обороту з реальною економікою, і їх потрібно паралельно враховувати в управлінні грошовим оборотом. Головним правилом при цьому має бути забезпечення рівноваги між попитом і пропозицією грошей, на якому б рівні не перебувала монетизація економіки - надто низькому чи надто високому. І навпаки, зусилля щодо оптимізації рівня монетизації ВВП не можуть дати позитивних наслідків, якщо вони спрямовані на порушення рівноваги між попитом і пропозицією грошей.

Запитання для самоконтролю 1. Що таке грошова система, чим вона відрізняється від таких понять, як грошовий оборот, грошові відносини? 2. Чому грошова система визначається загальнодержавними законами? 3. Перелічіть складові грошової системи і коротко охарактеризуйте кожну з них. 4. Як поділяються грошові системи залежно від форми функціонування грошей? 5. Які ви знаєте форми металевих грошових систем? 6. Як відрізняються різновиди біметалізму? 7. Про що Йдеться в законі Коперника-Грешема? 8. Назвіть форми золотого монометалізму. 9. Що означає поняття "класична" форма золотого монометалізму? 10. Як підтримувалася рівновага на грошовому ринку за умов золотомонетного стандарту? 11. Назвіть основні системи забезпечення банкнотної емісії за умов золотомонетного стандарту. 12. Дайте характеристику "новим" формам золотого стандарту. 13. Що означає та на яких засадах функціонує паперова грошова система? 14. Чому після Першої світової війни жодна країна не повернулася до класичної форми золотого монометалізму? 15. Дайте характеристику системи кредитних грошей. Чим вона відрізняється від системи паперових грошей? 16. Яка з грошових систем проіснувала довше - золотий монометалізм чи біметалізм і чому? 17. Які види золотомонетного стандарту Ви знаєте? Дайте коротку характеристику кожному з них. 18. Як запроваджувалася в оборот нова національна валюта України? У чому полягали труднощі її впровадження в оборот? 19. Що таке грошово-кредитна політика? Яке її місце в економічній політиці держави? Як вона пов'язана з грошовою системою? 20. Що є спільного і відмінного між грошово-кредитною політикою і фіскальною політикою щодо їх впливу на розвиток економіки? 21. У чому полягають відмінності між методами прямого і опосередкованого регулювання грошового обороту? 22. Що таке стратегічні, проміжні і тактичні цілі грошово-кредитної політики? Як вони пов'язані між собою? 23. Охарактеризуйте всі інструменти грошово-кредитної політики, які використовує НБУ. 24. Що таке монетизація бюджетного дефіциту і як вона впливає на пропозицію грошей? 25. Як визначається показник монетизації ВВП і яке його економічне значення? 26. Чому в 1992-1996 pp. в Україні відбулася обвальна демонетизація ВВП? Які наслідки цього явища Ви знаєте? 27. Чи можлива ремонетизація економіки України шляхом прискореного зростання пропозиції грошей банками? Обгрунтуйте свою відповідь.

<< | >>
Источник: Рябенко А.М.. Гроші і кредит. 1996

Еще по теме Висновки:

 1. ВИСНОВКИ
 2. ВИСНОВКИ
 3. ВИСНОВКИ
 4. ВИСНОВКИ
 5. ВИСНОВКИ
 6. ВИСНОВКИ
 7. ВИСНОВКИ
 8. ВИСНОВКИ
 9. ВИСНОВКИ
 10. ВИСНОВКИ
 11. ВИСНОВКИ
 12. ВИСНОВКИ
 13. ВИСНОВКИ
 14. ВИСНОВКИ
 15. ВИСНОВКИ
 16. ВИСНОВКИ