<<
>>

Висновки

1. Центральний банк відіграє провідну роль на грошовому ринку. Він впливає на стан економіки через регулювання пропозиції грошей і через здатність впливати на рівень процентних ставок.

2. Центральні банки мають особливий правовий статус, оскільки вони поєднують у собі окремі риси банківської установи і державного органу управління. 3. У більшості країн з розвиненою ринковою економікою центральні банки є незалежними від органів державної влади у встановленні цільових орієнтирів монетарної політики й у виборі інструментів регулювання грошового обороту. Проте незалежність центрального банку не може бути абсолютною. 4. Функції центрального банку визначаються його призначенням. Основними з них є функції: * емісійного центру готівкового обігу;

* банку банків; * органу банківського регулювання та нагляду; * банкіра і фінансового агента уряду; * провідника монетарної політики. 5. В історичному плані функція емісії готівки, точніше потреба в її централізації і державній монополізації, дала поштовх до надання одному з банків статусу емісійного. Поступово емісійні банки перетворились у центральні банки. 6. Глобалізація грошових ринків призвела до тісного співробітництва центральних банків на міждержавному рівні, до їх співпраці з міжнародними валютно-кредитними і фінансовим^ організаціями, а також до створення наднаціональних центральних банків. 7. Національний банк України є особливим центральним органом державного управління, основним завданням (функцією) якого є забезпечення стабільності національної грошової одиниці - гривні. Згідно з Законом "Про Національний банк України" він виконує всі функції, які традиційно притаманні центральному банку країни.

Запитання для самоконтролю 1. У чому полягає економічне призначення центрального банку в ринковій економіці? 2. Які банки виникли раніше - комерційні чи центральні? Обґрунтуйте свою відповідь. 3. Які чинники визначають співвідношення обов'язкових і надлишкових резервів комерційних банків? 4. Які аргументи можна привести "за" і "проти" незалежного статусу центральних банків? 5. Які аргументи можна привести "за" і "проти" виконання центральним банком функції органу банківського нагляду? 6. Охарактеризуйте наслідки для економіки використання урядом різних методів фінансування дефіциту державного бюджету: податкове фінансування, боргове та емісійне. 7. Поясніть тезу: "Справді ефективна стабілізаційна політика передбачає координацію фіскальної та монетарної політики". 8. Охарактеризуйте відносини НБУ з органами державної влади. 9. Поясніть мету створення Європейського центрального банку. 10. Які послуги комерційним банкам надає центральний банк? 11. Для чого центральний банк надає кредити комерційним банкам? 12. Які фінансові посередники грошового ринку беруть участь в емісії депозитних грошей? 13. Чому у багатьох розвинених країнах центральним банкам забороняється купувати державні цінні папери на первинному ринку?

<< | >>
Источник: Рябенко А.М.. Гроші і кредит. 1996

Еще по теме Висновки:

 1. ВИСНОВКИ
 2. ВИСНОВКИ
 3. ВИСНОВКИ
 4. ВИСНОВКИ
 5. ВИСНОВКИ
 6. ВИСНОВКИ
 7. ВИСНОВКИ
 8. ВИСНОВКИ
 9. ВИСНОВКИ
 10. ВИСНОВКИ
 11. ВИСНОВКИ
 12. ВИСНОВКИ
 13. ВИСНОВКИ
 14. ВИСНОВКИ