>>

ВСТУП

Ефективний розвиток національної економіки вирішальним чином залежить від дослідження і вивчення сутності та механізмів функціонування таких категорій як "гроші" та "кредит". На їх використанні ґрунтується більшість інструментів ринкового господарювання: ціноутворення, розрахунково-платіжні відносини, банківська діяльність, система економічного стимулювання, комерційний розрахунок, інвестиційна діяльність, фондовий і валютний ринки, страхування тощо.
З урахуванням закономірностей функціонування грошей і грошового ринку, банків, банківської системи формується економічна політика держави взагалі і грошово-кредитна політика центрального банку зокрема, здійснюється державне регулювання всіх сфер економічного життя суспільства. Стабільність грошово-кредитної системи України в умовах ринку - це ключова проблема. Порушення її стійкості гальмує розвиток економіки держави.

Курс “Гроші та кредит” належить до циклу фундаментальних економічних дисциплін і пов’язан з іншими економічними курсами: “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Статистика”, “Фінанси”.

Навчальний посібник «Гроші та кредит» розроблено у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра. Враховано рекомендації положень Болонської декларації щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

При написанні посібника були використані матеріали авторів: Демківського А.В, Щетиніна А.І., Савлука М.І., викладені у навчальних посібниках та підручниках.

Мета і завдання науково-методичного комплексу сформувати у читачів систему базових знань щодо теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в ринковій економіці грошей, кредиту і банків.

Тематичний план дисципліни «Гроші та кредит» складається з чотирьох модулів, кожний з яких об’єднує у собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов’язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв’язками.

Перший модуль присвячено з’ясуванню суті і ролі грошей у сучасних умовах, детальному огляду структури грошового ринку України. Належну увагу приділено формуванню грошових систем.

Другий модуль висвітлює проблеми інфляції в Україні, розкриває принципи організації валютного ринку, становлення та розвиток валютних систем, показує формування попиту та пропозиції на грошовому ринку. Значну вагу приділено грошово-кредитній політиці.

Третій модуль висвітлює особливості формування кредитних відносин в Україні в умовах ринкової організації виробництва.

Четвертий модуль висвітлює питання фінансового посередництва на грошовому ринку, розкриває історію становлення міжнародних фінансово-кредитних установ та форми їх співробітництва з Україною.

Кожен проблемний розділ містить план семінарських занять, тематику індивідуального навчально-дослідного завдання, перелік запитань для самоконтролю, тестові запитання та розрахункові завдання для самостійного опрацювання та закріплення матеріалу

| >>
Источник: Колесніченко В.Ф.. Гроші та кредит. Навчальний посібник.. 2008

Еще по теме ВСТУП:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. Вступ
 5. ВСТУП
 6. Вступ
 7. ВСТУП
 8. Вступ
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. ВСТУП
 12. ВСТУП
 13. Вступ
 14. ВСТУП
 15. II. ВСТУП ТА ПОДЯКИ
 16. ВСТУП. СЛОВО ДО ЧИТАЧА