<<
>>

Запитання для самоконтролю

1. Які основні положення монетаристської теорії грошей, у чому її від-мінність від абстрактної теорії грошей?

2. У чому полягає сутність кількісної теорії грошей та її внутрішня єдність з номіналістичною теорією? Які напрями в кількісній теорії грошей Ви за-пам’ятали?

3.

Які соціально-економічні події в історії Європи послугували базою для формування ідеї кількісної теорії грошей?

4. У чому полягають основні постулати класичної кількісної теорії гро-шей?

5. У чому полягає сутність «рівняння обміну» і хто його сформулював? Чому воно вважається найбільш виразним виявом кількісної теорії гро-шей?

6. До якого з напрямів кількісної теорії можна віднести американського економіста І. Фішера і чому?

7. Що нового вніс у кількісну теорію український економіст М. Туган-Барановський?

8. Який новий напрям у монетаристській теорії започаткував М. Туган-Барановський? Як назвав він свою теорію грошей?

9. Чим відрізнявся підхід «кембриджської школи» до аналізу кількісного фактора від класичної кількісної теорії І. Фішера?

10. У чому полягали принципові відмінності кейнсіанського підходу до вивчення монетарного механізму економічного регулювання від підходів представників класичної школи?

11. Як можна формалізувати «передатний механізм» впливу грошей на реальну економіку в кейнсіанському трактуванні, в чому його новизна та недоліки?

12. Чому кейнсіанська доктрина має внутрішню інфляційну спрямова-ність?

13. Які події в соціально-економічному житті Європи сприяли появі кейнсіанства і які — його послабленню?

14. У чому полягає відмінність підходів до економічного регулювання представників сучасного монетаризму від підходів кейнсіанців?

15. У чому полягає «грошове правило» М. Фрідмана?

16. Що спричинило появу доктрини «сучасного монетаризму»?

17. У чому виявляється зближення позицій монетаристів і кейнсіанців та чи можливий їх синтез з позицій практики економічного регулювання?

18. На якому етапі перехідного періоду економічна та монетарна політики в Україні більше відповідали канонам кейнсіанської концепції і на якому — канонам монетаристської концепції? У чому ця відповідність проявлялась?

<< | >>
Источник: Савлук М.І.. Гроші та кредит. 2002

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

  1. Запитання для самоконтролю
  2. Запитання для самоконтролю
  3. Запитання для самоконтролю
  4. Запитання для самоконтролю
  5. Запитання для самоконтролю
  6. Запитання для самоконтролю
  7. Запитання для самоконтролю
  8. Запитання для самоконтролю
  9. Запитання для самоконтролю
  10. Запитання для самоконтролю