<<
>>

48. ЛАБОРАНТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ВИМІРЮВАНЬ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Складає за ескізами і кресленнями прості схеми випробувань. Проводить контрольні вимірювання діелектричних характеристик зразків пластмас, компаундів, лакових плівок, рідких діелектриків. Перевіряє якість ізоляції електроелементів. Проводить тривалі кліматичні випробування на вологість діелектриків і електроелементів з проміжним контролем їх електричних властивостей. Визначає механічні властивості твердих діелектриків шляхом випробувань на розтяг, ударну в'язкість, згин і стиск у різних температурних умовах.

Перевіряє прилади постійного і змінного струму методом порівняння з еталонами. Складає схеми для перевірки амперметрів і вольтметрів. Вимірює опір на місці постійного струму. Готує матеріали для пресування зразків і виробів із поліетилену, фторопласту, пластмас для випробувань і вимірів. Ізолює електроелементи лаками, емалями та іншими складними електроізоляційними речовинами (компаундами). Виконує роботи з випробувань і вимірювань в автоклавах і барокамерах. Визначає ступінь в'язкості рідких матеріалів приладами. Вимірює омічний опір частоти обертання електродвигуна. Випробовує обмотки в асинхронних двигунах соленоїдного приводу. Перевіряє роботу низьковольтного електродвигуна під напругою. Проводить елементарні випробування низьковольтних електродвигунів потужністю до 40 кВт, низьковольтних і зварювальних трансформаторів. Випробовує мегомметром опір ізоляції обмоток. Визначає твердість приладами. Проводить контрольні випробування ізольованих електроелементів. Вимірює ємність, опір ізоляції, перевіряє ізоляційні матеріали на обрив, на правильність розташування вводів, на відсутність короткозамкнених витків тощо. Проводить температурні режими в термостатах під час виготовлення зразків для випробувань. Переводить значення твердості з однієї шкали на іншу за допомогою перевідних таблиць. Записує в журналі результати випробувань.

Повинен знати: основні закони електротехніки; принцип роботи електричних двигунів, трансформаторів та їх характеристики; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; прості схеми для вимірювання показань промислових електроустановок під час випробування; правила проведення елементарних випробувань низьковольтного електрообладнання; призначення основних компонентів, застосовуваних електроізоляційних лаків, клеїв та інших складних ізоляційних матеріалів; правила роботи з автоклавами, барокамерами, вакуум-просочувальними установками і гідравлічними пресами та іншим лабораторно-випробувальним устаткуванням; методику механічних випробувань матеріалів; будову приладів і установок для механічних випробувань зразків на стиск, згин, питому ударну в'язкість та розтяг і приладів для визначення теплостійкості; класифікацію приладів за способом захисту від зовнішніх магнітних або електростатичних полів; правила перевірки електровимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить вимірювання і розрахунки ємності, тангенса кута діелектричних втрат, електричної точності, питомого, об'ємного і поверхневого опору ізоляції. Вибирає зразковий прилад, оцінює похибки приладу, який перевіряє. Перевіряє кіловольтметр методом звіряння на високовольтній установці. Перевіряє мости і магазини постійного струму на зразковому місці.

Перевіряє пірометричні мілівольтметри і самозаписувачі на потенціометрі. Складає схеми для перевірки ватметрів звіряння. Знімає частотні похибки лампового вольтметра. Визначає межі пропорційності, плинності і міцності випробовуваних матеріалів та виробів. Визначає відносне видовження під час розтягнення і відносне вкорочення під час стиснення. Розробляє монтажні електросхеми середньої складності. Здійснює юстирування і налагодження простих електронних вузлів. Випробовує низьковольтні електродвигуни потужністю більше 40 кВт, силові трансформатори напругою до 10 кВ і потужністю до 560 кВ•А. Випробовує ізоляцію витків електродвигуна. Виявляє дефекти в об'єктах випробування та усуває їх. Виконує ремонтні роботи випробувального устаткування, механізмів і приладів у межах виконуваної роботи.

Повинен знати: будову електричних двигунів, трансформаторів і контрольно-вимірювальних приладів; розрахункові формули, державні стандарти з методик випробувань; загальні знання про призначення ізоляційних матеріалів та їх діелектричні властивості; технічні характеристики застосовуваних електрорадіо-вимірювальних приладів і устаткування та техніку вимірювання на них; основні властивості і призначення лаків, емалей та інших складних електроізоляційних матеріалів; технічні вимоги до ізолюючих елементів електротехнічних машин і приладів, та технологічні процеси, які забезпечують ці вимоги; будову приладів, що перевіряються; принцип дії машин і приладів, призначених для випробувань механічних властивостей матеріалів; правила роботи із термопарами та іншими приладами для вимірювання температур; правила роботи із сушильними шафами; електрослюсарну справу; прийоми робіт і послідовність операцій під час розбирання, складання та установлення електричних машин і трансформаторів для випробувань; методику випробувань окремих вузлів і механізмів та запису результатів випробувань.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта електромеханічних випробувань та вимірювань 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Перевіряє, випробовує, настроює і здає складні електромеханічні прилади та електронні вузли середньої складності. Перевіряє основні параметри приладів у різних кліматичних умовах. Здійснює юстирування та налагодження електронних вузлів середньої складності. Випробовує високовольтне електроустаткування. Вимірює омічний опір обмоток, характеристики трансформації. Випробовує нові ізоляційні матеріали. Налагоджує і регулює вакуумні камери, автоклави та пресове устаткування. Складає технічну документацію за результатами випробувань і вимірювань. Проводить вимірювання і розрахунки всіх складних діелектричних характеристик ізоляційних матеріалів і проводить тривалі випробування ізоляційних матеріалів в умовах підвищеної вологості, підвищеної і зниженої температури, зниженого тиску. Досліджує електричними методами процеси полімеризації складних ізоляційних матеріалів. Обробляє показання самописних приладів. Викреслює показання шкал приладів. Налагоджує і регулює апаратуру високих класів точності. Здійснює складання, градуювання і налагодження електричних схем та нестандартної апаратури. Перевіряє прилади вищих класів точності і приладів підвищених частот. Підготовляє і досліджує під навантаженням двигуни генераторів, асинхронних машин за схемою перетворювача, машин постійного струму методом взаємного навантаження з вольтододатковою машиною і без неї.

Випробовує крупні масляні вимикачі. Виконує монтажні і ремонтні роботи щодо електроустаткування в процесі випробувань. Випробовує високовольтне устаткування і силові трансформатори напругою більш 10 кВ і потужністю більш 560 кВ•А під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

Повинен знати: основні закони електротехніки і радіотехніки слабкого, сильного струму високої частоти; повну електричну схему складної дільниці випробувальної станції або лабораторії, будову і способи вмикання складних електричних вимірювальних приладів; вимірювальні схеми для випробування промислових установок; методи виявлення дефектів під час випробування приладів і машин та їх усунення; правила підбору режимів електронних ламп; технічні характеристики електро- і радіовимірювальних приладів і апаратури, застосовуваних у роботі; будову машин і приладів, призначених для випробувань механічних властивостей матеріалів; основні діелектричні властивості застосовуваних ізоляційних матеріалів; державні стандарти і технічні умови методик діелектричних випробувань; способи регулювання, налагодження і перевірки машин, апаратури і методи механічних випробувань при високих і низьких температурах.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта електромеханічних випробувань та вимірювань 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Складає схеми складних випробувань електроустаткування та електроапаратури складної конструкції. Випробовує, перевіряє роботу і знімає технічні характеристики з приладів складних електричних машин. Випробовує високовольтне устаткування і силові трансформатори напругою більш 10 кВ та потужністю більш 560 кВ•А, генераторів і двигунів постійного струму. Вимірює коефіцієнт трансформації, омічний опір обмоток, характеристики ізоляції випереджаючих ступінь її зволоження, кут діелектричних втрат. Перевіряє роботу перемикачів напруги трансформаторів з регулюванням натягу під навантаженням. Випробовує устаткування імпульсною напругою. Перевіряє і випробовує вузли електронної апаратури. Виконує роботи з складання, ремонту устаткування та апаратури під час випробування.

Повинен знати: основи електротехніки, електромеханіки і електроніки; конструкцію складних генераторів і електродвигунів змінного та постійного струму, силових і вимірювальних трансформаторів; повну електричну схему випробувальної станції або лабораторії; вимірювальні схеми особливо складних промислових установок для випробувань.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта електромеханічних випробувань та вимірювань 4 розряду - не менше 1 року.

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 48. ЛАБОРАНТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ВИМІРЮВАНЬ:

 1. 55. ЛАБОРАНТ З ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ
 2. 23. ТЕХНІК З НАЛАГОДЖУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАНЬ
 3. 21. ІНЖЕНЕР З НАЛАГОДЖЕННЯ Й ВИПРОБУВАНЬ
 4. Показники вимірювання інфляції
 5. 6. Економічна ефективність та її вимірювання
 6. 104. ОПЕРАТОР АКУСТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ
 7. 29. ТЕХНІК-ЛАБОРАНТ
 8. 47. ЛАБОРАНТ-ЕЛЕКТРОАКУСТИК
 9. 38. ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
 10. 53. ЛАБОРАНТ З ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
 11. 59. ЛАБОРАНТ-МІКРОБІОЛОГ
 12. 63. ЛАБОРАНТ-РАДІОМЕТРИСТ
 13. 66. ЛАБОРАНТ-СЕНСИТОМЕТРИСТ
 14. 68. ЛАБОРАНТ ХІМІКО-БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
 15. 52. ЛАБОРАНТ З АНАЛІЗУ ФОРМУВАЛЬНИХ ТА ШИХТОВИХ СУМІШЕЙ
 16. 54. ЛАБОРАНТ З УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТЕХНІКИ
 17. 58. ЛАБОРАНТ-МЕТАЛОГРАФ
 18. 65. ЛАБОРАНТ-РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИК