<<
>>

55. ЛАБОРАНТ З ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить фізико-механічні випробування металів, сировини, виробів, сплавів, різних матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції на міцність, розтяг, вигин, термостійкість, стиск, зусилля знімання і проштовхування, розрив, твердість, повітронепроникність, в'язкість, мушкуватість, скручування, товщину, вологість, водотривкість, замаслюваність та інші якісні показники на контрольно-перевірних установках, на приладах Роквелла, Бринелля та інших відповідно до чинних інструкцій. Вимірює електричний опір мостовим методом і методом ампервольтметра. Визначає густину гідростатичним зважуванням. Перевіряє розміри комірок та щільність вузлів і з'єднань. Визначає процент усадки та приклею. Веде встановлені контрольно-облікові записи випробувань. Готує і знежирює проби зразків для випробувань. Підбирає і готує прилади та апарати до випробувань. Налагоджує прилади та апарати під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації. Готує проявник і фіксаж за заданою рецептурою, обробляє фотопапір, плівку і пластинки, виготовляє відбитки із фотонегативів.

Повинен знати: класифікацію фізико-механічних випробувань, основні фізико-механічні властивості випробуваних металів і матеріалів, елементарні знання про електричні властивості металів і неметалевих матеріалів; питомий електричний опір, способи визначення густини електроліту; методику підготовки зразків для випробувань; основи електротехніки в межах виконуваної роботи; правила зберігання і використання фотоматеріалів: хімічних реактивів, фотопаперу, фотопластинок; способи приготування проявника і фіксажу за рецептом; порядок відбирання та оформлення зразків за видами і властивостями аналізованих матеріалів, сировини, напівфабрикатів і готової продукції, принцип роботи обслуговуваного устаткування і правила поводження з ним у процесі проведення аналізу і випробувань; систему запису результатів випробувань, державні стандарти і технічні умови на проведення випробувань; призначення контрольно-вимірювальних приладів, інструментів і правила користування ними.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить фізико-механічні випробування сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції з виконанням робіт щодо опрацювання і узагальнення результатів проведених випробувань. Виконує розрахунки для визначення показників якості матеріалів, сировини, напівфабрикатів і готової продукції. Визначає відповідність випробуваних зразків до державних стандартів і технічних умов. Готує дослідні зразки в лабораторних умовах. Визначає тонкість помелу, рівномірність змінювання об'єму, строки тужавіння і об'ємну масу матеріалів. Підраховує величини навантажень за розмірами зразків. Визначає температури за допомогою термопар під час випробування зразків на термостійкість. Монтує термопари. Вносить поправки на температуру холодного спаю. Визначає модуль нормальної пружності і модуль зсуву радіотехнічним методом, проводить еталонування установки для визначення модулів. Вимірює магнітну проникність на балістичній установці. Вносить поправки на геометричні розміри зразка. Регулює рівномірність нагрівання зразка по довжині, контролює температуру нагрівання термопарами. Проводить вимірювання термопарним вакуумметром розрідження до 174 - 1,3 Па (до 1,31 - 10-2 мм рт. ст.). Замінює масло в форвакуумному насосі. Перевіряє і налагоджує лабораторне устаткування в процесі проведення випробувань.
Стежить за проходженням дослідної партії сировини, матеріалів, напівфабрикатів у виробництві. Виконує графічне зображення результатів випробувань.

Повинен знати: будову обслуговуваного устаткування, рецептуру, види, призначення та особливості матеріалів, сировини, напівфабрикатів і готової продукції, що підлягають випробуванню; правила визначення фізико-механічних випробувань різної складності з виконанням робіт щодо їх опрацювання та узагальнення; принцип дії балістичних установок для визначення магнітної проникності; основні вузли вакуумних систем форвакуумних і дифузійних насосів, термопарного вакуумметра; основні методи визначення фізичних властивостей зразків; основні властивості магнітних тіл; термічне розширення сплавів; методику визначення коефіцієнтів лінійного розширення і критичних точок на дилатометрах; методику визначення температури за допомогою високо- і низькотемпературних термометрів; пружні властивості металів і сплавів; правила внесення поправок на геометричні розміри зразка; методи побудови графіків; систему записів проведених випробувань і методику узагальнення результатів випробувань.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з фізико-механічних випробувань 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить визначення магнітної сприйнятливості, магнітної проникності, залишкової індукції, коерцитивної сили. Знімає петлю гістерезису на термометрі. Перевіряє дріт на гомогенність і на термоелектрорушійну силу з еталонами. Виконує термостатування холодних спаїв термопар. Знімає термічні цикли охолодження і нагрівання зразків. Створює в установках високий вакуум, заміряє його вакуумметрами. Визначає теплопровідність, теплоємність і електричну провідність. Визначає коефіцієнти термічного розширення і критичних точок на вакуумному дилатометрі. Здійснює юстирування застосовуваних приладів та їх настроювання. Визначає границю текучості металу за діаграмою. Складає розрахункові таблиці. Виконує градуювання термопар і дилатометрів для виготовлення та уточнення температурних шкал. Проводить вимірювання температури ґрунтів ртутними інерційними термометрами. Проводить контрольні випробування. Працює зі світлопроменевими осцилографами. Вибирає необхідний вібратор, установлює його в магнітний блок. Підраховує залишкові напруги методом кільця за даними замірів. Здійснює юстирування оптичної системи і відмітника часу осцилографа. Обробляє осцилограми.

Повинен знати: будову пермеаметрів, установок для визначення магнітних властивостей металів у постійних магнітних полях, потенціометрів для температурного контролю, установок для визначення теплопровідності, теплоємності та електричної провідності, світлопроменевих осцилографів, іонізаційних і магніторозрядних манометрів; феро-, діа- і парамагнітні матеріали; залежність магнітної проникності від поля; основні методи визначення магнітних властивостей; методики роботи на пермеаметрі, феротестері, установці для визначення магнітної сприйнятливості; основи матеріалознавства; методи вимірювання високого вакууму; методи визначення течі та її усунення; теплові властивості металів і сплавів; методи визначення теплопровідності, теплоємності; основи металознавства і термічної обробки; величини допустимих навантажень і напруги на випробовуваний матеріал; границі міцності і текучості під час розтягання і вигину, границі втомленості; максимальні напруги.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з фізико-механічних випробувань 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить фізико-механічні випробування усіх видів зварних з'єднань, труб різного діаметра, листового і профільного прокату з одержанням усіх характеристик відповідно до технічних умов і вимог. Проводить різні нестандартні випробування. Випробовує готові вузли, вироби і ланцюги, здійснює тарування спеціальних пристроїв, які регулюються на крутний момент. Складає схему і прилади для нестандартних випробувань. Здійснює тарування реєструючої і записуючої апаратури. Проводить випробування із застосуванням різних тензометрів. Виконує зняття кривих розпаду і переохолодженого аустеніту на анізометрі і температурних кривих під час виготовлення контрольних термопар. Визначає коефіцієнти лінійного розширення на автоматичних високотемпературних дилатометрах. Визначає теплові властивості речовин на калориметрі з електронним нагрівом. Проводить визначення декременту затухання зразків в інтервалі низьких частот. Визначає чистоту металів після зонної плавки методом вимірювання залишкового опору при температурі рідкого гелію. Наповнює посудини стисненими і зрідженими газами. Проводить поточний ремонт і настроювання застосовуваного устаткування.

Повинен знати: методику проведення механічних випробувань різних зварних швів, труб, прокату, готових вузлів і виробів, принцип розрахунку і складання схем для нестандартних випробувань, будову світлопроменевих осцилографів, тензометрів і тензометричної апаратури, будову автоматичних високотемпературних дилатометрів, установок для визначення внутрішнього тертя в металах, калориметрів, різних типів установок для визначення залишкового електроопору металів і сплавів, анізометрів; основи дилатометрії в межах виконуваної роботи, діаграму стану залізовугдецю; вплив легуючих елементів на фізичні властивості металів і сплавів; методику визначення термічного розширення на високотемпературних дилатометрах у середовищі інертних газів; правила зняття діаграм ізотермічного розпаду переохолодженого аустеніту при низьких і високих температурах у разі використання ванни із рідкого азоту, масла і рідкого олова; властивості матеріалів при низьких температурах; властивості зріджених газів; методику визначення залишкового електроопору; математичне опрацювання експериментальних даних; правила роботи з рідким азотом; методику визначення фізичних властивостей матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з фізико-механічних випробувань 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить фізико-механічні випробування для визначення електропровідності і температурного коефіцієнта опору в зразках мікронного перерізу підвищеної складності. Здійснює зняття термокінематичних кривих на анізометрі і дилатометрі при температурах від - 196° С і вище. Визначає теплові властивості речовин методом електронного бомбардування. Вмикає, обслуговує і вимикає високотемпературні нагрівачі. Вимірює електропровідність, теплопровідність, коефіцієнт термічного розширення, коефіцієнт чорноти при високих температурах у вакуумі та інертних середовищах. Знімає характеристики температурних матеріалів при кріогенних температурах. Визначає декремент затухання у сфері високих частот і високих температур. Бере участь у розробленні методик на нові сплави і метрологічній атестації установок.

Повинен знати: принцип високотемпературного нагріву; залежність температури нагрівання від споживаної потужності; матеріали для високотемпературних нагрівачів; роль теплозахисних екранів; принцип нагріву речовин електронним бомбардуванням; основні закономірності електронного нагріву і розподілу температур уздовж зразка під час бомбардування його електронами; методики визначення фізичних властивостей матеріалів при температурах понад 1000° C; методи вимірювання високих температур за допомогою еталонних пірометрів; методи градуювання термопар за еталонними пірометрами; особливості будови високотемпературних установок; шляхи зменшення тепловитрат; методи обліку тепловитрат і уведення поправок на тепловтрати під час математичного опрацювання результатів вимірювання.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з фізико-механічних випробувань 5 розряду - не менше 1 року.
<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 55. ЛАБОРАНТ З ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ:

  1. 48. ЛАБОРАНТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ВИМІРЮВАНЬ
  2. 23. ТЕХНІК З НАЛАГОДЖУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАНЬ
  3. 21. ІНЖЕНЕР З НАЛАГОДЖЕННЯ Й ВИПРОБУВАНЬ
  4. 104. ОПЕРАТОР АКУСТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ
  5. 29. ТЕХНІК-ЛАБОРАНТ
  6. 47. ЛАБОРАНТ-ЕЛЕКТРОАКУСТИК
  7. 38. ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
  8. 54. ЛАБОРАНТ З УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТЕХНІКИ
  9. 58. ЛАБОРАНТ-МЕТАЛОГРАФ
  10. 59. ЛАБОРАНТ-МІКРОБІОЛОГ