<<
>>

79. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ ДОСЛІДНОГО ВИРОБНИЦТВА

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху з виготовлення і випробування зразків нової продукції або тієї, що вдосконалюється (модернізується), а також з дослідження нових технологічних процесів для подальшої організації серійного або масового виробництва.
Бере участь у розробленні перспективних і поточних планів дослідних та дослідно-конструкторських робіт, у складанні тематичних планів і поетапних графіків їх виконання, у розробленні програм випробувань та перевірки дослідних зразків, виконанні завершальних робіт, апробуванні технічної документації (робочих креслень, технологічних інструкцій, технічних умов, методик для налагодження та випробувань тощо), в оформленні актів проведених випробувань. Організовує надання технічної допомоги виробничим цехам (дільницям) з освоєння нової продукції та технологічних процесів. Забезпечує виконання завдань у встановлені строки, ефективне використання основних та оборотних фондів. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку та підвищення якості продукції, економії ресурсів, упровадження прогресивних форм організації праці, атестації і раціоналізації робочих місць, використання резервів підвищення продуктивності праці. Організовує планування, облік та складання звітності з виробничої діяльності, роботу з впровадження нових форм господарювання, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм та систем заробітної плати і матеріального стимулювання, узагальнення та розповсюдження передових прийомів і методів праці, вивчення передового вітчизняного та світового досвіду конструювання і технології виробництва аналогічної продукції, розвитку раціоналізації та винахідництва. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні та здорові умови праці, а також своєчасне надання працюючим пільг за умови праці. Координує роботу майстрів і цехових служб.
Здійснює підбір кадрів робітників та службовців, їх розстановку та доцільне використання. Контролює додержання працівниками правил та норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників цеху, проводить виховну роботу у колективі. Забезпечує складання і своєчасне подання встановленої звітності в цеху.

Повинен знати: організаційно-розпорядчі документи, методичні, нормативні та інші керівні матеріали стосовно виробничо-господарської діяльності цеху; перспективи технічного розвитку цеху, підприємства; призначення, склад, конструкцію, принципи роботи, умови монтажу продукції цеху, технологію її виробництва; устаткування цеху і правила його технічної експлуатації; порядок і методи техніко-економічного та виробничого планування; форми і методи виробничо-господарської діяльності; чинні положення з оплати праці і форми матеріального стимулювання; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі конструювання та технології виробництва аналогічної продукції; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з конструкторської і технологічної підготовки виробництва - не менше 2 років.

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 79. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ ДОСЛІДНОГО ВИРОБНИЦТВА:

 1. 78. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ
 2. 75. НАЧАЛЬНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО БЮРО ЦЕХУ
 3. 73. НАЧАЛЬНИК РЕМОНТНОГО ЦЕХУ
 4. 71. НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО БЮРО ЦЕХУ
 5. 37. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО БЮРО ЦЕХУ
 6. 36. НАЧАЛЬНИК БЮРО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЦЕХУ
 7. 64. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ З КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА
 8. 65. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
 9. 39. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ (АСКВ)
 10. 12. ЕНЕРГЕТИК ЦЕХУ
 11. 18. МЕХАНІК ЦЕХУ
 12. 29. МАЙСТЕР КОНТРОЛЬНИЙ (ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ)
 13. 3. Критерії оцінки індивідуальних навчально-дослідних завдань
 14. Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
 15. Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
 16. Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
 17. Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
 18. Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання
 19. Тематика індивідуального навчально-дослідного завдання