<<
>>

5.3.3. Посилення ролі науки та інновацій у збереженні довкілля та ефективному використанні природних ресурсів

Завдання Результати Посилення ролі науки та інновацій у збереженні довкілля та ефективному використанні природних ресурсів Мінімізація негативного впливу на довкілля та запобігання техногенних катастроф.

Зменшення обсягів шкідливих викидів, що потрапляють в атмосферу до 4,1 млн.т/рік у 2015 році.

Зменшення навантаження на навколишнє природне середовище, збільшення площи природних біосферних заповідників та національних природних парків у 2015 році до 10,4% від загальної території України. Основні заходи:

гармонізація законодавства України із європейськими нормами та стандартами з питань впровадження новітніх енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів, новітніх еко-інноваційних технологій тощо;

проведення конкурсів інноваційних проектів, які направлені на зменшення викидів забруднюючих речовин, зниження рівня шумового та електромагнітного забруднення, збільшення обсягів теплової та електричної енергії;

розроблення пакету стимулів для інвесторів, що спонукатимуть їх до створення та впровадження новітніх екологічно безпечних технологій виробництва (ресурсо- та енергозберігаючих, маловідходних і безвідходних);

стимулювання впровадження економічно доцільних технологій переробки вітчизняної видобувної, металургійної, нафтохімічної та відновлювальної сировини, а також запровадження енергоменеджменту на промислових підприємствах;

впровадження механізмів економічного заохочення споживачів до ефективного, ощадливого використання матеріальних та енергетичних ресурсів;

проведення політики поступового згортання екологічно шкідливих виробництв;

активне використання авіакосмічних технологій у сфері раціонального використання природних ресурсів і захисту довкілля, запобігання та подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

формування ринку екологічних робіт та послуг, забезпечення його приладами, засобами автоматизації та устаткуванням для охорони довкілля

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 5.3.3. Посилення ролі науки та інновацій у збереженні довкілля та ефективному використанні природних ресурсів:

 1. 5.4.2.: Посилення ролі науки та інновацій у структурній перебудові промисловості
 2. Принцип “нульового рівня” споживання природних ресурсів
 3. 7.2.3. Охорона і використання природних ресурсів
 4. Затратно-результатна концепція економічної оцінки природних ресурсів
 5. 7.2.1. Аналіз природно-екологічних ресурсів регіону
 6. Завдання 4.1.6.1.: Оздоровлення фінансових ринків та формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити перерозподіл ресурсів між секторами економіки
 7. Впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів
 8. Упровадження системи екологічно збалансованого використання природних ресурсів.
 9. Створення системи ефективного захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф
 10. 5.3.1. Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на провадженні наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
 11. Нормативи та стандарти якості компонентів довкілля.