<<
>>

Підвищення ефективності національної екологічної політики та стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження екологічно безпечних технологій.

Основні заходи:

реалізація положень Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року;

запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

збільшення переліку об’єктів державної екологічної експертизи, проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища, а також посилення контролю за дотриманням екологічних норм суб’єктами господарювання та населенням;

запровадження для забруднювача стимулів щодо зниження рівня негативного впливу на навколишнє природне середовище та повної відповідальності користувача за стан наданих йому у користування природних ресурсів, а також зменшення впливу його діяльності (бездіяльності) на стан цього середовища;

розбудова державної системи інформування населення про стан довкілля та забезпечення ефективної участі громадськості в обговоренні матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища;

стабілізація та поліпшення стану навколишнього природного середовища до рівня, безпечного для життєдіяльності населення з урахуванням європейських стандартів;

удосконалення системи інтегрованого екологічного управління шляхом включення екологічної складової до програм розвитку різних секторів економіки, зокрема, транспорту, енергетики, сільського господарства, туризму, містобудування;

стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження екологічно безпечних технологій;

стимулювання безвідхідних виробництв та переробки відходів та побутового сміття;

стимулювання процесу модернізації виробництва, з метою зниження енергоємності і матеріаломісткості, а також скорочення і вторинне використання відходів;

розробка і впровадження нових ефективних технологій виробництва електричної і теплової енергій, пов’язаних з екологічно безпечною утилізацією відходів цих виробництв;

впровадження системи екологічної сертифікації продукції, робіт та послуг, що виробляються та споживаються, стимулювання використання екологічного маркування та інших форм екологічної інформації з метою належного інформування споживачів продукції, робіт та послуг;

поліпшення системи моніторингу за станом охорони навколишнього природного середовища із залученням системи цільових показників, екологічних індикаторів;

формування правил здійснення екологічного аудиту, вимог до розробки технологій, створенні умов для широкого впровадження екологічного менеджменту, підвищення інформаційної доступності промислових підприємств в частині їх дії на довкілля і заходів, що здійснюються, по зниженню негативної дії;

запровадження та проведення стратегічної екологічної оцінки;

оптимізація кількості та змісту цільових програм у сфері охорони навколишнього природного середовища, підвищення їх ефективності;

стимулювання інвестування та налагодження державно-приватного партнерства в розбудові природоохоронної інфраструктури

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Підвищення ефективності національної екологічної політики та стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження екологічно безпечних технологій.:

 1. Реалізація національної екологічної політики
 2. Завдання 4.1.3.2.: Виявлення та припинення антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання
 3. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки.
 4. 5.2.1. Підвищення ефективності енергетичної політики
 5. Розроблення і впровадження у виробництво енергоефективних технологій та обладнання
 6. Впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів
 7. 4.3.1. Створення передумов впровадження конкурентоспроможних технологій
 8. Методи визначення економічної ефективності від впровадження природозахисних пристроїв
 9. 1.3.1. Критерії класифікації суб’єктів міжнародної економічної діяльності
 10. 5.2.3. Підвищення ефективності транспортування та споживання енергоресурсів
 11. 2.7.3. Класифікація суб’єктів міжнародного посередництва
 12. 4.5.2. Підвищення ефективності управління земельними ресурсами
 13. 3.3.2. Типологія та функціональні особливості суб'єктів міжнародних відносин
 14. Пріоритети міжнародної економічної діяльності для суб’єктів мікро- та макроекономічного рівнів
 15. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підвищення якості наукової діяльності у вузах
 16. Упровадження дієвої системи інформування населення з питань охорони та збереження навколишнього природного середовища, екологічної політики.
 17. Завдання 4.1.5.4.: Підвищення ефективності використання державної власності
 18. Способи й засоби підвищення ефективності політичного управління
 19. 13.3. Шляхи підвищення ефективності контролю