<<
>>

Впровадження якісної вищої освіти та активізація наукової діяльності у вузах.

Основні заходи:

перехід від системи масової освіти до безперервної індивідуалізованої освіти, орієнтованою на підготовку творчих соціально відповідальних професіоналів, що працюватимуть в інноваційній соціально орієнтованій економіці;

гармонізація загальної національної системи освіти до європейських стандартів,

стимулювання підвищення кваліфікації освітянських кадрів, залучення до викладання висококваліфікованих фахівців – науковців і практиків;

підвищення атестаційно-кваліфікаційних і акредитаційних вимог до ВНЗ та програм вищої освіти;

перехід на рівневі програми підготовки фахівців з урахуванням кредитно-модульних принципів побудови освітніх програм, упровадження загальноєвропейського додатку до диплома про вищу освіту;

створення системи незалежної суспільно-професійної акредитації програм навчання, розповсюдження практики суспільно-професійної сертифікації випускників освітніх програм, входження в міжнародні асоціації по акредитації освітніх програм і установ;

створення системи суспільних рейтингів освітніх установ, програм безперервної професійної освіти;

формування умов для академічної мобільності студентів та можливості отримання диплому за декількома спеціальностями;

сприяння створенню органів самоврядування (опікунських, наглядових і управляючих рад);

стимулювання міжнародних обмінів студентами і викладачами;

підготовка науково-технічної еліти в експериментальних “інкубаторах” на базі передових ВНЗ з фундаментальних природничих і технічних наук;

концентрація в місцях експерименту кращого кадрового, методичного, фінансового, інформаційного, матеріально-технічного ресурсів держави та покладання на суб’єкти експерименту функцій щодо забезпечення безперервного ланцюжку підготовки від початкової до вищої школи і далі – щодо перепідготовки і підвищення кваліфікації, безперервного навчання протягом життя, а також функцій щодо накопичення доступної передової бази знань і поступового поширення ресурсних здобутків і методичного досвіду на інші суб’єкти системи освіти;

стимулювання створення навчально-науково-виробничих комплексів на базі передових вищих навчальних закладів за участю науково-дослідних установ та підприємств, що продукуватимуть висококваліфіковані наукові, інженерні, викладацькі кадри для економіки знань на основі організації безперервного ланцюжку підготовки від початкової до вищої школи і далі – перепідготовки і підвищення кваліфікації за принципом безперервного навчання протягом життя;

розбудова мережі освітніх установ відповідно до завдань інноваційного розвитку, зокрема формування регіональних університетів, національних дослідницьких університетів;

формування мережі науково-освітніх центрів світового рівня, інтегруючих передові наукові дослідження і освітні програми;

розширення участі вищих учбових закладів у виконанні науково-прикладних робіт на замовлення державних замовників;

розробка та реалізація Державної цільової науково-технічної та соціальної програми “Наука в університетах” на 2012-2020 роки;

створення програм прикладного бакалавріата, що забезпечують сучасну кваліфікацію фахівців масових професій, які користуються найбільшим попитом у роботодавців

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Впровадження якісної вищої освіти та активізація наукової діяльності у вузах.:

 1. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підвищення якості наукової діяльності у вузах
 2. Відновлення якісної професійно-технічної освіти
 3. 4.3. Податкове стимулювання наукової та інноваційної діяльності
 4. Підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення інноваційного характеру базової освіти
 5. 5.1.2. Підвищення якості освіти
 6. Активізація внутрішньої трудової міграції
 7. 4.2.2. Сучасна і якісна освіта та підготовка кадрів
 8. 65. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
 9. Активізація міжнародного співробітництва у сфері координації офшорного бізнесу
 10. Диверсифікація джерел фінансування освіти
 11. Розроблення і впровадження у виробництво енергоефективних технологій та обладнання