<<
>>

Завдання 4.1.6.1.: Оздоровлення фінансових ринків та формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити перерозподіл ресурсів між секторами економіки

Основні заходи:

удосконалення контролю та застосування санкцій за порушення професійними учасниками ринку цінних паперів законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

підвищення вимог до статутного капіталу професійних учасників фондового ринку з метою підвищення ефективності їх роботи та захисту прав інвесторів;

забезпечення належного виконання зобов’язань емітента за іпотечними облігаціями, виконання управителем функцій з управління іпотечним покриттям;

підвищення довіри потенційних вітчизняних та зарубіжних інвесторів до фондового ринку України та сприяння надходженню інвестицій в економіку України;

вдосконалення системи корпоративного управління у фінансових установах та розкриття інформації, посилення відповідальності за правопорушення у сфері фінансових послуг;

врегулювання на законодавчому рівні вимог до надання окремого виду фінансових послуг — довірчого управління фінансовими активами;

врегулювання механізму здійснення операцій з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за рахунок залучених від фізичних осіб фінансових активів та приведення такої діяльності у відповідність із законодавчими вимогами щодо обов’язковості ліцензування діяльності з надання фінансових послуг;

встановлення системи державного регулювання на ринку ломбардних послуг;

усунення суперечностей у законодавчих актах, що регулюють діяльність з надання банківськими та небанківськими фінансовими установами послуг з факторингу, узгодження положень Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг з відповідними нормами національного законодавства;

лібералізація українського фінансового ринку в умовах членства у СОТ, уніфікація стандартів державного страхового нагляду та регулювання в Україні, та приведення їх у відповідність з положеннями Міжнародної організації у сфері нагляду за страховою діяльністю (IAIS) та директив ЄС;

забезпечення розвитку організованого ринку цінних паперів, обов’язкового здійснення операцій з цінними паперами на фондових біржах;

забезпечення формування ефективної системи обліку прав власності на цінні папери, створення єдиного центрального депозитарію;

створення умов для лістингу українських цінних паперів на зарубіжних фондових біржах;

створення умов для підвищення загальної капіталізації фондового ринку;

забезпечення прозорості та відкритості українських емітентів для інвесторів;

розроблення та сприяння прийняттю Державної програми розвитку ринку середньо- та довгострокових облігацій внутрішньої державної позики на 2010 – 2020 роки;

розроблення та затвердження нормативно-правових актів для створення Державної фінансової установи муніципального розвитку та започаткування її роботи в напрямку модернізації комунальної інфраструктури за рахунок коштів, залучених від випуску облігацій на ринках капіталу, використання обмежених обсягів державного фінансування для залучення коштів з приватного сектору, запозичення коштів на ринках капіталу для надання кредитів кредитоспроможним містам на покращення інфраструктури за найнижчими ринковими відсотковими ставками.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме Завдання 4.1.6.1.: Оздоровлення фінансових ринків та формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити перерозподіл ресурсів між секторами економіки:

 1. Формування ринків виробничих ресурсів і капіталів в Україні
 2. 8.2. Стійкість фінансових ринків в умовах відкритої економіки
 3. 4.1.6. Розвиток фінансових ринків
 4. 5.3.3. Посилення ролі науки та інновацій у збереженні довкілля та ефективному використанні природних ресурсів
 5. 19.2. Формування ефективне працюючого персоналу
 6. Міжнародна міграція фінансових ресурсів у контексті факторного аналізу
 7. Міжнародна міграція фінансових ресурсів у контексті факторного аналізу
 8. 8.2. Роль та призначення грошей в економіки країни з вирішення завдання стабілізації економіки та забезпечення її сталого розвитку
 9. 8.1. Поняття та склад фінансових ресурсів в регіоні.
 10. Особливості формування регіональних ринків праці та забезпечення раціональної зайнятості населення в Україні
 11. ТЕМА 13. Фінансове посередництво грошового ринку
 12. РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
 13. Уклади і сектори змішаної економіки
 14. Державний сектор економіки і його роль
 15. 5.3.1. Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на провадженні наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки