<<
>>

Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування

Чисельність населення країни в цілому та окремих її регіонів є результатом взаємообумовленого розвитку усієї сукупності процесів суспільного розвитку, і насамперед соціально-економічних та демографічних.

Знання чисельності населення на певну дату чи період дозволяє оптимально збалансувати розвиток народного господарства і напрями демографічної політики.

Починаючи з 1993 р. і по нинішній час чисельність населення України щорічно зменшується. Особливістю цього процесу в Україні є те, що в основі його лежать не соціальні катаклізми (або природні катастрофи, чи поширеність епідемії), а ті соціально-економічні та демографічні особливості, які склалися в країні на попередньому та на нинішньому етапі суспільного розвитку.

Такий характер динаміки населення обумовлює складність вирішення ряду демографічних, економічних і політичних проблем в Україні. Це стосується, зокрема, протидії погіршенню статево-вікової структури населення (його постаріння) і режиму відтворення, забезпечення народного господарства трудовими ресурсами відповідної якості, планування підготовки кваліфікованих кадрів та ін.

Статево-вікова структура населення є одним з важливих демографічних показників. Він дозволяє зробити певні висновки щодо демографічних тенденцій та визначити можливі зміни динаміки чисельності населення в майбутньому. Сама ж статево-вікова структура населення є результатом особливостей народжуваності і смертності населення в конкретних історичних умовах відтворення.

В Україні спостерігається постійне переважання жінок в загальній чисельності її населення. При цьому абсолютна перевага жінок дещо зростає, хоч відносні показники свідчать про незначне вирівнювання співвідношень між чисельністю чоловіків і жінок. Перевага чисельності жінок над чоловіками пояснюється насамперед нижчою смертністю жінок, з одного боку, та війнами, міграцією за межі держави, що найбільше впливає на чисельність чоловіків, — з другого.

Наявну структуру населення України можна вважати несприятливою з точки зору тенденцій шлюбності та природного відтворення населення.

Важливу роль у природному відтворенні населення та визначенні демографічної бази трудових ресурсів відіграє характер вікової структури населення. Характерною особливістю сучасної вікової структури населення України є зниження частки дітей в загальній чисельності населення. Це свідчить про те, що в Україні на сучасному етапі її соціально-економічного розвитку склався звужений тип відтворення населення. Причому сільське населення, судячи з його вікової структури, має менші можливості порівняно з міським щодо активізації відтворення нових поколінь.

Чисельність населення України у віці, старшому за працездатний, щорічно зростає. Зменшення питомої ваги дітей та осіб працездатного віку при одночасному зростанні населення у віці, старшому за працездатний, свідчить про старіння населення країни.

Найбільша диспропорція у бік чисельної переваги жінок та загального старіння населення характерна для Подільських та центральних областей України. Найбільш сприятлива статево-вікова структура населення у західних областях: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування:

 1. Регіональні особливості формування міського та сільського населення України. Урбанізація
 2. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
 3. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
 4. Рекреаційні ресурси України, їхня структура, регіональні особливості розміщення та використання
 5. Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 6. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 7. Паливно-енергетичний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 8. Лісопромисловий комплекс України, його значення, структура, регіональні особливості розміщення та структурної трансформації
 9. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура та регіональні особливості територіальної організації
 10. Хімічний комплекс України, його структура, сировинна база й регіональні особливості територіальної організації основних галузей
 11. Транспортне машинобудування України, структура, значення, регіональні особливості територіальної організації та центри основних галузей
 12. 2.1 Регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил України
 13. Передумови розвитку чорної металургії України, їхні регіональні особливості та економічна оцінка
 14. Особливості формування регіональних ринків праці та забезпечення раціональної зайнятості населення в Україні
 15. 3.3.4. Особливості формування виборчої системи України
 16. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації чорної металургії України. Основні центри.
 17. Залізничний транспорт України. Регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку. Основні магістралі
 18. Зернове господарство України, його значення, структура, динаміка розвитку, зональний характер розміщення
 19. Металургійні райони України, особливості їхнього формування та структурної трансформації. Основні центри
 20. Поняття про економічний простір, особливості його формування та структура