<<
>>

Дотримання природного кругообігу як принцип природокористування

Даний принцип стосовно раціонального природокористування означає максимальне наближення ресурсного циклу як антропогенного кругообігу речовин до природного кругообігу.

Комплексність виражається у плануванні впровадження безвідходних, ресурсоощадних технологій.

Природний ресурс, що видобувається людиною з природних систем, пройшовши, врештi-решт, цикл «ресурс-виробництво-споживання», знову повертається у виглядi вiдходiв в екосистеми. Якщо це повернення наближається до природного кругообiгу, воно не завдає шкоди природi, природна речовина поступово асимiлюється. Порушення цього принципу призвело до утворення великої кiлькостi вiдходiв, якi не включаються в природний кругообiг речовин i змiнюють властивостi багатьох екосистем у регiонi.

Сутнiсть принципу зводиться не тiльки до того, щоб технологiчнi процеси конкретних виробництв обмежувалися циклiчнiстю, а й щоб циклiчнi процеси являли послiдовний ряд стадiй виробництва, пов’язаних мiж собою чи комплекснiстю переробки сировини.

Для України цей принцип має особливе значення, оскільки існуюча тривалий час практика планувати розміщення виробництва, не враховуючи критерії екологічної доцільності, призвела до накопичення великої кількості відходів, які часто-густо є цінними покладами сировини. У відвалах, у стічних водах міститься багато корисних компонентів, обсяги яких часто можна спів ставити з природними родовищами. На сучасному рівні розвитку НТП спостерігається важлива закономірність – чим вищий рівень економічного розвитку країни, тим ефективніше переробляється сировина, тим менше відходів

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Дотримання природного кругообігу як принцип природокористування:

 1. Економічні методи управління природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 2. Збереження природної цілісності екосистем як принцип природокористування
 3. Принцип “нульового рівня” споживання природних ресурсів
 4. Принцип відповідності антропогенного навантаження природно-ресурсному потенціалові регіону
 5. 12.2. Капітал підприємства і його кругообіг
 6. 16.5. Ринок і кругообіг ВВП, ресурсів і доходів
 7. Особливості сучасного етапу природокористування в Україні
 8. Основні етапи природокористування в Україні
 9. 28. Кошти підприємства, їх кругообіг і обіг
 10. 7.2.2. Форми і методи управління природокористуванням
 11. Особенности природных условий РФ. Интегральная оценка сочетания природных условий по О.Р.Назаревскому
 12. Основні важелі управління природокористуванням та природоохоронними процесами. Специфіка формування в Україні.
 13. Принципы, доктрины, теории Четырнадцать принципов президента Вильсона