<<
>>

Література

Castells, Manuel. The Information Age: Economy, Society, Culture. Vol. 1: The Rise of the Network Society. – WileyBlackwell; 2nd Edition, 2000. – 594 р.

2. Dicken P. Global shift: transforming the world economy.

– New York, 1998. – 496 р.

3. Estrada M.A.R., Yap S.F. The openness growth monitoring model (OGM-Model) // Journal of Policy Modeling. – 2006. – Vol. 28. – Pp. 235-246.

4. Global Information Technology Report [Електронний ресурс]: World Economic Forum. – Режим доступу: http://www.insead.edu/ v1/gitr/wef/main/analysis/ processhistoricaltrends.cfm.

5. Globalization Index Rankings 2007 [Електронний ресурс]: Foreign Policy. – Режим доступу: http://www.foreignpolicy.com/story/ cms.php?story_id=4030&page=0.

6. OECD Handbook on Economic Globalization Indicators [Електронний ресурс]: OECD, 2005. – Режим доступу: http://www.oecdbookshop.org/oecd/ display.asp? CID=&LANG=EN&SF1=DI&ST1=5LGWFBB4JKQ6.

7. OECD science, technology and industry scoreboard 2007 [Електронний ресурс]: OECD, 2007. – Режим доступу: http://caliban.sourceoecd.org/pdf/sti2007 /922007081e1-h-11.pdf.

8. Shafaeddin S.M. Who is the the master? Who is the servant? Market or government? Alternative approach: Towards a coordination system [Електронний ресурс]: UNCTAD. – August 2004. – № 175. – Режим доступу: http://www.unctad.org /Templates/Download.asp? docid=5693&lang=1&intItemID=2101.

9. Stiglitz J. Globalization and its discontents. – Penguin, 2002. – 288 p.

10. The General Agreement on Trade in Services (GATS): objectives, coverage and disciplines [Електронний ресурс]: World Trade Organization. – Режим доступу: http://www.wto.org/english /tratop_e/ serv_e /gatsqa_e.htm.

11. The Networked Readiness Index 2006–2007 rankings [Електронний ресурс]: World Economic Forum. – Режим доступу: http://www.weforum.org /pdf/gitr/rankings2007.pdf.

12. Аналіз засідання 38 сесії Комісії ООН з права міжнародної торгівлі.

2001 [Електронний ресурс]: Фонд «Інформаційне суспільство України». – Режим доступу: http://www.isu.org.ua/catalog-26/i_id-4/library.html.

13. Беков Р. С. Пространственно-временная динамика экономики России / Р. С. Беков. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2003. – 268 с.

14. Василенко В. М. Оцінка впливу глобалізації на економічне зростання в Україні / В. М. Василенко, Т. О. Даниліна : науч. тр. ДонНТУ: (Сер.: экономическая). – 2004. – № 69. – С. 35–43.

15. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики / А. Г. Гранберг. – М. : ГУВШЭ, 2000. – 258 с.

16. Гриценко А. А. Развитие форм обмена, стоимости и денег / А.А. Гриценко. – К. : Основа, 2005. – 192 с.

17. Даниленко О. Л. Механізм регулювання взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринків / О. Л. Даниленко : Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – (Економічна серія). – 2008. – №802. – С. 6-11.

18. Даниленко О. Л. Трансформація економічного змісту понять внутрішнього та зовнішнього ринків за умов глобалізації та інформатизації суспільства / О. Л. Даниленко : Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – (Економічна сер.). – 2006. – № 743. – С. 16–19.

19. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.

20. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 трав. 2003 р. № 852-IV : Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – ст. 276.

21. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 трав. 2003 р. № 851-IV : Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – ст. 275.

22. Інформаційне суспільство. Шлях України. – К.: Фонд «Інформаційне суспільство України», 2004. – 289 с.

23. Кадочников П. Анализ импортозамещения в России после кризиса 1998 года / П. Кадочников. – М. : ИЭПП, 2006. – 148 с.

24. Киреев А.П. Международная экономика / А. П. Киреев. – В 2–х ч. – Ч.1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства : учеб.

пособ. для вузов. – М. : Междунар. отношения, 2002. – 416 с.

25. Кочетов Э.Г. Глобалистика: Теория, методология и практика: Учеб. для вузов / Э. Г. Кочетов. – М. : Изд-во Норма, 2002. – 672 с.

26. Основні показники економічного і соціального стану України за 2001–2008 роки [Електронний ресурс]: Нац. Банк України. – Режим доступу: http://www.bank. gov.ua/Macro/index.htm.

27. Пепа Т.В. Регіональна динаміка і трансформація економічного простору України / Т. В. Пепа. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 440 с.

28. Платіжний баланс і зовнішній борг України за 2007 рік. – Нац. банк України, 2008. – 92 с.

29. Постанова КМУ від 12 квітня 2006 р. № 496 «Про затвердження Програми розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006–2010 роки» : Офіційн. вісн. України. – 2006. – № 15. – Ст. 1105. – С. 98.

30. Социально-экономические проблемы информационного общества : под ред. Л. Г. Мельника. – Сумы : ИТД «Университет. книга», 2005. – 430 с.

31. Україна: Cтратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2006 : монографія / за ред. О. С. Власюка. – К. : НІСД, 2006. – 576 с.

32. Шнипко О. Постіндустріальна глобалізація: сутність, чинники, тенденції та суперечності розвитку : Економіст. – 2005. – № 4. – С. 76–79

<< | >>
Источник: Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 2. 2008

Еще по теме Література:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Література
 10. Література
 11. Використана та рекомендована література
 12. ЛІТЕРАТУРА