<<
>>

Література

Торговля. Деньги. Менталитет / А.А. Мазараки. – К. : Книга, 2006. – С. 30.

2. Некипелов А.Д. Становление и функционирование экономических институтов / А.Д. Некипелов. – М.

: Экономистъ, 2006. – С. 234.

3. Про значення активізації кінцевого попиту див.: Скрипниченко М.І. Секторальні та міжкраїнні моделі економічного розвитку / М.І. Скрипниченко. – К. : Фенікс, 2004. – С. 192–193.

4. Інноваційна стратегія українських реформ / [А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко]. – К. : Знання України, 2002. – С. 70–71.

5. Крючкова І.В. Структурні чинники розвитку економіки України / І.В. Крючкова. – К. : Наук. думка, 2004. – С. 146–149.

6. The Ukraine Competitiveness Report 2008 // www.weforum.org

7. Гальчинський А. Нинішня фінансова криза – початок кінця. Далі – новий початок? / А. Гальчинський // Дзеркало тижня. – 2008. – 18 жовт. – С. 6.

8. Навести лад на ринку підакцизних товарів // Уряд. кур’єр. – 2008. – 28 жовт. – С. 7.

9. Геєць В.М. Монетарні складові стратегії економічного розвитку / В.М. Геєць // Монетар. політика в умовах екон. зростання. Матеріали наук.-практ. конф. – К. : НБУ, 2004. – С. 26.

10. Статистичний щорічник України за 2002 рік. – К. : Консультант, 2002. – С. 32; Україна у цифрах у 2007 році. – К. : Консультант, 2008. – С. 24.

11. Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К. : Консультант, 2007. – С. 26, 282; Україна у цифрах у 2007 році. – К. : Консультант, 2008. – С. 24.

12. Національні рахунки України за 2005 рік. Статистичний збірник. – К. : Держ. ком. статистики України, 2007. – С.61–63; Національні рахунки України // www.ukrstat.gov.ua

13. Національні рахунки України // www.ukrstat.gov.ua

14. Національні рахунки України за 2005 рік. Статистичний збірник. – К. : Держ. ком. статистики України, 2007.

– С. 39–77; Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К. : Консультант, 2007. – С. 29–30; Україна у цифрах у 2007 році. – К. : Консультант, 2008. – С. 27–29.

15. Лупей Н. Внутренняя торговля в годы реформ / Н. Лупей // Экономист. – 2007. – № 3. – С. 60.

16. Василевский Э. Структурные сдвиги, динамика и эффективность роста экономики США до 2020 г. / Э. Василевский // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2006. – № 9. – С. 84.

17. Структурна гармонізація економіки України як чинник економічного зростання / за ред. І.В. Крючкової. – К. : Експрес, 2007. – С. 238; Плышевский Б. О промышленной политике / Б. Плышевский // Экономист. – 2004. – № 9. – С. 12–13; Ясин Е. Государство и экономика на этапе модернизации / Е. Ясин // Вопросы экономики. – 2006. – № 4. – С. 15–16.

18. Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К. : Консультант, 2007. – С. 29–30; Україна у цифрах у 2007 році. – К. : Консультант, 2008. – С. 27–29.

19. Структурна гармонізація економіки України як чинник економічного зростання / за ред. І.В. Крючкової. – К. : Експрес, 2007. – С. 122.

20. Нешитой А. Потребительский рынок в период реформ / А. Нешитой // Экономист. – 2006. – № 10. – С. 25.

21. Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К. : Консультант, 2007. – С. 23, 268, 280; Україна у цифрах у 2007 році. – К. : Консультант, 2007. – С. 152-153.

22. Статистичний щорічник України за 2000 рік. – К. : Техніка, 2001. – С. 31, 125; Статистичний щорічник України за 2002 рік. – К. : Техніка, 2003. – С. 32; Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К. : Консультант, 2007. – С. 26, 69, 106, 268; Україна у цифрах у 2007 році. – К. : Консультант, 2008. – С. 24, 53, 151.

23. Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення / за ред. І.В. Крючкової. – К. : Основа, 2007. – С. 428–429.

24. Концепція Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на 2008–2012 роки // www.zakon.rada.fov.ua

25. Діяльність малих підприємств. 2006 рік. Статистичний збірник. – К. : Держ. ком. статистики України, 2007. – С. 130.

26. Пустовойт О. Основні протиріччя моделі обігу споживчих товарів та окремі альтернативи її трансформації / О. Пустовойт // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2004. – № 6. – С. 113.

27. Николаев И. Спекулятивная экономика / И. Николаев, Е. Марушкина // Об-во и экономика. – 2007. – № 2–3. – С. 53.

28. Однак слід зазначити, що у мікроекономічній теорії питання щодо доцільності товарних інтервенцій держави на ринку є дискусійним (див., наприклад: Гальперин В.М. Микроэкономика: Т. 1 / В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов. – СПб. : Экон. шк., 2004. – С. 222–223).

<< | >>
Источник: Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 2. 2008

Еще по теме Література:

  1. Використана та рекомендована література
  2. Використана та рекомендована література
  3. Використана та рекомендована література
  4. Використана та рекомендована література
  5. Використана та рекомендована література
  6. Використана та рекомендована література
  7. Використана та рекомендована література
  8. Використана та рекомендована література
  9. Література
  10. Література