<<
>>

Література

Апопій В. В. Соціальна функція торгівлі / В. В. Апопій // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 4.

2. Бурак П. Региональные программы социального развития в условиях формирования рынка / П.

Бурак // РЭЖ. – 1996. – № 4.

3. Власюк О. Iнноваційний стрибок неможливий без створення попиту на хай-тек / О. Власюк // День. – 2004. – 24 трав. – № 91.

4. Дані Державного комітету статистики України // http://www.ukrstat.gov.ua

5. Жуковська В.М. Соціальна відповідальність як напрям реалізації корпоративної стратегії розвитку : зб. наук. пр. / В.М. Жуковська, Н.В. Сичова. – Рівне. – 2008. – Вип. 1 (14).

6. Згуровський М. Точка біфуркації для України / М. Згуровський // Дзеркало тижня. – 2007. – 22–28 груд. (№ 49).

7. Хикс Дж. Теория экономической истории : пер. с англ. / Джон Хикс ; общ .ред. и вступ. ст. Р.М. Нуреева. – М. : НП «Журн. «Вопросы экономики», 2003. – 224 с.

8. Концепція гуманітарного розвитку (проект) : матеріали Всеукр. форуму інтелігенції ; К., 27.03.2008 р. – http://www.weforum.org

9. Портер М. Конкуренция : пер. с англ. / М. Портер. – М. : Вильямс, 2003. – С. 55, 65, 162.

10. Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України / [Я.А. Жаліло, С.І. Архієреєв, Я.Б. Базилюк та ін.]. – К. : НІСД, 2006. – 120 с.

11. Рябошапка Т. А. Проблеми та перспективи конкурентоспроможності та інноваційного розвитку вітчизняної легкої промисловості / Т. А. Рябошапка // Пробл. науки. – 2007. – № 2.

12. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Держ. ком. статистики України. – К. : Консультант, 2007. – 552 с.

13. Сидоренко О. США, Швейцарія та Данія очолили рейтинг ВЕФ за індексом глобальної конкурентоспроможності / О. Сидоренко // Дзеркало тижня. – 2007. – 11–18 листоп. (№ 42).

14. Шовкалюк В. Проблеми формування нормативно-правового середовища – базису для розвитку інноваційної діяльності. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали бізнес-форуму ; К., 17 квіт. 2008 р. / відп. ред. Н. В. Притульська. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 68 с

<< | >>
Источник: Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 2. 2008

Еще по теме Література:

  1. Використана та рекомендована література
  2. Використана та рекомендована література
  3. Використана та рекомендована література
  4. Використана та рекомендована література
  5. Використана та рекомендована література
  6. Використана та рекомендована література
  7. Використана та рекомендована література
  8. Використана та рекомендована література
  9. Література
  10. Література