<<
>>

Література

Крисанов Д.Ф. Аграрна сфера: пріоритети та механізми реалізації. – К. : Ін-т економіки НАН України, 1998. – 235 с.

2. Словник іншомовних слів / за ред. О.С.Мельничука, 1974. – 775 с.

3. Кейнс Д.
Общая теория занятости, процента и денег. – М., 1996.

4. Milton Friedman’s Monetary Framework. A. Debate with his Critics / By M. Friedman, K. Brunner a A. Meltzer. e. a. Ed. by R. J. Gordom. Chicago, 1974. P. 42–43.

5. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. В.М. Гейця. – К. : Ін-т економіки і прогнозування; Фенікс, 2003. – 1008 с.

6. Гальчинський А.С. Україна на перехресті геополітичних інтересів». – К. : Знання України. 2002. – 180 с.

7. Жаліло Я.Ф. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: монографія. – К. : НІСД. 2–3. – 368 с.

8. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) «Шляхом європейської інтеграції / авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; Національний інститут стратегічних досліджень, Ін-т економіки і прогнозування НАН України, Мін-во економіки та з питань європейської інтеграції України. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

9. Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми / за ред. М.М. Якубовського. – К. : НДЕІ Мін-ва економіки України, 2005. – 410 с.

10. Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інновацйних трансформацій / відпов. ред. Ю.В. Кіндзерський. – К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. – 408 с.

11. Данько М.С. Статистичний моніторинг структурних технологічних змін у промисловості // Статистика України. – 2002. – № 2. – С. 39–41.

12. Наукова та інноваційна діяльність в Україні // cтат. зб. – К. : ДП «Інформ.-видав. центр Держкомстату України». 2007.

13. Концепція проекту Загальнодержавної цільової програми на період до 2017 року / Intp: // industry. kmu.gov.ua/.

14. Статистичний щорічник України за 2006 р. К.: Консультант, 2007.

15. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», від 16 січня 2003 р. № 433-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 13, с. 93 із змінами, внесеними згідно із Законами: № 3076-IV (3076-15) від 04.11.2005, ВВР, 2006, № 5–6, с. 73 та № 3421-IV (3421-15) від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, с. 199.

<< | >>
Источник: Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 1. 2008
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Література:

  1. Використана та рекомендована література
  2. Використана та рекомендована література
  3. Використана та рекомендована література
  4. Використана та рекомендована література
  5. Використана та рекомендована література
  6. Використана та рекомендована література
  7. Використана та рекомендована література
  8. Використана та рекомендована література
  9. Література
  10. Література