<<
>>

Література

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 рр.) «Шляхом Європейської інтеграції» / Авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; Нац. Ін т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ.
інтегр. України. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

2. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України / за ред. В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка: В 3-х т. – К.: Фенікс, 2007.

3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб. : Питер Ком., 1999. – 416 с.

4. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб. : Питер, 1999. – 560 с.

5. Лузин А., Ляпунов С. Новый подход к реструктурированию российских предприятий // Проблемы теории и практики управления. – 2000. – № 2. – С. 98–104.

6. Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе / Фляйшер К, Бенсуссан Б. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 541 с.

7. Граний Р.М. Современный стратегический анализ. 5-е изд. / Пер. с англ. под ред. В.Н. Фунтова. – СПб. : Питер, 2008. – 560 с
<< | >>
Источник: Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 1. 2008
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Література:

  1. Використана та рекомендована література
  2. Використана та рекомендована література
  3. Використана та рекомендована література
  4. Використана та рекомендована література
  5. Використана та рекомендована література
  6. Використана та рекомендована література
  7. Використана та рекомендована література
  8. Використана та рекомендована література
  9. Література
  10. Література