<<
>>

Література

Концепція економічної безпеки України. – К. : Ін-т економічного прогнозування / Кер. проекту В.М. Геєць. – К. : Лотос, 1999. – 56 с.

2. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізм забезпечення).
– К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 759 с.

3. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 309 с.

4. Финансово-экономическая безопасность медико-производственного комплекса // Экономика здравоохранения. – 1999. – № 4. – С. 55–59.

5. Бланк І.О. Управление финансовой безопасностью предприятия. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с. (Сер. «Библиотека финансового менеджера»; Вып. 10).

6. Статистичний щорічник України за 2006 р. – К. : Консультант, 2007 – 366 с.

7. Косевцов В.О., Бенько І.Ф. Національна безпека України: проблеми та шляхи реалізації пріоритетних національних інтересів. – К. : НІСД, 1996. – 57 с.

8. Ластовченко І.В. Фінансові показники як основа механізму регулювання економіки // Фінанси України. – 1998. – №3. – С. 73–79.

9. Словарь иностранных слов. – М. : Русский язык. – 1989. – 296 с.

10. Стефанюк І.Б. Методика аналізу і оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємницькими структурами // наук. пр. НДФІ. – 1999. – № 8. – 87 с.

11. Фокіна Н.П. Економічна безпека підприємства – найважливіша складова фінансової стійкості // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №8. – С. 114–116.

12. Фінансовий менеджмент. – М. : Перспектива, 1993. – 308 с.

13. Докієнко Л.М. Модельний інструментарій оцінки типу фінансової стійкості підприємства // зб. наук. пр. – Острог : Вид-во «Національний університет «Острозька академія», 2007. – С. 173–184.

14. Соловьева А. Проблемы формирования системы финансово-экономической безопасности в России // www.sbcinfo.ru/articles/10th-

15. Кравець Є. Національна безпека України: до концепції законодавства // Вісник Академії наук України. – 1994. – №1. – С. 83–90.

16. htt//www/ukrstat.gov.ua
<< | >>
Источник: Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 1. 2008
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Література:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Література
 10. Література
 11. Використана та рекомендована література
 12. ЛІТЕРАТУРА
 13. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 14. Література
 15. Література
 16. Література