<<
>>

Література

Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество : избранное / Дж. К. Гэлбрейт. – М. : Эксмо, 2008.

2. Дилоренцо Т. Происхождение антимонопольного регулирования: риторика и реальность / Томас Ділоренцо // Экон.
политика. – 2007. – № 3.

3. Звіт про науково-дослідну роботу за темою «Розробка Методичних рекомендацій за критеріями, які характеризують стан конкуренції на ринку для галузі, регіону, певного товарного ринку» в межах дослідження № (06–05) «Дослідження кількісних та якісних характеристик розвитку економічної конкуренції» // Антимонопол. ком. України; Центр комплекс. дослідж. з питань антимонопол. політики; Держ. установа «Ін-т економіки та прогнозування», 2006.

4. Кіндзерський Ю. Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні / Ю. Кіндзерський, Г. Паламарчук // Економіка України. – 2006. – № 8.

5. Конкурентоспроможність української економіки / за ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка – К. : Фенікс, 2007.

6. Конкуренція в Україні. Аналітична доповідь щодо стану, тенденцій і проблем розвитку економічної конкуренції в Україні у 2000–2005 роках. – К. : Антимонопол. ком. України; Центр комплекс. дослідж. з питань антимонопол. політики; Держ. установа «Ін-т економіки та прогнозування НАН України», 2006.

7. Корпоративні структури в національній інноваційній системі України / за ред. Л. І. Федулової. – К. : Вид-во УкрІНТЕІ, 2007.

8. Костусєв О. Актуальні проблеми конкурентної політики в Україні / О. Костусєв // Конкуренція. Вісн. Антимонопол. ком. України. – 2006. – № 4.

9. Костусєв О. Конкурентне середовище в Україні: стан та тенденції розвитку / О. Костусєв, М. Пугачова // Конкуренція. Вісн. Антимонопол. ком. України. – 2007. – № 4.

10. Костусєв О. О. Конкурентна політика в Україні / О. О. Костусєв. – К. : КНЕУ, 2004.

11. Лагутін В. Д. Внутрішній ринок споживчих товарів: теорія розвитку і регулювання / В. Д. Лагутін. – К. : КНТЕУ, 2008.

12. Лагутін В. Д. Шкода від монополії чи користь від конкуренції / В. Д. Лагутін // Економіка України. – 2007. – № 4.

13. Либман А. М. Экспансия российского капитала в страны СНГ / А. М. Либман, Б. А. Хейфец. – М. : Экономика, 2006.

14. Небрат В. В. Українська фінансова думка другої половини ХІХ – початку ХХ століть / В. В. Небрат. – К. : Ін-т економіки та прогнозування, 2007.

15. Патока Л. Значимость концентрации капитала / Л. Патока // Экономист. – 2006. – № 8.

16. Пустовойт О. Ефективність моделі розвитку внутрішнього ринку України / О. Пустовойт // Економіка України. – 2008. – № 5.

17. Радыгин А. В поисках институциональных характеристик экономического роста (новые подходы на рубеже ХХ–ХХІ вв.) / А. Радыгин, Р. Энтов // Вопросы экономики. – 2008. – № 8.

18. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли / Б. Селигмен. – М. : Прогресс, 1968.

19. Сиденко В. Р. Глобализация и экономическое развитие / В. Р. Сиденко. – К. : Фенікс, 2008.

20. Сірко А.В. Корпоративні відносини в перехідній економіці: проблеми теорії і практики / А. В. Сірко. – К. : Імекс, 2004.

21. Ступницький О. Інформаційні технології та корпоративне управління у XXІ ст. / О. Ступницький // Економіка України. – 2005. – № 2.

22. Трескен В. Письма Джона Шермана и происхождение антимонопольного законодательства / В. Трескен // Экон. политика. – 2007. – № 3.

23. Українська економіка сьогодні – досягнення, проблеми, перспективи / [Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін.]. – К. : НІСД, 2007.

24. Федулова Л. І. Технологічний розвиток економіки України / Л. І. Федулова. – К. : Ін-т економіки та прогнозування, 2006.

25. Черненко С. О. Конкуренція та ефективність товарних ринків в Україні / С. О. Черненко. – К. : КНТЕУ, 2006.

26. Чечетов М. В. Приватизація: теорія, методологія, практика / М. В. Чечетов. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2005.

27. Шнипко О. С. Державна політика сприяння конкуренції / О. С. Шнипко; за ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка // Конкурентоспроможність укр. економіки. – К. : Фенікс, 2007.

28. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й. А. Шумпетер; пер с нем. В. С. Автономова, М. С. Любского, А. Ю. Чепуренко; пер. с англ. В. С. Автономова, Ю.В. Автономова и др. – М. : Эксмо, 2007
<< | >>
Источник: Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 1. 2008
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Література:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Література
 10. Література
 11. Використана та рекомендована література
 12. ЛІТЕРАТУРА
 13. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 14. Література
 15. Література
 16. Література
 17. Література
 18. Література
 19. Література
 20. Література