<<
>>

Література

Костусев А.А. Конкурентная політика в Украине. – К.: КНЕУ 2004. – 310 с.

2. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики. – К.: Таксон. 2004. – 672 с.

3. Ячеистова Н.И.

Международная конкуренция: законодательство, регулирование и сотрудничество. – Нью-Йорк; Женева, 2001. – 468 с.

4. Борисенко З.М. Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України: Моногр. – К.: Таксон, 2004. – 346 с.

5. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 21. – Ст. 296.

6. Про Антимонопольний комітет України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

7. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України // Відомості Верховної Ради України. 1996. – № 36. – Ст. 164.

8. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

9. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 9–10. – Ст. 65.

10. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 9–10. – Ст. 66.

11. Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій: Указ Президента України // Урядовий кур’єр. – 1997. – 28 серп.

12. Про природні монополії: Закон України // Відомості Верховної Ради України. 2000. – № 30. – Ст. 238.

13. Основні напрями конкурентної політики України на 2002–2004 роки: Указ Президента України // Урядовий кур’єр. 2001. – № 47. – С. 5.

14. Про захист економічної конкуренції: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

15. Мельниченко А.І.

Політика і конкуренція // Конкуренція. Вісн. Антимонопольного комітету України. – 2002. – № 1. – С. 13–15.

16. Цивільний кодекс України // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

17. Господарський кодекс України // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 12. – Ст. 463.

18. Бакалінська О. Амплітуда правового механізму // Конкуренція. Вісн. Антимонопольного комітету України. – 2002. – № 2.

19. Семенюк В. Конкуренція чи заручництво за законом? // Закон і Бізнес. – 2001. – № 16. – С. 6.

20. Завада О. Принцип нашої роботи – постійний діалог з підприємцем // Закон і Бізнес. – 2001.– № 21. – С.6

21. Корчак Н. Матеріально-правове значення презумпцій в інституті антимонопольного регулювання // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 1.

22. Корчак Н. Співвідношення норм та оціночних понять в інституті антимонопольного регулювання // Конкуренція. Вісн. Антимонопольного комітету України. – 2004. – № 3.

23. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 36. – Ст. 188.

24. Борисенко З. Монопольне становище підприємців на ринку // Статистика України. – 2002. – № 3.

25. Борисенко З. Основи конкурентної політики. – К.: Консум, 2004. – 704 с.

26. Шептий А. Монополист или нет: как карта ляжет // Юрид. практика. – 2004. – № 16.

27. Власюк В. Методична полеміка // Конкуренція. Вісн. Антимонопольного комітету України. – 2002. – № 3.

28. Мельниченко О. Цілісна система захисту конкуренції // Конкуренція. Вісн. Антимонопольного комітету України. – 2004. – № 2.

29. Каштанов О. Види антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 7, 8.

30. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Український інформаційно-правовий центр // Кодекси України, 1997. – № 4. – 256 с.

31. Реформування державного управління в Україні: проблеми та перспективи.

К.: Оріяни 1998. – 364 с.

32. Керимов Д.А. Законодательная техника. – М.: «Норма» 1999. – С. 70–102.

33. Саніахметова Н.О. Гармонізація антимонопольного законодавства України із законодавством Європейського Союзу // зб. Гармонізація українського законодавства: проблеми і перспективи. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України 1999. – С. 328 – 333.

34. Посібник з питань імплементації Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС. – К. – 1999. – 64 с.

35. Consumer Protection 2000: Public Interests and Corporate Priorities in the 1990s- New York. 2001. – 259 p.

36. О проведении согласованной антимонопольной политики: Договор стран СНГ от 23.12.93. // Регіональна конференція з питань конкурентної політики країн СНД, Центральної та Східної Європи: зб. матеріалів – К.: Антимонопольний комітет України. – 2000. – С. 127 – 131.

37. О проведении согласованной антимонопольной политики: Договор стран СНГ от 25.01.2000 // Регіональна конференція з питань конкурентної політики країн СНД, Центральної та Східної Європи: зб. матеріалів – К.: Антимонопольний комітет України. – 2000. – С. 135 – 140.

38. Об основных направлениях сотрудничества государств-учасников СНГ в области защиты прав потребителей: Соглашение // Регіональна конференція з питань конкурентної політики країн СНД, Центральної та Східної Європи: зб. матеріалів – К.: Антимонопольний комітет України. – 2000. – С. 151–155.

39. О Межгосударственном совете по антимонопольной политике: Положение // Регіональна конференція з питань конкурентної політики країн СНД, Центральної та Східної Європи: зб. матеріалів – К.: Антимонопольний комітет України. – 2000. – С. 145 – 148.

40. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (ратифікована 10.11.1994 р.)

41. Програма інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 14 вересня 2000 № 1072/2000 р.

// www. rada.gov.ua

42. Комплекс узгоджених на багатосторонній основі дій, та справедливих принципів, та правил для контролю за обмежувальною діловою практикою: Резолюция 35/63 Конференції ООН // Регіональна конференція з питань конкурентної політики країн СНД, Центральної та Східної Європи: зб. матеріалів. – К.: Антимонопольний комітет України. 2000. – 180 с.

43. Генеральное соглашение по торговле услугами // Результаты уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров. Правовые тексты. – М. 1999. – С. 281–315.

44. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности // Результаты уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров. Правовые тексты. – М. 1999. – С. 316 – 348.

45. COM/DAFFE/CLP/TD (99) 66.

46. Законодательство Европейского Союза о конкуренции в документах. – М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения, 2005. – С. 325.

47. Галло Ж. Антимонопольні гаранти Європи // Конкуренція. Вісн. Антимонопольного комітету України К.: 2002. – № 3 – С. 57 – 60.

48. Монти М. Реформа конкурентного права ЕС // Конкуренция. – Весник Антимонопольного комитета Украины К.: 2003. – № 3 (6) – С. 56–61.

49. amc.gov. ua

50. kmu gov.ua

51. nisse.ru/ analistics

52. icps.com.ua/doc/nl html

<< | >>
Источник: Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 1. 2008

Еще по теме Література:

  1. Використана та рекомендована література
  2. Використана та рекомендована література
  3. Використана та рекомендована література
  4. Використана та рекомендована література
  5. Використана та рекомендована література
  6. Використана та рекомендована література
  7. Використана та рекомендована література
  8. Використана та рекомендована література
  9. Література
  10. Література