<<
>>

Основні фактори РПС та формування економіки регіонів, їхня суть

Під факторами розміщення розуміють сукупність аргументів (причин), що зумовлюють вибір місця для окремих підприємств, їх груп і галузей.

Природно-географічні фактори включають характеристику природно-кліматичних умов та економічну оцінку природних ресурсів.

Сучасне використання земельних, водних і лісових ресурсів України не відповідає вимогам раціонального природокористування.

Тому в перспективі для посилення позитивного впливу цієї групи факторів на розміщення продуктивних сил необхідно сформувати високоефективну систему водо-, земле- та лісокористування.

Геополітичні фактори розвитку і розміщення продуктивних сил охоплюють: географічне положення території; конкурентні переваги вітчизняних товаровиробників у системі світового господарства; модель інтеграції в світовий економічний простір. В цілому географічне положення України є сприятливим для економічного розвитку.

Демоекономічні фактори розміщення і розвитку продуктивних сил включають: загальну чисельність населення, його структуру, режим відтворення та територіальні особливості розміщення; чисельність трудових ресурсів, їх територіально-галузевий розподіл та якісні характеристики; чисельність робочої сили, основні форми її зайнятості, рівень зареєстрованого і прихованого безробіття; мобільність робочої сили та форми її економічного руху.

Соціально-економічні фактори розміщення і розвитку продуктивних сил охоплюють: рівень розвитку соціальної інфраструктури, що задовольняє потреби населення в освіті, охороні здоров’я, сфері послуг та житлово-комунальному обслуговуванні; стан навколишнього середовища і природоохоронну діяльність; санітарно-гігієнічні умови праці.

За сучасної економічної ситуації, крім традиційних цілей, соціально-економічні фактори розміщення і розвитку продуктивних сил повинні забезпечити: зменшення масштабів бідності та посилення соціального захисту населення, розширення продуктивної зайнятості населення і скорочення безробіття, сприяння соціальній інтеграції.

Техніко-економічні фактори включають: основні напрями науково-технічного прогресу та конкретні форми впровадження його результатів у практику господарювання, форми суспільної організації виробництва та рівень розвитку транспортної системи. Сукупна дія цих факторів створює можливості для рівномірного розміщення продуктивних сил на основі зниження трудо-, фондо- і матеріаломісткості виробництва, встановлення раціональних міжгалузевих та внутрігалузевих зв’язків, забезпечення ефективного використання усіх видів ресурсів.

Наукове обґрунтування найважливіших закономірностей, принципів і критеріїв слугує основою вирішення завдань прикладного характеру

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Основні фактори РПС та формування економіки регіонів, їхня суть:

 1. Принципи РПС та формування економіки регіонів, їхня суть.
 2. Загальні закономірності рпс та формування економіки регіонів, їхня суть та об’єктивний характер
 3. Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів України, їхня суть та складові
 4. Міжгалузеві комплекси, їхня суть, структура та об’єктивний характер формування
 5. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків України, їхня суть.
 6. Економічний район, його суть, основні ознаки та об’єктивний характер формування
 7. 18.3. Формування маркетингових стратегій і їхня класифікація
 8. Інноваційно-інвестиційний потенціал регіонів України, його суть та складові
 9. Вплив глобалізації та регіоналізації на формування та розвиток господарства регіонів
 10. Фінансовий потенціал регіонів України, його суть та складові.
 11. Економічні зв’язки України з країнами світу, їхня суть, структура, проблеми і перспективи розвитку
 12. Технічні культури України, їхня структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 13. 20. Проблеми формування ринкової економіки в Україні
 14. Територіальний поділ праці, його суть та зв’язок з формуванням економічних районів
 15. 2.3. Політичне життя: суть і основні форми