<<
>>

Предмет, методи та завдання вивчення екології для економістів

Предмет вивчення екології . Екологія – це наука, яка вивчає відношення організмів (особин, популяцій, біоценозів і т.п.) між собою та з оточуючою їх неорганічною природою; загальні закони функціонування екосистем різного ієрархічного рівня; середовище мешкання живих істот.

Стосовно предметів вивчення екологія поділяється на екологію мікроорганізмів, грибів, рослин, тварин, людини, сільськогосподарську, прикладну, інженерну та загальну екологію – теоретичну й узагальнюючу дисципліну.

За підходами до предмета вивчення виділяють аналітичну та динамічну екологію.

Методи дослідження екології. Загальним методом дослідження екології, як й інших наук, є матеріалістична діалектика з її законами розвитку і взаємодії, єдності та боротьби протилежностей, переходу кількісних змін у нову якість, ? заперечення заперечення. Поряд з тим екологія у своїх дослідженнях використовує також широкий арсенал методів – як традиційних, так і нових. Серед них :

? статистичний метод, який дозволяє отримання, обробку та аналіз первинних статистичних матеріалів;

? балансовий метод , що дає можливість зіставляти наявність природних ресурсів з їхнім використанням;

? порівняльний метод - котрий передбачає вивчення об’єктів через порівняння з іншими об’єктами тощо.

В останні десятиріччя у вивченні екологічних проблем біосфери велике значення надається аерокосмічним методам дослідження

Значну роль у дослідженні навколишнього середовища відіграє картографічний метод дослідження, який дозволяє застосовувати географічну карту для опису, аналізу і пізнання явищ.

Завдання екології:

1. дослідження особливостей організації життя, в тому числі у зв’язку з антропогенним впливом, що є результатом людської діяльності, на природні системи;

2. виявлення специфіки впливу видозміненого антропогенною діяльністю середовища на саму людину;

3. створення наукової основи раціональної експлуатації природних, зокрема біологічних ресурсів;

4. прогнозування змін природи під впливом діяльності людини;

5. збереження середовища існування людини.

Завданнями екології для економістів є ознайомлення зі специфікою впливу економіки в цілому та окремих її галузей на навколишнє природне середовище, засвоєння господарського механізму управління процесом природокористування та охорони довкілля; вивчення специфіки економічних методів управління процесом природокористування та вміння їх практичного застосування

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Предмет, методи та завдання вивчення екології для економістів:

 1. Предмет, методи і завдання курсу Регіональна економіка та його зв’язок з іншими дисциплінами
 2. Глава 1. Предмет и метод
 3. Глава 1. Предмет и метод
 4. 1.1. Предмет и методы макроэкономики
 5. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
 6. 1.1. Предмет, объект и методы региональной экономики
 7. Тема 1. Предмет и метод экономической теории
 8. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ПОЛИТОЛОГИИ
 9. 72 ПРЕДМЕТ И МЕТОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕГИОНАЛИСТИКИ
 10. ТЕОРИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ФУНКЦИИ
 11. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ПОЛИТОЛОГИИ
 12. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ПРИКЛАДНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ
 13. Предмет, метод и функции политологии
 14. 1.2. Предмет, об'єкт і методи дослідження менеджменту
 15. Объект, предмет и метод политологии
 16. Геополитика: предмет, методы, функции
 17. 1. Предмет, метод и задачи региональной экономики
 18. ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ
 19. 1.1.1. Предмет, метод та історія виникнення політології як науки
 20. О ПРЕДМЕТЕ И МЕТОДЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ