<<
>>

Регіональні дисбаланси та основні загрози стабільності регіонального розвитку

Результатом посилення дисбалансів системного характеру на регіональному рівні стало погіршення ситуації у сфері соціально-трудових відносин, зниження якості людського капіталу.

Дисбаланси соціально-економічного розвитку регіонів , посилені кризою

? територіально-галузева розбалансованість економіки (індустріальні “регіони–локомотиви”; “проблемні” аграрні регіони; депресивні “периферійні” території);

? дисбаланси у сфері зовнішньоторговельної діяльності регіонів;

? неефективна структура інвестиційної та будівельної діяльності;

? диспропорційний характер соціально-трудових відносин, диференціація якості людського капіталу.

Головна причина збереження дисбалансів регіонального розвитку – домінування екстенсивного типу господарювання.

Асиметричність посилює невизначеність перспектив економічної динаміки регіонального розвитку у середньо- та довгостроковій перспективі.

Наслідки кризового періоду для економіки регіонів

? зростання диспропорційності соціально-економічного розвитку регіонів;

? локалізація центрів економічного зростання у промислових містах, фінансових і транспортних центрах, посилення проявів «периферійності» розвитку;

? посилення залежності економіки індустріально розвинених та старопромислових регіонів від коливань світової кон’юнктури на сировинні групи товарів та напівфабрикати;

? триваюче зниження інтенсивності міжрегіональних господарських зв’язків, скорочення ємності регіональних ринків;

? загострення проблем на регіональних ринках праці; зростання розривів у показниках доходів населення, зниження показників рівня та якості життя;

? подальший занепад транспортної інфраструктури, низька ефективність транспортно-логістичних схем та зв’язків на регіональному рівні;

? посилення неспроможності більшості громад та регіонів самостійно фінансувати власний розвиток.

? Ризики та загрози регіонального розвитку у післякризовий період

? збереження практики «ручного управління» регіональним розвитком, втручання держави у сферу компетенції місцевого самоврядування;

? неефективність дотаційних та субвенційних механізмів подолання соціально-економічної відсталості територій;

? різні темпи післякризового відновлення економіки регіонів, переважання екстенсивних чинників зростання;

? високий рівень енергетичної залежності локального виробництва, відсутність структурно-інноваційних зрушень;

? посилення експортної орієнтації промислового виробництва, домінування в експорті енергоємної продукції та продукції з низьким рівнем переробки.

Україна потребує нової регіональної політики, орієнтованої на раціоналізацію відносин «центр – регіони» та максимальне сприяння освоєнню і використанню власного економічного потенціалу регіонів

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Шпаргалка з економіки регіону. 2011

Еще по теме Регіональні дисбаланси та основні загрози стабільності регіонального розвитку:

 1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ЇХ ЗМІСТ
 2. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації чорної металургії України. Основні центри.
 3. Залізничний транспорт України. Регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку. Основні магістралі
 4. Розділ 4. Управління стратегією регіонального розвитку
 5. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ
 6. 4.1. Державна стратегія регіонального розвитку
 7. Розділ 6. Методологічні основи аналізу регіонального розвитку
 8. Розділ 5. Планування та прогнозування в системі управління регіональним розвитком
 9. Розділ 9. Фінансове вирівнювання як складова механізму регіонального розвитку
 10. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 11. Інституційне забезпечення реалізації стратегії регіонального розвитку.