<<
>>

Регіональні особливості демографічної ситуації в Україні

Глибоке вивчення населення та проблем його відтворення стає все більш актуальним завданням науки.

Україна знаходиться на такому етапі демографічного розвитку, коли народжуваність зменшується, а смертність зростає.

Це призводить до зменшення загальної чисельності населення і відсутності навіть простого заміщення одних поколінь людей новими. Таким чином, відтворення населення України є звуженим.

Україна належить до держав світу, в яких природний приріст населення має від’ємне значення, і в останнє десятиліття ця тенденція посилилася.

Зниження природного приросту населення України обумовлене постійним зниженням народжуваності і тенденцією досить високої смертності населення.

Загальна демографічна ситуація в Україні — це результат специфіки відтворення населення у різних населених пунктах і регіонах. Регіональні особливості демографічної ситуації формуються під впливом багатьох факторів. Тому в цілому по території України складається досить диференційована ситуація щодо відтворення населення.

В цілому демографічна ситуація в Україні характеризується великою різноманітністю регіональних особливостей.

Масштаби депопуляції (переважання померлих над народженими) протягом останніх років найбільшими були у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Луганській областях, де раніше мав місце найвищий природний приріст населення. Низькі коефіцієнти природного приросту характерні не лише для областей Донбасу і Придніпров’я, але і для Вінницької, Київської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей.

Другим регіоном за величиною відносних показників природного приросту населення є південні території України — Автономна Республіка Крим, Миколаївська, Одеська та Херсонська області.

До третього ареалу за близькими за значеннями показниками природного приросту населення входять Хмельницька, Тернопільська та Житомирська області.

В цих областях від’ємні значення показників природного приросту є значними.

Єдиний ареал на Україні, в якому відносні показники природного руху населення мали додатне значення і протягом значного історичного періоду зберігався природний приріст населення, формується такими областями, як Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Львівська, Волинська та Чернівецька області.

Одним з основних факторів стабільного природного приросту населення цього регіону є сприятлива вікова структура населення. Тут найбільш молоде населення в Україні і природно — найвищий потенціал демографічного відтворення.

Важливими факторами, що впливають на відтворення населення, є соціальні та природні умови його життєдіяльності. Особливо гостро їх дія проявилася в областях Донбасу та Придніпров’я, де сформувалися значні гіперурбанізовані території з високим рівнем забруднення атмосферного повітря, води, грунтів та продуктів харчування. Усе це знижує показники здоров’я населення, зокрема дітей. Такий же негативний вплив несприятливих природних умов проявляється і в інших високо урбанізованих регіонах України.

Негативний вплив на відтворення населення України ще довго матиме і значне радіоактивне забруднення її території. Вплив різних факторів, пов’язаних з цим явищем, погіршує стан демовідтворення. Це стосується насамперед таких областей України, як Київська, Житомирська, Волинська, Рівненська та Чернігівська.

Несприятлива демографічна ситуація в Україні спричинена перш за все різким зниженням народжуваності, яке не забезпечує навіть простого відтворення населення, причому це стосується як сільської, так і міської місцевості. Серед причин цього є, очевидно, різке зниження життєвого рівня більшості населення України, невпевненість у своєму майбутньому та ін. В Україні зростають масштаби бездітності та однодітності сімей. До того ж, це характерно не лише для міського, а й для сільського населення. Погіршення процесів природного відтворення сільського населення України пов’язане з вкрай деформованою статево-віковою структурою населення

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Регіональні особливості демографічної ситуації в Україні:

 1. Регіональні особливості міграційних процесів в Україні
 2. 2.1 Регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил України
 3. Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування
 4. Регіональні особливості формування міського та сільського населення України. Урбанізація
 5. Передумови розвитку чорної металургії України, їхні регіональні особливості та економічна оцінка
 6. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
 7. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
 8. Рекреаційні ресурси України, їхня структура, регіональні особливості розміщення та використання
 9. Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 10. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 11. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації чорної металургії України. Основні центри.
 12. Паливно-енергетичний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 13. Лісопромисловий комплекс України, його значення, структура, регіональні особливості розміщення та структурної трансформації
 14. Хімічний комплекс України, його структура, сировинна база й регіональні особливості територіальної організації основних галузей
 15. Особливості інфляції в україні
 16. 5.5. ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ
 17. Залізничний транспорт України. Регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку. Основні магістралі
 18. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура та регіональні особливості територіальної організації
 19. Транспортне машинобудування України, структура, значення, регіональні особливості територіальної організації та центри основних галузей
 20. Інфляція в Україні та її особливості